Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019. (X.1.) önkormányzati rendelete

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról

Hatályos: 2023. 01. 26

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019. (X.1.) önkormányzati rendelete

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról

2023.01.26.

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) „A” típusú támogatásban részesülhetnek azok a Csorváson lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

(2) „B” típusú támogatásra pályázhatnak azok a Csorváson lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a pályázat benyújtásakor utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett fiatalok, akik a következő tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

(3) Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

(4) Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója, vagy doktori (PhD) képzésben vesz részt, illetve kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

2. § A jelen rendeletben használt kifejezéseket és fogalom-meghatározásokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. §-ában rögzített tartalomnak megfelelően kell értelmezni és alkalmazni.

3. § A pályázatok benyújtásának módját és határidejét a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer adott évi pályázati kiírása, és az Eljárásrend Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák.

4. § Az ösztöndíjasnak nyújtott támogatás havi összege 10.000,- Ft/jogosultsági hónap.

5. § (1) A támogatás időtartama a felsőoktatási tanulmányokat folytató pályázók esetében 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév. Az utolsó felsőoktatási tanévüket megkezdő pályázók esetében 5 hónap, azaz az utolsó félév. Amennyiben az ösztöndíjas hallgató 1. § (1) és (2) bekezdése szerinti jogviszonya már nem áll fenn, az ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

(2) A felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert pályázók esetében a támogatás időtartama - a felsőoktatási tanulmányok megkezdését követően - háromszor tíz hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

(3) A támogatás folyósítása szünetel azokra a tanulmányi félévekre, amelyekre a támogatásban részesülő hallgató nem iratkozik be.

6. § (1) A támogatások odaítéléséről Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi-, Szociális-, Oktatási-, Közművelődési- és Sport Bizottsága dönt. A Bizottság minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését indokolja. A határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és a kizárást írásban indokolja.

(2) Az elbírálás kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

(3) A 5. §. (2) bekezdése szerint megállapított és folyósított támogatások jogszabályi feltételeknek való megfelelőségét a szociális rászorultság tekintetében az Egészségügyi-, Szociális-, Oktatási-, Közművelődési-, és Sport Bizottság minden évben felülvizsgálja, és a felülvizsgálat eredményeként rendelkezhet a támogatás visszavonásáról.

(4) A támogatásokról hozott döntéseket az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon kell közzé tenni.

(5) A pályázó a pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázat eredményének, illetőleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához.

(6) A döntés ellen a pályázó fellebbezéssel nem élhet.

7. § (1)1 A támogatás annak a pályázónak nyújtható, akinél a saját, és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók havi összjövedelméből kiszámított 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 250%-át.

(2) Az (1) bekezdésben rögzítetten túl a támogatások odaítélésénél előnyt élvez az a pályázó,

a) a, aki árva vagy félárva,

b) b, akinek családjában levő eltartottak száma három vagy annál több,

c) c, aki gyermeket nevel,

d) d, aki egyedül neveli gyermekét,

e) e, aki valamilyen betegségben szenved, rokkant, vagy a családban folyamatos ellátást igénylő beteg vagy rokkant van,

f) f, akinek eltartója/szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül,

g) g, aki nem részesül kollégiumi ellátásban,

h)2 h, aki, vagy akinek a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonában lévő ingatlan, gépjármű, gépi meghajtású termelő- és munkaeszköz, továbbá vagyoni értékű jog – a használatukban álló lakóházingatlan és a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű kivételével – együttes összege illetve forgalmi értéke nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének százszorosát.

8. § A pályázati űrlap mellé minden esetben csatolni kell az e rendelet 1. számú melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint 2. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot.

9. § (1) Az önkormányzat az általa megítélt támogatások pénzügyi fedezetét pénzeszközátadás jogcímén, előre, egy összegben az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára utalja át.

(2) A támogatást közvetlen adó- és társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség nem terheli, de az adóalapot növelő jövedelemnek számít.

Záró Rendelkezések

10. § . Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. § Hatályát veszti Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló 16/2001. (XI.5.) önkormányzati rendelete.

1

A 7. § (1) bekezdése a Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 7. § (2) bekezdés h) pontja a Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.