Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 24

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.24.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében Az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. tv. 87. § (1) bekezdése és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 6-7. §-a alapján 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő zárszámadási rendeletet alkotja:

1. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámolóját - az 1. melléklet szerint, - a következő főösszegekkel jóváhagyja:

a) Költségvetési kiadások (K1-K8):

aa) Eredeti előirányzat: 1 026 723 ezer Ft

ab) Módosított előirányzat: 2 850 344 ezer Ft

ac) Teljesítés: 2 283 254 ezer Ft

ad) Teljesítés a módosított előirányzat %-ában: 80%

b) Költségvetési bevételek (B1-B7):

ba) Eredeti előirányzat: 1 037 830 ezer Ft

bb) Módosított előirányzat: 2 577 305 ezer Ft

bc) Teljesítés: 2 578 565 ezer Ft

bd) Teljesítés a módosított előirányzat %-ában: 100%

c) Finanszírozási kadások (K9) Intézményfinanszírozási kiadások:

ca) Eredeti előirányzat: 11 107 ezer Ft

cb) Módosított előirányzat: 12 130 ezer Ft

cc) Teljesítés: 11 977 ezer Ft

cd) Teljesítés a módosított előirányzat %-ában: 99%

d) Finanszírozási bevételek (B8) Intézményfinanszírozás nélkül

da) Eredeti előirányzat: 0 ezer Ft

db) Módosított előirányzat: 285 169 ezer Ft

dc) Teljesítés: 296 345 ezer Ft

dd) Teljesítés a módosított előirányzat %-ában: 104%

e) Önkormányzati kiadások összesen:

ea) Eredeti előirányzat: 1 037 830 ezer Ft

eb) Módosított előirányzat: 2 862 474 ezer Ft

ec) Teljesítés: 2 295 231 ezer Ft

ed) Teljesítés a módosított előirányzat %-ában: 80%

f) Önkormányzati bevételek összesen:

fa) Eredeti előirányzat: 1 037 830 ezer Ft

fb) Módosított előirányzat: 2 862 474 ezer Ft

fc) Teljesítés: 2 874 910 ezer Ft

fd) Teljesítés a módosított előirányzat %-ában: 100%

(2) Az Önkormányzat önállóan működő, és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek 2022. évi költségvetése bevételi-kiadási rovatrend szerinti teljesítési adatait a 2. melléklet szerint jóváhagyja.

2. § Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti megoszlásáról szóló beszámolót a 3. és 8. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti elszámolását a 4. melléklet,

(2) Az Önkormányzat 2022. évi Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről az 5.1 melléklet,

(3) Az Önkormányzati/intézményi létszám-előirányzat teljesítéséről szóló beszámolót az 5.2 melléklet,

(4) Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre – 2022. évi teljesítés a 6. melléklet,

(5) Az Önkormányzat beruházási-felújítási előirányzatai – 2022. évi teljesítése a 7. melléklet,

(6) Az Önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó 2022. évi bevételeit - a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. Törvény, valamint a Kormány 8/2022. (I. 14.) Korm. Rendelete alapján az egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásokból alapján – a 9.melléklet, valamint azok elszámolását a 9.1, 9.2, 9.3, és 9.4 melléklet,

(7) Az Önkormányzat beruházási-felújítási előirányzatainak támogatásához kapcsolódó teljesítési adatokat a 10. melléklet,

(8) Az Önkormányzat 2022. évi Közhatalmi bevételeit a 11.1 melléklet szerint jóváhagyja.

4. § Az Önkormányzat 2022. évi maradvány-kimutatását 579 678 468 Ft összes maradvánnyal, alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 552 811 357 Ft, a 12.1 melléklet szerint jóváhagyja. Alaptevékenység szabad maradványa 26 867 111 Ft, a 12.1 melléklet szerint jóváhagyja.

5. § Az Önkormányzat összesített 2022. évi eredmény-kimutatását - 350 633 063 Ft eredménnyel, a 13. melléklet szerint jóváhagyja.

6. § Az Önkormányzat összesített 2022. december 31.-i mérlegét 4 436 452 797 Ft eszközök-források főösszeggel, a 14. melléklet szerint jóváhagyja.

7. § A rendelet mellékletei:

1. melléklet: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege

2. melléklet: Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai – 2022. évi teljesítés

3. melléklet: Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiadásai Intézmény/ funkciócsoport/rovat bontásban - 2022. évi teljesítés – Intézményi beszámolók 05/A űrlapjai szerint

4. melléklet: Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban - 2022. év

5. melléklet: Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről (Beszámolók 08/A melléklete alapján) – 2022. év – 5.1 melléklet, 2022. évi létszám-előirányzat teljesítése – 5.2 melléklet

6. melléklet: Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre – 2022. évi teljesítés

7. melléklet: Az Önkormányzat beruházási-felújítási előirányzatainak teljesítése – 2022.év I. Pályázati támogatásból megvalósított projektek – 7.1 melléklet, Kimutatás az intézmények fejlesztési előirányzatairól és azok teljesítéséről – 2022. év II. Saját forrásból megvalósított beruházások, felújítások – 7.2 melléklet

8. melléklet: Az Önkormányzati/intézményi költségvetés bevételei Intézmény/funkciócsoport/rovat bontásban - 2022. évi teljesítés - Intézményi beszámolók 06/A űrlapjai szerint

9. melléklet: Az Önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó 2022. évi bevételei a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. Törvény, valamint a Kormány 8/2022. (I. 14.) Korm. Rendelete alapjánaz egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásokból az Önkormányzatot megillető kiegészítő támogatásokról – 9. melléklet, 11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása (2022. év) – Költségvetési beszámoló 11/C űrlapja szerint – 9.1 melléklet, 11/B - Az előző évi (2021.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása – 9.2 melléklet, 11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása – 9.3 melléklet, 11/H Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása – 9.4 melléklet, 11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (2022. év) – 9.5 melléklet

10. melléklet: B21. és B25. Az Önkormányzat beruházási-felújítási előirányzataihoz kapcsolódó támogatásai – 2022. évi teljesítés

11. melléklet: Közhatalmi bevételek részletezője – 2022. évi teljesítés – 11.1 melléklet, Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (Mérleg D/I/3) – 11.2 melléklet, Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek közhatalmi bevételre (Mérleg H/III/1- Kapott előlegekből) Elszámolásra nem került befizetések – 11.3 melléklet

12. melléklet: 07/A - Maradványkimutatás 2022.12. 31. – 12.1 melléklet, 2022. évi pénzmaradvány részletezése – 12.2 melléklet

13. melléklet: 13/A - Eredménykimutatás 2022. december 31.

14. melléklet: 12/A - Mérleg 2022. december 31. – 14. melléklet, Kimutatás A Mérleg J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek során kimutatott támogatásokról – 14.1 melléklet

15. melléklet: 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2022. 12.31.

16. melléklet: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanok INGATLANVAGYON KATASZTERBEN nyilvántartott adatai - 2022. december 31.

17. melléklet: Az Önkormányzat tartós befektetései – 2022.12. 31.

18. melléklet: Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások – 2022. év

19. melléklet: Az Önkormányzat 2022. december 31-ét követően esedékes hosszú lejáratú, több éves kihatással járó kötelezettségei éves bontásban

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.