Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VII. 11.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól

Hatályos: 2023. 07. 12

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VII. 11.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól

2023.07.12.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a, Békésszentandrási Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal), gazdálkodására, továbbá az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre.

2. Fizetési módok

2. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ának megfelelően a kiadások teljesítésekor előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módot.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

3. Készpénzelőleg felvétele

3. § (1) Az Önkormányzat készpénzes kifizetéseik teljesítése érdekében készpénzt vehet fel a bankszámlájáról a házipénztár forgalom lebonyolítása érdekében.

(2) Az Önkormányzat, a Hivatal, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények készpénzes kifizetései teljesítése érdekében intézményfinanszírozást vehetnek fel az Önkormányzat házipénztárából a készpénzes forgalom lebonyolítása érdekében.

(3) A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénzt felvevőnek 30 napon belül el kell számolni. Az elszámolás a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint történik.

4. Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények készpénzben történő pénzügyi teljesítése

4. § (1) Az Önkormányzat, a Hivatal, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények házipénztárából az alábbi kiadások teljesíthetők készpénzben:

a) Bér- és személyi jellegű kifizetések:

aa) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,

ab) eseti megbízási díj, jutalom, tiszteletdíj,

ac) illetmény előleg,

b) Az egységes rovatrend K4. ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások

c) Reprezentáció kiadásai

d) Belföldi kiküldetés útiköltség térítések

e) Saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés

f) Üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások

g) Az önkormányzat rendezvényeivel kapcsolatos kiadások

h) Önkormányzat v. polgármester által nyújtott rendkívüli elismerés címén teljesített kiadás

i) Természetes személyek részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés kifizetése

j) Természetes személy részére ingatlan vételárának kifizetése

k) Természetes személy részére visszatérített túlfizetés ( kölcsöntörlesztés, térítési és bérleti díj)

l) Egyéb nem rendszeresen előforduló céljellegű kifizetések

m) Az egységes rovatrend K 31 Készletbeszerzés és K34 Kiküldetés reklám- és propaganda kiadások valamint a K33 Szolgáltatási kiadások rovatain elszámolt kiadások

n) A fenti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351 Működési célú előzetesen felszámított általános fogalmi adó és a K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások

o) A fenti kiadásokra elszámolási kötelezettséggel készpénzben adott előlegek kiadásai

p) Jogcímtől függetlenül az 200.000,- Ft összegig történő kifizetés.

(2) Jogcímtől függetlenül a szervezet vezetője indokolt esetben egyedi mérlegelési jogkörben dönthet az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a készpénzben teljesíthető kifizetésekről.

5. Záró rendelkezés

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.