Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

a tanyagondnoki szolgálatról

Hatályos: 2023. 09. 27

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

a tanyagondnoki szolgálatról

2023.09.27.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja, hatálya

1. § A rendelet célja, hogy a tanyagondnoki szolgálat szabályozott keretek között - a település lakói számára a településen hiányzó, alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, illetve közszolgálatokhoz való hozzájutást elősegítse - a rászorult személyek szállítási problémáját megoldja, továbbá, hogy a település lakosságát érintő információk gyűjtését és továbbítását biztosítsa,

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Békésszentandrás Nagyközség közigazgatási területén élő 1993. évi III. törvény 3. §-ában meghatározott személyekre, akik szociális körülményeik, ezen belül koruk, egészségi állapotuk és egyéb aktuális élethelyzetük alapján alkalmilag vagy tartósan jogosulttá válnak a szolgáltatás igénybevételére.

(2) A tanyagondnoki szolgálat ellátási körzete Békésszentandrás Nagyközség közigazgatási területe.

A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok

3. § A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok:

a) étkeztetésben való közreműködés

b) házi segítségnyújtásban való közreműködés

c) családsegítésben való közreműködés

d) közösségi és szociális információk szolgáltatásában való közreműködés

ÉTKEZTETÉSBEN VALÓ KÖZREMŰKÖDÉS

4. § (1) Az étkeztetésben való közreműködés során a tanyagondnoki szolgálat biztosítja az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló rendelete alapján megállapított szociális étkezés ellátás biztosítását az étel házhoz szállításával.

(2) Az ellátott a szociális étkezés díjaként térítési díjat köteles fizetni.

(3) A szállításért külön díjat nem kell fizetni, az étkeztetésben való közreműködés a tanyagondnoki szolgálat számára kötelezően ellátandó feladat.

A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSBAN VALÓ KÖZREMŰKÖDÉS

5. § A házi segítségnyújtásban való közreműködés során a tanyagondnoki szolgálat biztosítja

a) a házi gondozó ellátotthoz való szállításával és/vagy

b) a házi gondozó munkájába történő – nem szakmai jellegű – feladatok ellátásával (pl.: favágás, fa behordás, szennyes összegyűjtése és mosodába szállítása, takarítás, bevásárlás, gyógyszer kiváltás, szakrendelésre szállítás, egészségügyi alapellátáshoz való segítés)

CSALÁDSEGÍTÉSBEN VALÓ KÖZREMŰKÖDÉS

6. § (1) A családsegítésben való közreműködés során a tanyagondnoki szolgálat biztosítja a

a) családgondozó ellátotthoz való szállításával és/vagy

b) az ellátott, illetve családja Családsegítő Irodába, majd onnan településre történő szállításával, azzal, hogy közreműködik az 1993.évi III.tv. 64. §. (4) bekezdésében a családsegítő szolgálat egyéb feladataiként meghatározott tevékenységének ellátásában, ennek érdekében a lakossággal és a családsegítő szolgálattal folyamatosan párbeszédet folytat, észrevételeit, tapasztalatait továbbítja.

(2) Az (1) bekezdésben leírt feladatok közül a szállítási feladatot akkor kell és lehet ellátni, ha a vonatkozó, szociális ellátásra való jogosultságot megállapító határozat ezt kifejezetten tartalmazza. Egyéb, nem szállításhoz kapcsolódó feladat ellátása kötelező.

KÖZÖSSÉGI ÉS SZOCIÁLIS INFORMÁCIÓK SZOLGÁLTATÁSÁBAN VALÓ KÖZREMŰKÖDÉS

7. § A szociális biztonság megteremtéséhez és a helyi közösségi életbe való bekapcsolódáshoz szükséges információk a bel- és külterületi lakott településrész lakó számára történő eljuttatása körében a tanyagondnok feladata a helyben vagy a legközelebbi településen elérhető szociális és közösségi szolgáltatások igénybevételének lehetősgeire vonatkozó információforrások, információk felkutatása, és ezekről a lakosság tájékoztatása ezen belül az önkormányzati, rendőrségi, bűnmegelőzési információk megosztása.

A tanyagondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok

8. § A tanyagondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok közé az alábbi feladatok tartoznak:

a) személyszállítási feladatok

b) önkormányzati feladathoz tartozó egyéb szállítási feladat,

c) az önkormányzati rendezvények szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok

d) kapcsolattartási feladat az önkormányzat és intézményei és a lakosság között,

e) egyéb nem részletezett, szolgáltatási jellegű feladatok.

Személyszállítási feladatok

9. § (1) A tanyagondnoki szolgálat a személyszállítási feladatai között ellátja:

a) az óvódások és általános iskolások szállítását,

b) a betegek házi orvoshoz, illetve egyéb egészségügyi intézménybe történő szállítását,

c) az ellátásban részesülő jogosultak idősek nappali otthonába és visszaszállítását,

d) kórházi, szociális otthoni, stb. látogatás céljára történő szállítást,

e) családi eseményekre történő szállítást,

f) önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre történő szállítást.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyszállítási feladatok közül a tanyagondnok:

a) kötelező feladata az a),b),f) pontban meghatározott szállítási feladat.

b) nem kötelező feladata a c),d),e) pontban meghatározott szállítási feladat

ÓVODÁSOK ÉS ISKOLÁSOK SZÁLLÍTÁSA

10. § (1) Az óvodások és iskolások szállítása keretében a tanyagondnok szükség szerint szállítja a gyermekeket az intézménybe, illetve az intézmények által szervezett programokra.

(2) Az óvodások és iskolások szállítási feladata azt jelenti, hogy indokolt esetben - pl: rossz-téli időjárás, rossz közlekedés esetén - az intézménybe be-, és haza szállítani a nagyközség külterületén lakó és a Békésszentandráson helyben iskolába, óvodába járó gyermekeket.

(3) Az óvodai nevelést, valamint az általános iskolai oktatást és nevelést ellátó intézmény neve és helye: Hunyadi János Katolikus Általános Iskola, 5561 Békésszentandrás, Bethlen Gábor utca 19.

(4) A tanyagondnoki szolgálat más településen igénybe vett intézményi szolgáltatáskor is ellátja a szállítási feladatokat (pl: logopédia, tanulmányi, sportverseny). A szállítási szolgálat ingyenes.

BETEGEK HÁZIORVOSHOZ, EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYBE SZÁLLÍTÁSA

11. § (1) A betegek háziorvosi rendelőbe, illetve egyéb egészségügyi intézményekbe szállítása a településtől intézményig, illetve onnan lakóhelyre szállítását jelenti.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt szállítási feladatot a tanyagondnok csak a munkáltató általi utasítás alapján, vagy képviselő-testületi határozat, vagy a polgármester által adott felhatalmazás alapján teljesíti.

(3) Az egészségügyi állapot, a kezelés jellege, valamint a szociális helyzet megítélése során szükség szerint ki kell kérni a háziorvos, a házi gondozó véleményét, illetve szükség esetén környezettanulmányt kell készíteni.

(4) A szállítási szolgálat ingyenes.

KÓRHÁZI, SZOCIÁLIS OTTHONI LÁTOGATÁS , CSALÁDI ESEMÉNYEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL, ILLETVE NAGYBEVÁSÁRLÁS CÉLJÁRA TÖRTÉNŐ SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS

12. § (1) Az igénylők:

a) kórházi, szociális otthoni stb. látogatás céljára,

b) családi eseményekre,

c) nagybevásárlás céljára

történő szállítására a településről az intézményekbe és vissza a településre vehetik igénybe.

(2) A szolgáltatás általában csak egyszerre egy intézményt vagy szállítási helyet érintő több -legalább 4 fő- igény esetén nyújtható, egyedi igények csak kivételes esetben teljesíthetőek.

(3) A szállításért minden esetben térítési díjat kell fizetni.

(4) A tanyagondnok számára nem kötelező feladat.

ÖNKORMÁNYZAT, ILLETVE EGYÉB TELEPÜLÉSI RENDEZVÉNYRE SZÁLLÍTÁS

13. § Az önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre szállítás az önkormányzat által olyan közzétett és meghirdetett rendezvényekre vonatkozó közigazgatási területet érintő szállítási feladatot jelent, ahol a közzététel tartalmazza a személyszállítási feladat tanyagondnoki szolgálat keretében való megoldását is.

ÖNKORMÁNYZATI RENDEZVÉNYEK, ÖSSZEJÖVETELEK SZERVEZÉSÉVEL, LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK

14. § (1) A tanyagondnoki szolgálat feladata önkormányzati rendezvények szervezésében, lebonyolításában való részvétel. A szervezésben, lebonyolításban való részvétel konkrét feladatait a munkáltató, a polgármester, a jegyző vagy a képviselő-testület tagja irányításának megfelelően kell ellátni.

(2) Önkormányzati rendezvénynek, összejövetelnek számít többek között:

a) képviselő-testületi ülés

b) közmeghallgatás,

c) falugyűlés,

d) egyéb lakossági fórum,

e) önkormányzat által szervezett egyéb rendezvények.

(3) A személyszállítás történhet:

a) meghatározott gyülekezőhelyről a rendezvényre, és/vagy

b) rendezvényről meghatározott településrészre, lakóházhoz.

(4) A szállítás térítésmentes, alanyi jogon jár.

(5) A feladat ellátása az (1) bekezdésben fennálló feltételek teljesülése esetén a tanyagondnoki szolgálat számára kötelező feladat.

EGYÉB NEM RÉSZLETEZETT SZOLGÁLTATÁS JELLEGŰ FELADATOK

15. § (1) A tanyagondnoki szolgálat köteles ellátni az egyéb, a 3-14. §-ba nem tartozó feladatokat, ha azok ellátására a munkáltató, a jegyző utasítja, illetve polgármester intézkedése kötelezi, és az nem ellentétes az e rendelet 1. §-ában meghatározott céllal.

(2) Az (1) bekezdés szerint ellátott feladatok a tanyagondnoki szolgálat számára kötelezőek és térítésmentesek.

(3) A tanyagondnoki szolgálat ellátja az alábbi kiegészítő feladatokat:

a) a közösségi, művelődési, sport és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése

b) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,

c) az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az alapfeladaton túl egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.

A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT KERETÉBEN ELLÁTANDÓ FELADATOK RANGSOROLÁSA

16. § A tanyagondnoknak elsősorban az alapellátásához kapcsolódó szolgáltatási feladatokat kell ellátnia. A többi kötelező feladatot úgy kell ellátnia, hogy az alapellátáshoz kapcsolódó feladatellátással ne ütközzön. Az egyéb - nem kötelező - szolgáltatási feladatokat csak akkor láthatja el, ha az a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztetik.

17. § A kötelezően ellátandó feladatok rangsorolását a tanyagondnok végzi a munkáltató iránymutatása szerint, míg a többi feladat esetében, amennyiben rangsorolni kell a polgármester dönt.

A tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételi rendszere

18. § (1) A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik.

(2) A rendeletben szereplő szolgáltatások iránti kérelmet a tanyagondnoknál, vagy a munkáltatónál lehet írásban vagy szóban előterjeszteni oly módon, hogy a településen belüli szolgáltatási igényt minimum 2 munkanappal, a településen kívüli szolgáltatási igényt pedig minimum 3 munkanappal előbb kell bejelenteni.

(3) Amennyiben az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője a tanyagondnok döntését vitatja, a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül a munkáltatóhoz fordulhat panasszal.

19. § (1) A tanyagondnoki szolgáltatás keretében nyújtott ellátások igénybevételére egyes szolgáltatások esetében kérelem alapján vagy hivatalból hozott határozattal nyílik a lehetőség, más szolgáltatások esetében alanyi jogon jár.

(2) Ahol e rendelet az alanyi jogon való igénybevételről nem rendelkezik, ott a szolgáltatás igénybevételét kérelmezni kell. A kérelem történhet szóban és írásban. Az igénybevétel lehetőségéről a kérelmezőt, illetve a hivatalból indított eljárás érintettjét értesíteni kell.

(3) A hozott határozatok egy példányát a tanyagondnoki szolgálatnak is át kell adni.

(4) Az alanyi jogon igénybe vehető ellátások esetében határozatot nem kell hozni. A szolgáltatás igénybevételének jogosságát a munkáltató ítéli meg, aki jogosulatlan igénybevétel gyanúja esetén intézkedik a jogosultság megvizsgálása tárgyában.

A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT ELLÁTÁSA

20. § (1) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a tanyagondnoki szolgálat rendelkezésére álló gépjármű segítségével látja el. A tanyagondnoknak a feladatait munkaköri leírásban, valamint a munkáltató utasításának megfelelően kell ellátnia. A gépjármű üzemeltetésével kapcsolatos szabályokat a tanyagondnoki gépjármű üzemeltetési szabályzata határozza meg.

(2) A feladatokat a személyi, a személyzeti irataiban meghatározott munkarend szerinti időben köteles ellátni. A munkarendjét a feladatellátáshoz legjobban igazodó rend szerint kell megállapítani.

(3) A tanyagondnoki szolgálatot a tanyagondnok szabadsága, betegsége, egyéb törvényes távolmaradása esetében helyettesíteni kell, amennyibe a távollét tartama meghaladja a 30 munkanapot. A helyettesítés rendjét-idejét a jogszabályi iránymutatások alapján a munkáltató határozza meg.

(4) A tanyagondnok munkaidején kívül eső feladatok ellátását, a túlórakeret kimerülését követően a következők szerint kell megoldani:

a) kötelező feladat esetében a tanyagondnok adott feladatra történő külön megbízásával, melyért megbízási díjra jogosult,

b) nem kötelező feladat esetében a tanyagondnok helyettesítésével.

(5) A tanyagondnokot helyettesítő személy részére a munkavégzés időtartamára járó, hatályos jogszabályoknak megfelelő személyi juttatást a munkáltató állapítja meg.

(6) A tanyagondnok évente az éves költségvetésben meghatározott ruházati költségtérítésre jogosult. Továbbá a hatályos törvényekben évente szabályozott étkezési utalványra akkor jogosult, amennyiben azt a fenntartó az éves költségvetésében betervezte.

(7) A ruházati költségtérítés kifizetési határideje tárgyév június 30., elszámolására a SZJA törvény, ill. egyéb jogszabályok előírásai az irányadóak.

21. § (1) A tanyagondnoki szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

(2) Az árubeszerzéssel, bevásárlással, gyógyszer kiváltással kapcsolatos feladatoknál a tanyagondnok átvételi elismervény fejében veszi át a vásárlási előleget, melyet a vásárlás befejeztével ismételt átvételi elismervény fejében ad vissza. A tényleges kiadásokkal számla alapján köteles elszámolni a szolgáltatást igénybe vevőnek.

Térítési díj megfizetésével igénybevehető egyéb szolgáltatások

22. § A rendeletben és a szakmai programban nem szereplő, térítés ellenében, díj megfizetésével igénybe vehető egyéb szolgáltatások díjának összegét egyedi döntés alapján Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete határozza meg.

Vegyes és záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.