Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Hatályos: 2023. 09. 27

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

2023.09.27.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló l993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális célú tüzelőanyag támogatás (a továbbiakban: támogatás) elbírálását átruházott hatáskörben a Képviselő-testület Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottsága gyakorolja.

2. § A természetbeni támogatás, annak a szociálisan rászorult személynek adható, akinek a családjában az egy főre eső nettó jövedelem a szociális vetítési alap összegének 300%-át, (85.500- forint) egyedülálló vagy egyedül élő esetén a 400%-át (114.000,-forint) nem haladja meg, és a háztartás tagjai egyikének sincs az Szoc.tv. 4. § (1) b) pontjában meghatározott vagyona.

3. § Előnyben részesül az, aki:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű.

4. § Támogatásban csak az a személy részesülhet, aki nyilatkozata alapján háztartásában vegyes tüzelésre alkalmas eszközzel rendelkezik. A Polgármesteri Hivatal környezettanulmányt készíthet az eljárás lefolytatásához.

5. § Kérelmet háztartásonként egy fő nyújthat be.

6. § A kérelmet a rendelet 1. melléklete alapján kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális csoportjához 2023. október 16. (hétfő) 16:00-ig. A kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazolásokat.

7. § Az Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőktől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. június 30-án hatályát veszti.