Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 24

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.24.
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
A 2022. évi önkormányzati költségvetésünk eredeti előirányzatát 1 037 830 ezer Ft
bevételi-kiadási főösszeggel fogadta el a Képviselő-testület a 2/2022. (II.18.) önkormányzati rendeletével.
A költségvetési rendelet az év folyamán háromszor került módosításra:
az első rendelet-módosítással az éves előirányzat: 1 862 031 ezer Ft,
a második rendelet-módosítással: 2 168 649 ezer Ft,
a III. negyedévben végrehajtott előirányzat-módosítással: 2 281 040 ezer Ft,
a IV. negyedévben intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokkal a bevételi-kiadási előirányzatok főösszege 581 434 ezer Ft-tal
növekedett. (A költségvetési rendelet módosítása az éves beszámoló benyújtásával egyidejűleg a Képviselő-testület elé beterjesztésre került)
A 2022. évi önkormányzati költségvetés módosított előirányzata tehát 2 862 474 ezer Ft.
A 2022. évi költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok teljesítéséről elkészítettük a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, a következő szabályok figyelembevételével:
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5. § (1) szerint „A 7. § szerinti időszakról a könyvek zárását követően bizonylatokkal, szabályszerű könyvvezetéssel, e rendelet szabályai szerint folyamatosan vezetett részletező nyilvántartásokkal, a könyvviteli zárlat során készített főkönyvi kivonattal, valamint leltárral alátámasztott éves költségvetési beszámolót kell készíteni.”
A beszámoló készítés időpontjára vonatkozó szabály a Korm. rendelet 7. § (1) szerint: „Az éves költségvetési beszámolót – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a költségvetési év kezdetétől a mérleg fordulónapjáig terjedő időtartamra kell készíteni. …” A 7. § (2) szerint „A mérleg fordulónapja – a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivételekkel – a költségvetési év utolsó napja.”
A Kormányrendelet 6. § (1) bekezdése szerint:
„Éves költségvetési beszámoló készül
a) a költségvetési szervek elemi költségvetéséről és a 10. § (2) bekezdése szerint a mérlegében kimutatható vagyonról költségvetési szervenként,
f) a helyi önkormányzat, …. elemi költségvetéséről és a 10. § (2) bekezdése szerint azok mérlegében kimutatható vagyonról a helyi önkormányzat, …. egészére.”
„6. § (2) Az éves költségvetési beszámoló részei:
a) a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvitellel biztosító
aa) költségvetési jelentés,
ab) maradvány kimutatás,
ac) adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről,
ae) önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások,
b) a vagyoni helyzet és az eredményszemléletű bevételek, költségek, ráfordítások alakulását, valamint a zárszámadás kiegészítő információinak elkészítését a pénzügyi számvitellel biztosító
ba) mérleg,
bb) eredménykimutatás,
bc)
bd) kiegészítő melléklet.”
Az előzőekben ismertetett előírásoknak megfelelő éves költségvetési beszámolók elkészítése megtörtént, a kialakított információs rendszeren benyújtásra került a következő intézményekre vonatkozóan:
1. Önkormányzat intézmény,
2. Polgármesteri Hivatal,
3. Körös Művelődési Ház és Könyvtár,
4. Gondozási Központ,
5. Bölcsőde,
6. Település-üzemeltetési Intézmény.
Az intézmények költségvetési beszámolói űrlapjainak felhasználásával elkészítettük az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót és zárszámadási rendelet-tervezetet, melyet megvitatás és elfogadás céljából beterjesztünk.
KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
Az Önkormányzat 2022. évi beszámolójának megfelelően összeállított – intézményi beszámolók adatait tartalmazó, irányítószervi támogatással csökkentett – az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján elkészített költségvetési mérlegét (közgazdasági tagolásban) – a módosított költségvetési rendelet 1. számú melléklete szerinti tartalommal – a Beszámoló Rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza.
Az éves költségvetési beszámoló költségvetési számvitellel kapcsolatos részei a Kormányrendelet 8. § (1) bekezdése szerint „A költségvetési jelentés:
a) az egységes rovatrend szerinti tagolásban az eredeti és módosított előirányzatokat, az azokra vonatkozó követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, valamint az előirányzatok teljesítését, és
b) a teljesített bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását, valamint azoknak a kormányzati funkciók rendjében meghatározott mutatószámait tartalmazza.”
A Beszámoló Rendelet-tervezet 2. számú melléklet adatsorai az intézményi beszámolók 01., 02., 03., és 04. űrlapjainak felelnek meg, a költségvetési rendelettel megegyező ezer Ft-ra történő kerekítéssel. Ezen mellékleten az Áht. előírásai szerint az Önkormányzat valamennyi intézményének adata külön-külön (2.1-2.6-ig), és önkormányzat összesen (2.7 ), valamint nettósított önkormányzat összesen (2.8) bontásban, rovatrend szerinti tagolásban szerepel. Ezen melléklet az egységes rovatrend szerinti tagolásban tartalmazza az eredeti és módosított előirányzatokat, valamint azok teljesítését.
A 2022. évi kiadási, valamint bevételi előirányzatok teljesítési adatai – a finanszírozási kiadások és bevételek nettósított adataival együtt - önkormányzati szintre összesítve a következők:
Ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2022.12.31.

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában

Működési kiadás

610 811

1 009 770

992 795

98 %

Felhalmozási kiadás

427 019

1 852 704

1 302 436

70 %

Tárgyévi kiadások

1 037 930

2 862 474

2 295 231

80 %

Működési bevételek

605 536

758 543

771 203

102 %

Felhalmozási bevételek

432 294

2 103 931

2 103 707

100 %

Tárgyévi bevételek

1 037 830

2 862 474

2 874 910

100 %

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítése:
1. Költségvetési kiadások:
A költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése a következő:
Ezer Ft-ban

Rovat

Kiemelt előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2022. december 31.

Teljesítés 2022. december 31.

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában

K1

Személyi juttatások:

404 512

448 225

440 250

98%

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

52 587

58 036

57 844

100%

K3

Dologi kiadások:

129 423

477 289

469 712

98%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

3 000

3 000

1 771

59%

K5

Egyéb működési célú kiadások:

12 018

12 926

12 924

100%

K6

Beruházások

425 183

1 592 160

1 098 986

69%

K7

Felújítások

0

258 278

201 338

78%

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások:

0

430

429

K9

Finanszírozási kiadás

11 107

12 130

11 977

99%

Összesen:

1 037 830

2 862 474

2 295 231

80%

I Személyi juttatások (K1):
A módosított éves előirányzat teljesítése biztosította, hogy az Önkormányzat és intézményei munkavállalói a törvényben garantált járandóságaikat határidőben megkapták. Valamennyi közalkalmazott, köztisztviselő, és munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatott munkabére és bérjellegű járandósága a költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően lett megállapítva.
A foglalkoztatottak összetételére, személyi juttatások összegére vonatkozó adatokat a Beszámoló Rendelet-tervezet 5.1 melléklete: - 2022. évi Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről szóló kimutatás - tartalmazza. (Önkormányzati szintre is összesített intézményi beszámolók 08/A melléklete, forintban)
A törvény szerinti illetmények, munkabérek bruttó összege az előző évi teljesítéshez viszonyítva a következők szerint változtak: (Előző év: 2020. december 1-2021. november 30-ig, tárgyidőszak: 2021. december 1-2022. november 30-ig számfejtett bruttó bér egy főre eső összege)

Forintban!

Önkormányzat ÖSSZESEN:

Létszám – 2021.

Egy főre eső havi átlagbér - 2021.

Létszám - 2022.

Egy főre eső havi átlagbér – 2022.

Bruttó bér növeke-dés mértéke

24

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

16

339 613

17

379 784

12%

48

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN

3

509 052

3

861 165

69%

49

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

2

420 669

2

547 318

30%

52

A, "B" fizetési osztály összesen

16

251 754

18

293 414

17%

53

C, "D" fizetési osztály összesen

24

253 520

25

325 473

28%

54

E-"J" fizetési osztály összesen

2

490 672

3

475 152

-3%

56

gyakornok (pedagógus)

2

267 679

1

398 373

49%

57

pedagógus I.

1

394 503

1

466 411

18%

61

pedagógus (magasabb) vezetői megbízással

1

523 906

1

606 035

16%

62

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

48

371 815

51

444 597

20%

96

vezető,igazgató (helyettes),kult./szakk.int.vez.(helyettes)

1

421 958

1

452 488

7%

97

felsőfokú végzettségű (nem vezető)

1

254 325

1

325 596

28%

99

fizikai alkalmazott, és egyéb munkavállaló

7

222 161

8

229 485

3%

101

közfoglalkoztatott

30

85 572

26

101 815

19%

103

EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN

39

246 004

36

277 346

13%

116

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN

106

366 621

107

490 723

34%

(Megjegyzés: a kimutatás a tényleges tárgyévi kifizetés egy havi egy főre eső bruttó bér átlagát mutatja. Negatív változás a foglalkoztatottak személyében, besorolási fokozatában jelentkező változás eredménye.)
A 2022. évi bérfejlesztés a törvényekben előírt szempontok és a Költségvetési Rendeletben meghatározottak figyelembevételével megtörtént.
A normatív jutalmak, helyettesítési és túlóra díjak, végkielégítés és jubileumi jutalmak, béren kívüli juttatások, költségtérítések, támogatások, valamint a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak kifizetése a vonatkozó előírások figyelembevételével történt.
A választott tisztségviselők, valamint egyéb külső személyi juttatások kifizetésére a Költségvetési Rendeletben foglaltak szerint, valamint a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően megtörtént.
Az intézményi létszám-előirányzat éves teljesítését az 5.2 mellékleten mutatjuk be.
Az eredeti létszám-előirányzathoz viszonyított növekedés:
Önkormányzat intézménynél további 2 fő foglalkoztatása (MT. hatálya alá tartozó munkavállaló) a Képviselő-testület döntésének megfelelően történt meg.
Bölcsődei álláshelyen egy betöltetlen álláshely volt,
Település-üzemeltetési intézménynél egy álláshely betöltetlen volt.
Közfoglalkoztatás:
Önkormányzat intézménynél: 19 fő,
Polgármesteri Hivatal intézménynél 2 fő,
Művelődési Ház és Könyvtár intézménynél 2 fő,
Gondozási Központ intézmény 2 fő,
Bölcsőde intézmény 1 fő,
Közfoglalkoztatottak éves átlaglétszáma összesen: 26 fő.
A költségvetés eredeti előirányzata és a módosított előirányzat, ennek megfelelően az éves teljesítés adatai közötti jelentős különbség abból származik, hogy közfoglalkoztatást eredeti előirányzatként nem terveztünk. A 2021. évről áthúzódó foglalkoztatások a 2021. évi pénzmaradvány terhére kerültek finanszírozásra. A 2022. évben megkötött foglalkoztatási szerződésekből eredő lehetőségeket úgy az önkormányzat, mint az intézmények igyekeztek kihasználni. Ezt a közfoglalkoztatott dolgozók létszáma mutatja.
Intézményeink a meghatározott létszám-előirányzatot betartották.
II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2):
A rovaton tervezett előirányzat év közben a közfoglalkoztatási szerződések hatására növekedett, a teljesítés a módosított előirányzat 100 %-a.
III. Dologi kiadások (K3):
A dologi kiadások előirányzatának teljesítése, a kötelezettségvállalás alakulása a beszámolási időszak végén a következő:
Ezer Ft-ban

Intézmény

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Pénzügyileg teljesített dologi kiadás

Szállítók felé fennálló tárgyévi kötelezettség

Önkormányzat költségvetési sz.

66 506

395 621

394 859

107

Polgármesteri Hivatal

12 217

13 943

12 176

329

Körös Műv. Ház és Könyvtár

6 080

8 884

8 629

62

Gondozási Központ

27 365

40 614

39 736

4

Bölcsőde Intézmény

5 749

6 037

5 661

330

Település-üzemelt. Int.

11 506

12 190

8 651

5

Önkormányzat összesen:

129 423

477 289

469 712

837

A fennálló kötelezettség a Mérleg 188. sor: H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra záró tárgyidőszaki adatával egyező. Valamennyi intézménynél 30 napon belüli számlatartozás.
Az Önkormányzat költségvetési szervnél jelentkező pénzügyileg teljesített dologi kiadás összege tartalmazza a beruházásokhoz, - felújításokhoz kapcsolódó azon tételeket is, melyek nem számolhatók el felhalmozási kiadásnak, mint pl. pályázat-előkészítés költsége, fordított áfa kiadása, stb. Ennek összege 281 720 ezer Ft. (Lásd: beruházásokhoz kapcsolódóan bemutatva a 7.1 melléklet 7. oszlopában) Ezt figyelembe véve – a pályázatokhoz kapcsolódóan teljesített dologi kiadás összegét levonva a ténylegesen működésre fordított kiadások összege 187 992 ezer Ft, mely az eredeti előirányzathoz viszonyítva 145 %-os teljesítést jelent.
Az intézményi működésre fordított dologi kiadások előző évi és tárgyévi adatai a következőek:
Ezer Ft-ban

Intézmény

2021. év

2022. év

Eltérés

Önkormányzat

110 718

113 139

2 421

Polgármesteri Hivatal

12 323

12 176

147

Körös Művelődési Ház és Könyvtár

5 682

8 629

2 947

Gondozási Központ

34 158

39 736

5 578

Bölcsőde

5 998

5 661

337

Település-üzemeltetési intézmény

7 894

8 651

757

Összesen:

176 773

187 992

11 219

Dologi kiadásaink 2021. évhez viszonyítva 6 %-kal növekedtek. Ez a növekedés részben az energia árak, részben a vásárolt élelmezés árának növekedéséből ered. Intézményeink igyekeztek a takarékos működésre.
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)
A kifizetett 1 771 ezer Ft összegű ellátásokból 1 381 ezer Ft a 2021. év végén kapott tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás, mely 2022-ben felhasználásra került (Lásd: 9.2 melléklet). A tüzelőanyag támogatáson felüli szociális ellátás a Képviselő-testület bizottságai által nyújtott támogatások teljesített éves összege.
V. Egyéb működési célú kiadások (K5):
Pénzeszköz átadási kötelezettségünket a következők szerint teljesítettük:
Elvonások és befizetések (K502)
A jelzett rovaton a Képviselő-testület által elfogadott 2021. évi költségvetési beszámoló szerinti visszafizetési kötelezettségünket teljesítettük (1 612 ezer Ft), valamint a 2022. évi Költségvetési törvény alapján előírt szolidaritási hozzájárulás befizetése történt meg (4 128 ezer Ft). Egyéb befizetési kötelezettség 2 ezer Ft. A Központi költségvetés felé befizetett összeg összesen: 5 742 ezer Ft.
Működési célú támogatásértékű kiadások (K506):

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2022. december 31.

Teljesítés 2022. december 31.

Pénzeszköz átadás Körös-szögi Kistérség Többcélú társulása felé

4 510

2 498

2 498

Szúnyoggyérítés támogatása

80

188

188

Bursa ösztöndíj támogatás

800

260

260

Önkormányzat intézmény:

5 390

2 946

2 946

Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatásra .fel nem használt előleg visszafizetése

0

770

769

Gondozási Központ közfoglalkoztatásra fel nem használt előleg visszafizetése

0

462

462

Összesen:

5 390

4 178

4 177

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül (K508)
A beszámolási időszakban – a Képviselő-testület döntésének megfelelően – 175 ezer Ft lakásvásárlási- felújítási visszatérítendő támogatás került kifizetésre.
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (K512):

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2022. december 31.

Teljesítés 2022. december 31.

Civil szervezetek támogatása

2 500

2780

2 780

Hunyadi János Kat.Ált.Isk. támogatás tablóhoz

0

50

50

Összesen:

2 500

2 830

2 830

A civil szervezeteket az előző évekhez képest alacsonyabb összeggel tudtuk támogatni. A szervezeteknek adott támogatás részletes összegét a Beszámoló Rendelet-tervezet 6. melléklete tartalmazza.
VI Felhalmozási célú kiadásaink (K6-K7-K8):
Felhalmozási kiadások 2022. évi előirányzata és teljesítése a következő:

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés - 2022.12.31.

Beruházások (K6)

425 183

1 592 160

1 098 986

Felújítások (K7)

0

258 278

201 338

Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (K8)

0

430

429

Felhalmozási célú kiadások összesen:

425 183

1 850 868

1 300 753

Beruházások, felújítások (K6-K7)
Valamennyi beruházási-, felújítási tétel teljesítése a Képviselő-testület határozatai alapján történt meg.
A felhalmozási kiadások előirányzatainak teljesítési adatait intézményenkénti, projektenkénti részletezésben – a költségvetési rendelet 6. melléklete szerinti bontásban – a Beszámoló rendelet-tervezet
7.1 (Pályázati támogatással megvalósuló projektek) és
7.2 (Önkormányzati forrásból megvalósuló fejlesztések, eszközbeszerzések) melléklete
tartalmazza.
A 7.1 mellékleten a pályázattal támogatott projektjeink esetében a beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó járulékos dologi kiadások összegét is bemutatjuk, mivel ezen kiadások is részei a támogatással megvalósuló fejlesztéseknek. (Ilyenek pl. pályázattal kapcsolatos kiadások, fordított áfa, stb.) A támogatással megvalósuló beruházások, felújítások 1 280 346 ezer Ft-os teljesített kiadásához további 281 720 ezer Ft összegű dologi kiadás is kapcsolódik, tehát pályázataink megvalósítására összesen teljesített kiadás 1 562 066 ezer Ft. Ezen kiadáshoz jön hozzá a saját forrásból megvalósított fejlesztések 7.2 mellékleten kimutatott 19 978 ezer Ft-os összege.
Önkormányzatunk 2022-ben tehát összesen 1 582 044 ezer Ft összegű fejlesztést hajtott végre.
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért Alapítvány pályázatához nyújtott támogatás
429 ezer Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások rovaton elszámolt kiadás összesen: 429 ezer Ft
VII. Finanszírozási kiadások (K9)
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)
A jelzett rovaton a következő tételek kerületek kifizetésre:
2021. decemberében megkapott Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése történt meg, 9 271ezer Ft összegben.
2022-ben évközben kapott előleg visszafizetése 1 023 ezer Ft összegben.
Összesen: 10 294 ezer Ft.
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)
Az 1 836 ezer Ft eredeti előirányzat mellett 1 683 ezer Ft összegű teljesítés a traktor és hóeke beszerzése kapcsán jelentkezett kiadási tételként.
1. Költségvetési bevételek
A költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése a következő:
Ezer Ft-ban

Rovat

Kiemelt előirányzatok:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2022. december 31.

Teljesítés 2022. december 31.

Teljesítés a módosított ei. %-ában

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

371 954

439 201

439 388

100%

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

405 129

1 814 615

1 814 615

100%

B3

Közhatalmi bevételek:

190 403

224 475

224 475

100%

B4

Működési bevételek:

42 613

66 753

68 002

102%

B5

Felhalmozási bevételek:

600

600

436

73%

B6

Működési célú átvett pénzeszközök:

566

1 207

1 255

104%

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

26 565

30 454

30 394

100%

B8

Finanszírozási bevételek:

0

285 169

296 345

104%

Összesen:

1 037 830

2 862 474

2 874 910

100%

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1):
1. Önkormányzat működési költségvetési támogatása (B11):
Az Önkormányzat a költségvetési kapcsolatokból származó 2022. évi bevételeit a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. Törvény, valamint a Kormány 8/2022. (I. 14.) Korm. Rendelete alapján az egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásokból az Önkormányzatot megillető kiegészítő támogatásokat a havi nettó finanszírozás keretében megkapta.
A támogatás Költségvetési törvény szerinti jogcímekre részletezett adatait a zárszámadási rendelet-tervezet 9. melléklete tartalmazza.
A költségvetési törvény alapján tervezett, eredeti előirányzatként figyelembe vett működéshez kapcsolódó költségvetési támogatás előirányzata 259 187 ezer Ft-ról év közben 77 839 ezer Ft-tal növekedett, év végére a módosított bevételi előirányzat és teljesítés összege: 337 026 ezer Ft. Az év közben kapott támogatások a következő jogcímekhez kapcsolódnak:
Ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirány-zat

2022. december 31-ig kapott pótelőirányzat

Teljesítés 2022. december 31.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

111 567

0

111 567

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

136 032

28 522

164 554

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

7 978

0

7 978

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

3 610

39 710

43 320

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

9 607

9 607

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

259 187

77 839

337 026

A B113 rovaton biztosított pótelőirányzat a minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatását kompenzálta, a bevezetett ágazati pótlékok kifizetéséhez forrást biztosított. A pótelőirányzat ezen jogcímen folyósított éves összege: 28 522 ezer Ft
A B115 rovathoz kapcsolódó pótelőirányzat a következő jogcímeket tartalmazza:

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2022. december 31.

Teljesítés 2022. december 31.

A 9/2022. (I. 14.) Kormányrendelet alapján az Önkormányzatot megillető támogatás összesen: (Polgármester illetménykiegészítése)

3 610

3 610

3 610

Ukrajnából érkező menekültek támogatása

0

299

299

2022. évi ipa kedvezménnyel kapcs. önk.tám.bev.

0

35 222

35 222

Helyi önk.rendkívüli támogatásának bevétele

4 189

4 189

Összesen:

3 610

43 320

43 320

Pótelőirányzat összege: 39 710 ezer Ft.
A B116 rovathoz kapcsolódó évközi pótelőirányzatok a következő tételeket tartalmazzák:
2.1.6.30 A költségvetési évet megelőző év elszámolás alapján a helyi önkormányzatok részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege 1 304 ezer Ft
2.1.6.40 A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat részére 2021. évi költségvetési törvény 3. melléklet 6.3. pont k) alpont szerinti támogatás elszámolásakor keletkező kiegészítő támogatás 8 303 ezer Ft
Összesen: 9 607 ezer Ft
A 2022. évi működéshez kapcsolódó költségvetési bevételeink 57%-át a költségvetési támogatás biztosította.
A támogatás felhasználásáról az éves költségvetési beszámolóban elszámoltunk. Az elszámolás főbb adatait a Rendelet-tervezet 9.1, 9.2, 9.3 és 9.4 mellékletei tartalmazzák, melyeket a pénzügyi beszámoló 11/A-L jelű űrlapjai közül a következők szerint mutatunk be. (A nem csatolt beszámoló űrlapok részletező adatokat tartalmaznak)
A 9.1 melléklet a Beszámoló 11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását tartalmazza. Ezen jogcímekhez kapcsolódóan – a többlettámogatási igény (10. oszlop) 2 836 220
Ft, visszafizetési kötelezettség (11. oszlop) 120 475 Ft különbözeteként Önkormányzatunkat még 2 715 745 Ft pótlólagos támogatás illeti meg.
A 9.2 melléklet a Beszámoló 11/B űrlapján elszámolt – a 2021. évi elszámolás során jelentkező – 2022-ben felhasználható kiegészítő támogatások elszámolási adatait tartalmazza.
A 2021. évről áthúzódó 1 381 125 Ft összeg felhasználását teljesítettük. Ez a támogatási összeg a Költségvetési törvény 3. melléklet I.8. pontja szerint A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása.
A 9.3 melléklet a Beszámoló 11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása űrlapján elszámolt támogatások közül az 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása 2022. évi adatai alapján a központi költségvetés által rendelkezésre bocsátott 24 750 535 Ft összegű támogatással szemben 24 975 317 Ft felhasználásáról tudtunk elszámolni. Ennek alapján az Önkormányzatot még megillető támogatás összege: 224 782 Ft.
A 9.4 melléklet a Beszámoló 11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása űrlapon a 48. soron szereplő 3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 39.sor) és 152 soron szereplő 2021. év: 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása támogatási összegeivel elszámoltunk.
A 2022. év: 22. cím Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése jogcímen kapott 300 000 Ft támogatásból 77 563 Ft felhasználásával tudtunk elszámolni, visszafizetési kötelezettségünk 222 437 Ft.
A 9.5 melléklet a Beszámoló 11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §) űrlapja szerint összegzi az Önkormányzatot még megillető, valamint visszafizetendő támogatási összegeket (a 9.1-9.4.ig részletezettek szerint):
Forintban!

Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége összesen

222 437

Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás

2 940 527

1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16):
Működési célú pénzeszköz-átvételek előirányzata, illetve azok teljesítése a következők szerint alakult:

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2022. december 31.

Teljesítés 2022. december 31.

Önkormányzat intézmény

110 397

86 124

84 168

Házi gyermekorvosi szolgálat - bértámogatás

17 429

3 755

3 009

Házi gyermekorvosi szolgálat - ellátás finanszírozása

0

13 674

13 674

Fogorvosi szolgálat - bértámogatás

26 966

13 974

12 777

Fogorvosi szolgálat - ellátás finanszírozása

0

12 992

12 992

Iskola-egészségügyi ellátás

118

118

105

NEAK támogatás

44 513

44 513

42 557

Családsegítő szolgálat ágazati pótlék

2 270

0

0

Gondozási központ ágazati pótlék

16 448

0

0

Bölcsőde ágazati pótlék

136

0

0

Szociális ágazati pótlék támogatása

18 854

0

0

Területalapú támogatás

0

227

227

Fiatal szakképzettek támogatása

0

844

844

Reki támogatás - jubileumi jutalomhoz

7 030

0

0

Közfoglalkoztatási támogatás Önkormányzat

0

34 124

34 124

Iparűzési adó kiesés miatti kompenzáció(B115)

40 000

0

0

Nyári diákmunka támogatása

0

3 930

3 930

EFOP-1.5.3-16-2017-00064 pályázat bev.

2 486

2 486

Polgármesteri Hivatal

0

8 802

9 855

Közfoglalkoztatási támogatás Hivatal

0

1 068

2 121

Ogy.választás, országos népszavazás támogatásának bev.

0

4 112

4 112

KSH 2022.évi népszámlálás támogatása - Hivatal

0

3 622

3 622

Művelődési Ház

2 370

4 574

5 025

Kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés támogatása - Műv.Ház.

2 370

2 370

2 370

Közfoglalkoztatási támogatás Könyvtár

0

2 204

2 655

Gondozási Központ

0

2 251

2 251

Közfoglalkoztatási támogatás Gondozási Központ

0

2 251

1 691

Bölcsőde

0

424

1 063

Közfoglalkoztatási támogatás Bölcsőde

0

424

1 063

Mindösszesen:

112 767

102 175

102 362

A NEAK finanszírozás támogatás teljesített bevétele a tervezett előirányzat 96 %-a.
A B16 rovaton került megtervezésre a központi bérfejlesztés (ágazati pótlék) bértámogatása, a Reki-támogatás, valamint a központi – kormányzati – intézkedés alapján az iparűzési adó kiesés miatti kompenzáció. Együttes összege (18 854 ezer Ft + 7 030 ezer Ft + 40 000 ezer Ft) 65 884 ezer Ft. Az év végéig ezeken a jogcímeken az Önkormányzat összesen 49 018 ezer Ft állami támogatás (B115-B116) pótelőirányzatot kapott.
A megkötött közfoglalkoztatási szerződések támogatása az év folyamán rendelkezésre állt. Ezen a jogcímen módosított előirányzat összegénél nagyobb összegű teljesítése 2022-ben átutalt előleg összegének felel meg.
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2):
Az Önkormányzat pályázataihoz kapcsolódó támogatások 2022. évi teljesítési adata 1 814 615 ezer Ft. A folyamatban lévő projektjeinkhez kapcsolódó forrás összegek a 2021. évi pénzmaradvány igénybevételével együttesen vehetők figyelembe. A fejlesztésekhez kapcsolódó tényleges forrás-összeget a beszámoló Rendelet-tervezet 10. melléklete tartalmazza.
IV. Közhatalmi bevételek (B3):
A 190 403 ezer Ft összegű eredeti előirányzattal szemben 2022. évben közhatalmi bevételekből Önkormányzatunk 224 475 ezer Ft összegű bevételt realizált. A kiemelt előirányzati csoport bevételének részletes – adónemenkénti - adatait a 11.1. melléklet adatai részletezik. A teljesített, és tárgyévi bevételként elszámolt közhatalmi bevételek összege az eredeti előirányzat 118 %-a.
A 2022. december 31-i adó zárási összesítő szerint fennálló adó követelések adónemenként adatait a beszámoló Rendelet-tervezet 11.2 melléklete, az adó túlfizetések illetve előírás nélküli befizetések, mint fennálló kötelezettségek adónemenkénti adatait a 11.3 melléklete szerint mutatjuk be.
V. Működési bevételek (B4):
Az intézmények működése során jelentkező saját bevételek előirányzatának 68 002 ezer Ft összegű teljesítése az éves előirányzat 102 %-át jelenti.
Intézményi részletezésben a teljesítés a következő eredményt hozta:
Ezer Ft-ban

Intézmény

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés - 2022.12.31.

Teljesítés módosított ei. %-ában

Önkormányzat

8 725

24 617

24 617

100 %

Polgármesteri Hivatal

160

160

750

468 %

Kőrös Művelődési Ház és Könyvtár

1 124

1 294

2 301

178 %

Gondozási Központ Intézmény

32 376

39 374

39 496

100 %

Bölcsőde Intézmény

95

95

159

167 %

Település-üzemeltetési Intézmény

133

1 213

679

56 %

Önkormányzat összesen:

42 613

66 753

68 002

102 %

1. Felhalmozási bevételek (B5):
Ezen a jogcímen meglévő önkormányzati telkek értékesítéséből 600 ezer Ft-os bevételi előirányzatot tartalmaz Költségvetési Rendeletünk. 2022-ben ingatlan értékesítéséből 236 ezer Ft, egyéb tárgyi eszköz értékesítéséből 200 ezer Ft összegű bevételünk jelentkezett.
1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (B6):
A kiemelt előirányzat teljesítése a beszámolási időszakban a következő:

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2022. december 31.

Teljesítés 2022. december 31.

Önkormányzat intézmény:

16

426

524

MAZSIHISZ-tól temetőfenntartásra átvétel

16

15

16

Szoc.kölcsön törlesztése

261

358

Gyermeknap támogatása vállalkozásoktól

150

150

Gondozási Központ – önkéntes hozzájárulás

500

731

731

Bölcsőde támogatás - SzMK

50

50

0

Összesen:

566

1 207

1 255

VIII. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről (B7):
A jelzett rovaton a következő bevétel realizálódott:
Ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2022. december 31.

Teljesítés 2022. december 31.

Polgármesteri Hivatal - munkáltatói lakásvásárlási kölcsön visszafiz.

220

220

160

Gondalaposi útfelújítás - lakossági befizetés

26 345

30 234

30 234

Összesen:

26 565

30 454

30 394

IX. Finanszírozási bevételek (B8):
Finanszírozási bevételek címén a 2021. évi pénzmaradvány igénybevétele került elszámolásra.
A 284 146 ezer Ft összegű pénzmaradvány a 2021. évi költségvetési beszámoló-rendelet alapján a következők szerint került megosztásra, illetve 2022. évi költségvetési Rendeletünk módosításával igénybe véve:
Működési célú pénzmaradvány: 25 884 ezer Ft
Felhalmozási célú pénzmaradvány: 258 262 ezer Ft
Összesen: 284 146 ezer Ft.
Államháztartáson belüli megelőlegezések
2022-ben kapott év közi megelőlegezés (visszafizetése megtörtént) 1 023 ezer Ft,
2022. decemberében kapott előleg 11 176 ezer Ft
(Visszafizetése a következő évi költségvetést terheli)
1. Intézményfinanszírozás (K915)-(B816)
Az intézmények pénzforgalmi jelentésének K915 rovatán jelentkező kiadás – Központi, irányítószervi támogatás folyósítása – valamint B816 rovatán jelentkező bevételek – Központi, irányítószervi támogatás – összegei, az intézményfinanszírozás az alábbiak:
Ezer Ft-ban

Intézmény

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2022. december 31.

Teljesítés 2022. december 31.

Teljesítés módosított ei. %-ában

Polgármesteri Hivatal

114 900

112 676

105 875

94%

Kőrös Művelődési Ház és Könyvtár

17 314

19 354

17 453

90%

Gondozási Központ Intézmény

110 068

117 415

116 495

99%

Bölcsőde Intézmény

49 251

47 358

44 391

94%

Település-üzemeltetési Intézmény

94 744

88 697

84 452

95%

Intézmény támogatás összesen:

386 277

385 500

368 666

96%

Ezt a bevételi tételt értelemszerűen a nettósított önkormányzat összesen tábla nem tartalmazza.
Az intézményfinanszírozás összesen kiadási adata az Önkormányzat intézmény K915 rovatán jelentkezik.
Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti megoszlása
A bevezetőben ismertetett Kormányrendeletben meghatározott követelményeknek megfelelően – az intézményi költségvetési beszámolók 05 űrlapjai a teljesített kiadásokat kormányzati funkció szerint részletezi. Ennek alapján az intézményi kiadások teljesítéséről a 3. melléklet szerint számolunk be.
A kiadások kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban történő bemutatását a 4. mellékletben terjesztjük be.
A 8. melléklet a 2022. évi bevételek intézmény/kormányzati funkció szerint részletező kimutatás a költségvetési beszámolók 06 űrlapjainak megfelelően.
MARADVÁNYKIMUTATÁS
12. melléklet:
A maradvány fogalma az Áht. rendelkezése szerint a költségvetési év során a bevételek és kiadások különbözete, amely az alaptevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a költségvetési maradvány, a vállalkozási tevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a vállalkozási maradvány. A állami számviteli szabályozás-az Áht.-ban meghatározott fogalomnak megfelelően egyszerűsíti a költségvetési maradvány megállapításának módját és tartalmát, megszűntek a záró pénzkészletet érintő korrekciós tételek (az aktív és passzív pénzügyi elszámolások) és a pénzmaradvány összegét módosító finanszírozási korrekciók. A maradvány tartalékolására sem lesz lehetőség, az előző évi maradványt a nyitó rendező tételek keretében finanszírozási bevételként kell elszámolni, ami a tárgyévi kiadások, befizetések fedezetére szolgál, az el nem költött rész pedig ismételten maradványként jelenik meg. A maradvány kimutatást a rendelet 3. melléklete szerinti formában kell elkészíteni, tartalmazza az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység költségvetési és finanszírozási bevételeit, kiadásait, továbbá bemutatja a kötelezettségvállalással terhelt maradványt, a szabad maradványt és a vállalkozási maradványt terhelő befizetési kötelezettséget.
Az intézményi beszámolók 07/A űrlapja adatai alapján összeállított Önkormányzat összesen adatot tartalmazó, 12.1 mellékletben benyújtott maradvány-kimutatást összeállítottuk.
A maradvány-kimutatás 01-02, valamint 03-04 sora a 2. számú melléklet szerint elszámolt pénzforgalmi bevételekkel-kiadásokkal egyezően került kitöltésre. Az Önkormányzat által ellátott feladatok alaptevékenységhez kapcsolódnak, a maradvány-kimutatás tehát kizárólag alaptevékenységre vonatkozóan került összeállításra. Önkormányzatunk intézményei vállalkozási tevékenységet nem folytatnak, ezért vállalkozási tevékenység maradványát elszámolni nem kellett.
A 2022. évi költségvetési beszámolók szerint az önkormányzati összes maradványa 579 678 468
Ft.
A 2022. évi pénzmaradvány intézményenkénti, feladatonkénti részletezését (Forintban) a Rendelet-tervezet 12.2 melléklete tartalmazza.
A 2022. évi pénzmaradványt a beszámoló rendelettel történő elfogadásával lehet igénybe venni.
Erről a 2023. évi költségvetési rendelet módosításával kell intézkedni az előzőekben részletezett elszámolás figyelembe vételével.
EREDMÉNYKIMUTATÁS
A költségvetési szerv gazdálkodásának, tevékenységeinek együttes eredményét, az adott költségvetési évben, pénzforgalomban ténylegesen teljesített, valamint a pénzforgalomban még nem teljesített, de az adott évre járó eredményszemléletű bevételek, valamint az adott évi tevékenységet terhelő költségek és ráfordítások - függetlenül attól, hogy azok pénzforgalomban kiadásként az adott évben vagy az előző évben merültek fel, illetve a következő évben fognak teljesülni – különbözetének összegét az eredmény-kimutatás mutatja.
Az intézményi beszámolók 13/A űrlapjai alapján összeállítottuk az önkormányzat összesen 2022. évi eredmény-kimutatását, mely a 13. melléklet szerint kerül beterjesztésre.
Az eredmény-kimutatás alapján -350 633 063 Ft összegű összesített önkormányzati szintű (negatív) mérleg szerinti eredmény képződött.
VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA – MÉRLEG
Az intézményi beszámolók összesített adatai szerinti, Önkormányzat összesen adatainak megfelelő mérleget a 14. melléklet tartalmazza. (Beszámolók 12/A melléklete)
A Mérleg a költségvetési szerv egy adott időpontban (mérleg fordulónapján) meglévő vagyoni helyzetét mutatja be az Áhsz. 5. mellékletében előírt formában és szerkezetben.
Az Önkormányzat vagyonának részletezése a Mérleg tárgyidőszakra vonatkozó adatai alapján:
A/I-A/II Immateriális javak és tárgyi eszközök:
Az immateriális javak (04. mérlegsor) mérlegben kimutatott nettó értéke 0.
Az ingatlanok (05. mérlegsor) nyitó állományi értéke 1 565 844 942 Ft, növekedés 58 679 308 Ft,
záró érték 1 624 524 250 Ft. Az ingatlanok mérlegben kimutatott nettó értéke a beszámolási évben 4 %-kal növekedett.
A Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (06. mérlegsor) záró állományi értéke 130 956 606
Ft, a nyitó értékhez viszonyítva 25 610 788 Ft-tal növekedett. A növekedés mértéke 24 %
Beruházások, felújítások: (08.mérlegsor) nyitó állománya 930 801 449 Ft, záró állomány 2 027 548 991 Ft, a növekedés értéke 1 096 747 542 Ft. Folyamatban lévő, nem aktivált beruházásaink záró értéke 218 %-a a nyitó értéknek.
A Tárgyi eszközök előbb felsorolt mérlegtételeihez kapcsolódóan a beszámoló-rendelet 15. melléklete az intézmények pénzügyi beszámolójának 15/a űrlapjai szerint tartalmazza az immateriális javak, Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, Gépek, berendezések, felszerelések, járművek, Beruházások és felújítások bruttó értékének és értékcsökkenésének éves változását. Ennek adatai alapján:
Immateriális javak teljes körűen leíródtak, a nyilvántartott bruttó érték egyenlő az értékcsökkenéssel. Az e vagyoni körbe tartozó tervek, számítógépes programok, stb. bruttó értéke és értékcsökkenése
28 948 793 Ft.
Ingatlanok: bruttó nyitó értéke 2 643 468 361 Ft , 2022-ben 125 753 621 Ft-tal növekedett, 54 000 Ft-tal csökkent. A záró bruttó érték 2 769 167 982 Ft. A növekedés az aktivált beruházások, felújítások értéke. Az értékcsökkenés záró állománya 1 144 643 732 Ft, nettó érték 1 624 524 250 Ft,a teljesen leírt eszközök bruttó értéke 84 776 ezer Ft.
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek könyvszerinti bruttó értéke a beszámolási időszakban 43 505 933-tal növekedett, értékesítés miatt 1 069 339 Ft-tal csökkent. Záró bruttó érték 321 937 209 Ft, záró nettó érték 130 956 606 Ft, A teljesen leírt eszközérték 159 649 539 Ft, az avultság mértéke jelentős.
Beruházások és felújítások záró értéke 2 027 548 991 Ft, 2022-ben aktivált (üzembe helyezett) beruházások értéke 181 535 792 Ft.
A 16. mellékletben beterjesztett INGATLANVAGYON KATASZTER nyilvántartás szerint az Önkormányzat 2021. december 31-én könyvszerinti nyilvántartásában szereplő Ingatlanok Bruttó értéke a fentiekkel megegyező, záró bruttó érték 2 769 167 982 Ft.
A mérlegben kimutatott Tárgyi eszközök (A/II mérlegsor) 3 783 029 847 Ft-os záró értéke a nyitó érték 145 %-a, a növekedés 1 181 037 638 Ft.
A/III Befektetett pénzügyi eszközök:
Az Önkormányzat tartós részesedéseinek könyv szerinti értékét tartalmazza. Nyitó állomány (22 mérlegsor) 2 067 346 Ft, tárgyévben nem változott.
Meglévő befektetéseink tételes felsorolását, állományát a 17. mellékleten részletezzük.
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (29 mérlegsor) mérlegben kimutatott állományi értéke 1 181 037 638 Ft-tal növekedett a 2022-ben megvalósított beruházásoknak, felújításoknak köszönhetően. A növekedés mértéke 45 %. Az önkormányzati vagyon összes értéke 3 785 097 193 Ft.
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök:
B/I. Készletek (35 mérlegsor) záró állománya 1 640 295 Ft. Készletek között a szőnyegszövő részleg készletállományát tartjuk nyilván.
B/II. Értékpapírok (44. mérlegsor): Az Önkormányzat 140 ezer Ft összegű – OTP Bank ZRt-nél elhelyezett – befektetése fordulónapi értékét tartjuk nyilván, melynek értéke 289 144 Ft.
C) Pénzeszközök:
C/II (50. mérlegsor) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek záró értéke: 158 640 Ft.
C/III/1 (53. mérlegsor) Kincstáron kívüli forintszámlák záró értéke 55 993 760 Ft
C/III/2 (54. mérlegsor) Kincstárban vezetett forintszámlák 349 735 747 Ft
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 405 729 507 Ft
A Kincstárban vezetett forintszámlák a pályázati támogatás címén az Önkormányzat részére előlegként leutalt tételek – értékhatárhoz kötött – részét képezik.
C) Pénzeszközök záró összege: 405 888 147 Ft.
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire (62. mérlegsor) pályázaton elnyert támogatások még lehívható része került nyilvántartásba,
záró követelés: 35 399 264 Ft.
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (64. mérlegsor) az adósokkal szemben fennálló, értékhelyesbítéssel csökkentett esedékes követelés 13 614 120 Ft
összege került kimutatásra, a 64,68,69 mérlegsoron, valamint 11.2 számú mellékleten részletezett követelésnek megfelelően.
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (71. mérlegsor) a vevőkkel szemben fennálló esedékes követelés került kimutatásra 13 014 752 Ft
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközök (87. mérlegsor) záró értéke 435 904 Ft
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (90. mérlegsor) kimutatott lejárt követelés összege 5 156 041 Ft
Ez lakáskölcsön és csatorna érdekeltségi hozzájárulás követelés.
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételre (92. mérlegsor) a Csabacsűdi Non-profit Kft részére – éven belüli visszafizetési kötelezettséggel – átadott követelés került kimutatásra. A nyitó és záró érték nem változott: 1 342 222 Ft.
D)I Költségvetési évben esedékes követelések (103. mérlegsor) összesen: 68 962 303 Ft,
a 76 552 154 Ft összegű nyitó értékhez viszonyított csökkenés 7 589 851 Ft.
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (144 mérlegsor) a lakáskölcsön és munkáltatói kölcsön követelések kerültek kimutatásra, összege: 750 957 Ft.
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások: (160 mérlegsor) beruházásokra, felújításokra adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, valamint MÁK forgótőke került elszámolásra,
a nyitó értéke 17 274 153 Ft volt, záró érték: 199 983 260 Ft
D mérlegsoron (161. mérlegsor) kimutatott követelések összesen: 269 696 520 Ft,
a nyitó 94 699 764 Ft összegű követelésállomány közel háromszorosa.
E/I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó (166.mérlegsor) 29 289 463 Ft
E/II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (169.mérlegsor) -52 916 085 Ft
E) Egyéb sajátos elszámolások (173. mérlegsor) -23 626 622 Ft.
Az ESZKÖZÖK záró értéke (178. mérlegsor) összesen: 4 438 984 677 Ft,
a 2 977 327 366 Ft összegű nyitó érték másfélszerese, 149 %-a, az eszközök összes növekedése
1 461 657 311 Ft.
G) SAJÁT TŐKE
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (179. mérlegsor): a 2013. évi záró mérleg kormányrendelet szerinti átrendezését követően megállapított indulóérték: 2 270 030 230 Ft.
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai értéke
(181. mérlegsor): 69 471 000 Ft.
G/IV Felhalmozott eredmény (183. mérlegsor) összege a nyitó
felhalmozott eredmény 2021. évi mérleg szerinti eredménnyel növelt
összege: -799 580 728 Ft,
a nyitó -461 805 240 Ft 73 %-kal növekedett.
G/VI Mérleg szerinti eredmény (184. mérlegsor)
a 2022. évre elszámolt eredmény: -350 633 063 Ft,
az előző évi -337 775 488 Ft negatív eredmény 4 %-al növekedett.
G Saját tőke (185. mérlegsor) összege a záró állományban: 1 189 287 110 Ft,
mely a nyitó 1 539 920 173 Ft 77 %-a.
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek záró értéke összesen 837 043 Ft,
A kötelezettség tartalma az intézmények szállítók felé fennálló kötelezettsége, mely 2022. évben esedékes dologi kiadásokra jelentkezett. (Intézményenkénti részletezése a Dologi kiadások K3 fejezetben.
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (236. mérlegsor)
személyi juttatásokra, dologi kiadásokra, működési célú kiadásokra, felújításokra,
a központi költségvetés által 2022. december utolsó napjaiban biztosított
11 176 272 Ft összegű állami támogatás előleg,
valamint pénzügyi lízing hátralévő ütemére összesen
:
22 574 207 Ft,
a nyitó 31 162 803 Ft kötelezettség 72 %-a.
H/III/ Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (245. mérlegsor)
H/III/1 Kapott előlegek
A helyi adó túlfizetések összege (Adó zárási összesítővel egyezően) 28 272 599 Ft,
a nyitó 18 604 215 Ft 152 %-a. Adónemenkénti részletezése a 11.3 mellékleten.
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 123 453 Ft
H) Kötelezettségek (246 mérlegsoron) kimutatott kötelezettségek összesen 51 802 074 Ft,
mely a54 870 457 Ft nyitó érték 94 %-a.
J /2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (249 mérlegsor) 36 771 870 Ft
tartalmazza a 2022. december havi munkabérek (2023. évi költségvetést terhelő) összegét, mely elhatárolásra került.
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek mérlegsoron kimutatásra került források tételes felsorolását a 14.1 melléklet tartalmazza.
A fejlesztési források mérlegben történő kimutatását az Szt. 45. § (1) a következők szerint írja elő: „A passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként kell kimutatni a rendkívüli bevételként elszámolt a) fejlesztési célra – visszafizetési kötelezettség nélkül – kapott, pénzügyileg rendezett támogatás véglegesen átvett pénzeszköz összegét, b) elengedett, valamint a harmadik személy által átvállalt kötelezettség összegét, amennyiben az a kötelezettség terhére beszerzett eszközökhöz kapcsolódik (legfeljebb a kapcsolódó eszközök nyilvántartás szerinti értékében), c) térítés nélkül (visszaadási kötelezettség nélkül) átvett eszközök, továbbá az ajándékként, a hagyatékként kapott, a többletként fellelt eszközök piaci – illetve jogszabály eltérő rendelkezése esetén a jogszabály szerinti – értékét. (2) A támogatásonként, a véglegesen átvett pénzeszközönként, a térítés nélkül átvett eszközönként kimutatott halasztott bevételt a fejlesztés során megvalósított eszköz, az elengedett, valamint a harmadik személy által átvállalt kötelezettséghez kapcsolódó eszköz, illetve a térítés nélkül átvett 17 eszköz (ideértve az ajándékként, a hagyatékként kapott, a többletként fellelt eszközöket is) 47–51. § szerint meghatározott bekerülési értékének, illetve bekerülési értéke arányos részének költségkénti, illetve ráfordításkénti elszámolásakor kell megszüntetni. Meg kell szüntetni a fejlesztési támogatás miatt kimutatott halasztott bevételt a támogatás visszafizetésekor is.”
A fentiek szerint elszámolt érték: nyitó érték 2022.01.01-én: 1 346 503 291 Ft.
záró érték 2022.12.31-én: 3 161 118 395 Ft.
az éves növekedés 1 814 615 104 Ft, 235 %.
A fejlesztési források mérlegben történő kimutatása a források között eredményezi a negatív eredmény elszámolását.
J Passzív időbeli elhatárolások záró értéke: 3 197 890 265 Ft.
A mérlegben kimutatott FORRÁSOK záró összege 4 438 984 677 Ft
a nyitó állományhoz képest 49 %-kal növekedett.
Az Önkormányzat vagyoni helyzetének bemutatására vonatkozó egyéb mellékletek:
17. melléklet: Az Önkormányzat tartós befektetései
18. melléklet: Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások - 2022. év

19. melléklet: Az Önkormányzat 2022. december 31-ét követően esedékes hosszú lejáratú,
több éves kihatással járó kötelezettségei éves bontásban.

AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁRA VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓK:
Az Önkormányzat intézményei a beszámolás évében az alapító okiratukban meghatározott feladataikat ellátták. Alapfeladataink ellátásának tárgyi- személyi feltételei biztosítottak voltak.
Tervezett fejlesztési terveink jelentős része pályázattal támogatott, a megvalósításukhoz szükséges forrás rendelkezésre áll, és reményeink szerint megvalósul. Fejlesztési elképzeléseinket továbbra is napirenden tartjuk, élünk a pályázati lehetőséggel.
A 2022. év negatív eredmény elszámolása együtt járt a források tartalékolásával, jelentős támogatott nagyberuházásunk megvalósítása folyamatban van, áthúzódó tételek.
A 2022-es költségvetési év sikeres volt, az önkormányzat működőképességét biztosítottuk, az elhatározott fejlesztéseink folyamatosan megvalósulnak, a további fejlesztések alapját megteremtettük.

Az Önkormányzati gazdálkodás törvényességéről a Beszámoló Rendelet tervezet 20. melléklet:
Beszámoló az Önkormányzat 2022. évi ellenőrzési tervének végrehajtásáról szóló mellékletben
számolunk be.

Előzetes hatásvizsgálat:
A Rendelet-tervezethez kapcsolódó előzetes hatásvizsgálatot az alábbiak szerint terjesztjük be:
1. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások:
Nincsenek, tekintettel arra, hogy az önkormányzati rendelettervezet a maradványok igénybevételét, az állami támogatások és pályázati támogatások átvezetését tartalmazza.
1. Környezeti és egészségi következmények:
Környezeti és egészségi következmények nincsenek.
1. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások nincsenek.
1. A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik. Rendeletmódosítás elmulasztása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.
1. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Nem releváns.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, mey indokolás nyilvánosságát jogszabályban meghatározottak szerint kell biztosítani.
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 20. §-a értelmében – az IM rendelet 21. §-a szerinti kivételek alkalmazásán kívül – az adott jogszabály tervezetéhez tartozó indokolást közzé kell tenni a Nemzeti Jogszabálytárban.
A központi költségvetésről szóló törvény, annak módosítása és a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény tervezetéhez tartozó indokolást nem kell közzétenni.
Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást – a jogszabály előkészítőjének az indokolásban kifejtett, erre vonatkozó álláspontja alapján – nem kell közzétenni, ha a jogszabály
1. jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve
2. technikai vagy végrehajtási jellegű.