Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 04. 27

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.04.27.

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Csárdaszállás Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 246.948 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 117.819 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek teljesítése 118.120 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek teljesítése 15.978 ezer forint,

c) a működési célú finanszírozási bevételek teljesítése 17.498 ezer forint,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek teljesítése 95.352 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 95.815 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:

a) személyi juttatás 48.411 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulék 4.494 ezer forint,

c) dologi kiadás 28.551 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 13.002 ezer forint

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 446 ezer forint,

f) ellátottak pénzbeli juttatása 911 ezer forint

a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadás teljesítése 21.229 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadásból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 16.698 ezer forint,

b) beruházási kiadás 2.571 ezer forint,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 1.960 ezer forint.

(3) A finanszírozási kiadások összege 775 ezer forint.

(4) A fejlesztési kiadásokat a 6. melléklet részletezi feladatonként.

7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet részletezi.

8. § Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását 2022-2025. években a 9. melléklet mutatja be.

10. § Az Önkormányzat 2022. évi maradványa 129.129 ezer Ft. A maradvány kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat 2022. december 31.-i állapot szerinti vagyona 608.638 ezer forint, a vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat létszámkeretét és tényleges létszámát a 12. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 13. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 14. melléklet tartalmazza.

15. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.