Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (IX. 9.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2021. 04. 01- 2022. 12. 31 23:59

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2015 (IX.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a helyi adókról

2021.04.01.

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 5. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

Általános rendelkezések

(1) Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település közigazgatási területére az e rendeletében meghatározott helyi adókat és azok mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan állapítja meg.
(2) A rendelet határozatlan időtartamra szól.

1/A. §

Értelmező rendelkezések

E rendelet alkalmazásában:
1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,
2. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás.

2. § (1) Szikszó város illetékességi területén az alábbi adókat állapítja meg:

1. építményadót;

2. helyi iparűzési adót;

3. magánszemélyek kommunális adóját

4. idegenforgalmi adót.

3. §

Építményadó

(1) Adóköteles az 5. §-ban meghatározottak kivételével a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 11. §-ában meghatározott építmény.
(2) Az adó alapja az építmény m2-ben meghatározott hasznos alapterülete.
(3) Az adó évi mértéke: a 3. § szerinti adóalap után 300.-Ft/m2

4. §

Helyi iparűzési adó

(1) Iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke a Htv. szerinti adólap 2 %-a.
(2) Iparűzési tevékenység esetén az adózó jogosult kedvezmény igénybevételére az alábbiak szerint:
a) Amennyiben az adózó az adóévben legalább 1 milliárd forint értékű beruházást helyez üzembe és üzemeltet Szikszó város közigazgatási területén, jogosult a tárgyévi iparűzési adójának számításakor az adó mértékéből legfeljebb 40%-kos adókedvezményt érvényesíteni.
b) A kedvezménnyel csökkentett adó mértéke nem lehet kisebb, mint az adóévet megelőző évben fizetett iparűzési adó összege.
c) Amennyiben az érvényesíthető kedvezmény nem éri el a tárgyi adó 40%-át, az adózó jogosult a kedvezmény igénybe nem vett részét a tárgyévet követő két évben érvényesíteni azzal, hogy a (b) pont szerinti feltételnek ezekben az adóévekben is meg kell felelnie.
d) A tárgyévben igénybe nem vett adókedvezmény fennmaradó része azon adóévekben vehető igénybe - kivéve az üzembe helyezés adóévét - amelyben adózó az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházást az adóév egészében üzemeltette.
e) Új adózó esetén a kedvezmény számításakor a (b) pont szerinti feltételt nem kell figyelembe venni.
f) Az (a) pontban leírt adókedvezmény más, Szikszó Város Önkormányzat által nyújtott adókedvezménnyel, illetve a „Szikszó Gazdaságfejlesztésért” programról szóló 13/2016.(VI.10.) helyi önkormányzati rendeletben meghatározott kedvezményekkel nem összevonható.

4/A. § (1) Adómentes a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 23. pontja szerinti háziorvos, védőnő vállalkozó, ha a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

(2) Jelen §-ban meghatározott adókedvezmény formájában nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.

(3) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról az e rendelet 1. mellékletét képező nyomtatványon.

(4) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.

(5) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.

(6) Az Önkormányzat írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül. Az igazolás e rendelet 2. mellékletét képezi.

(7) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.”

5. §

Idegenforgalmi adó

(1) A Htv. 30. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adókötelezettség esetén az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.
(2) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 100.-Ft.

6. §

Záró rendelkezések

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 15/2011.(VII.05.) számú rendelete és az azt módosító 32/2011.(XII.20.), 21/2012.(XI.30.), 18/2013.(XI.29.), 9/2014.(XI.21.), számú önkormányzati rendeletek.