Mezőcsát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2023. 01. 01

Mezőcsát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

2023.01.01.

Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 5. § c) pontjában, továbbá a 6. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Az adókötelezettség, az adó alanya

1. § Adóköteles az önkormányzat területén eljárva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 35. § (1)-(2) bekezdései szerinti vállalkozási tevékenység.

Adókötelezettség keletkezése, megszűnése

2. § Az adókötelezettség a Htv. 38. §-a szerint keletkezik, illetve szűnik meg.

Az adó alapja

3. § A Képviselő-testület az adó alapját a Htv. 39-39/B. § szerint állapítja meg.

Az adó mértéke

4. § (1) Iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke 2 %.

(2)

4/A. § Mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek, vagy amelynek vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adó évben a 20 millió Ft-ot nem haladja meg.

4/B. §

Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése

5. § A Képviselő-testület az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetésére során a Htv. rendelkezéseit alkalmazza.

Értelmező rendelkezések

5/A. §

6. § (1) A rendeletben nem szabályozott kérdésekre a Htv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) E rendelet 2015. november 1. napján lép hatályba.

(3) Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 23/1997. (XII. 15.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 1/2000. (II. 01.), 22/2001. (VII. 27.), 8/2002. (II. 28.), 23/2002. (XII. 12.), 23/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendeletek.