Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testületének 23/1999.(XII.9.) önkormányzati rendelete

közterületek használatáról

Hatályos: 2021. 02. 18

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, 1995. évi LIII. tv. 10. § (1) és (2) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 2000. évi XLIII. tv. 31. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Alsózsolca Város Önkormányzatának képviselőtestülete a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések

1. §

A rendelet célja: Meghatározza a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat, figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a műemlékvédelmi, a községrendezési, közlekedésbiztonsági szempontokra. Megállapítja a közterület használati díj mértékét és fizetésének a módját. Szabályozza az engedély nélkül tárolt, üzemképtelen járművekkel kapcsolatos eljárást.


2. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az Alsózsolca város közigazgatási területén belül, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként, közút, járda, tér nyilvántartott belterületi földrészletekre, továbbá a belterületi földrészletek közhasználatra átadott részére.

(2) Rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendel- kező szervezetre vonatkoznak, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a város területén tartózkodnak és tevékenykednek.


3. §

(1) A közterületek, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően, állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával mindenki ingyenesen használhatja.

(2) A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hathatósan közreműködni és a települési környezet, közterületek szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységektől, vagy magatartástól tartózkodni.


Közterület-használat engedélyezése, a közterület igénybevétele

4. §

(1) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati engedély, vagy területbérleti szerződés szükséges. Alkalmi és mozgóárusítás, kiállítás alkalmával amennyiben a közterület használó a köz- területet 1 napra kívánja igénybe venni a 2. mellékletben megállapított és az igénybe vett m2 alapján kiszámított helypénzt kell fizetni. A beszedett helypénzről nyugtát, vagy a fizetésre kötelezett kérésére számlát kell kiállítani és a helyjegyet vagy számlát az árusítás, szolgáltatás egész időtartama alatt megőrizni és azt felmutatni köteles a jogosult, a helyjegy másra nem ruházható át.

(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:

a) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető, hirdető-berendezés, cég- és címtábla elhelyezésére,

b) mobil elárusítófülke, pavilon ideiglenes elhelyezésére,

c) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezésére,

d) szobor, emlékmű és köztárgyak elhelyezésére,

e) önálló hirdető-berendezések, figyelmeztető- és tájékoztató táblák elhelyezésére,

f) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére,

g) alkalmi és mozgóárusításra,

h) kiállítás, alkalmi vásár céljára,

i) vendéglátó-ipari előkert, kitelepülés céljára, üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra,

j) üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására, és

k) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi tárolására.

(3) A képviselő-testület a közterület-használati engedélyek kiadására vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át, kivéve az 5. § (1) bekezdésben felsorolt esetekben.


5. §

(1) A közterület állandó jellegű használatához, képviselő-testületi hozzájárulás és területbér- leti szerződés szükséges az alábbiak szerint:

a) az üzlethelyiségek és egyéb árusítóépületek,

b) az üzemanyagtöltő állomás és a hozzá kapcsolódó tárolóhelyek,

c) az ipari és raktárépületek elhelyezéséhez, és

d) egyéb termelési célú területhasználathoz.

(2) A közterület állandó jellegű használatát építmény létesítése céljára a funkció megkötésével hagyja jóvá a képviselő-testület.

(3) A közterület állandó jellegű használatához, az építési engedélyhez kötött építmények elhelyezéséhez az igénybevevő, vagy az építtető félnek területbérleti szerződést kell kötni. A bérleti szerződés érvényességi feltételeként ki kell kötni, hogy a bérlő meghatározott időn belül az építési engedélyt köteles megszerezni. A bérleti szerződés a területbérleti szerződésben meghatározott ideig érvényes, melyet a polgármester ír alá.


6. §

Nem kell közterület-használati engedély:

a) a közút, járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban, a közút, járda területének elfoglalásához,

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

c) a közterületen, vagy az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek, további közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, vagy lerakásához, feltéve, hogy az a közlekedést nem akadályozza.


7. §

Nem adható közterület-használati engedély:

a) közlekedési területen csak a közlekedési szakhatóság, műemlékileg vagy egyéb szempontból védett területen csak a műemléki, vagy egyéb szakhatóság előzetes hozzájárulásával,

b) tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására, az eseti rendezvények és kistelepülések kivételével szeszes ital árusítására, szexuális áruk forgalmazására, cirkusz és mutatványos tevékenység céljára,

c) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, vontató munkagép, pótkocsi, 12 főnél nagyobb befogadóképességű autóbusz közúton, közterületen való tárolására, kivéve a táblával kijelölt közterületeket, és

d) a lakosság nyugalmát vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére.


8. §

(1) A közterület-használati engedély előkészítését a jegyző végzi. A kérelmet a jegyzőhöz, az 1. melléklet szerint kell benyújtani.

(2) Az engedély

a) ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig,

b) a megállapított feltétel bekövetkeztéig, vagy

c) a visszavonásig adható meg.

(3) A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb időtartama 1 nap, kérelemre többször meghosszabbítható.

(4) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes saját költségén köteles az eredeti állapotot minden kártalanítási igény nélkül helyreállítani.


9. §

(1) A közút nem közlekedéscélú igénybevételével járó közterület-használat engedélyezéséhez, vagy az önálló hirdetőberendezések, figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezéséhez az országos közút vonatkozásában a B-A-Z Megyei Állami Közútkezelő KHT előzetes hozzájárulását is be kell szerezni.

(2) Az alkalmi mozgóárusítás, kiállítás, alkalmi vásár során be kell tartani az árusítás helyre az árusító személyére és az árusító termékre vonatkozó kereskedelmi, állategészségügyi, növényegészségügyi és köztisztasági előírásokat. Élelmiszerek árusítása esetén be kell tartani az élelmiszer tárolásra, csomagolásra és forgalmazásra vonatkozó szabályokat. A közterület használó köteles a keletkezett hulladékot gyűjteni, a közterület használat után azt a helyszínről elvinni.

(3) Az engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani, gondozni. Az engedély érvényének meghosszabbítására irányuló eljárás során a jegyző köteles ellen- őrizni, hogy a közterület használója a jogszabály által előírtakat betartja-e.

(4) Tilos hirdetést, plakátot, reklámcédulát e célra ki nem jelölt építményre, műtárgyra, köz- téri berendezésre, és úttartozékra elhelyezni.


A közterület-használati díj mértéke, fizetésének módja

10. §

(1) Az engedélyes, a bérlő a közterület használatáért díjat (a továbbiakban: bérleti díjat) köteles fizetni. A díj mértékét a 2. melléklet tartalmazza, a fizetendő bérleti díjat és megfizetésének határidejét, módját a határozatban, vagy a szerződésben kell meghatározni.

(2) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, vagy a közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

(3) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét és használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét az OTÉK szerint kell figyelembe venni. Cég-, cím-, és hirdetőtábla, hirdető-berendezés, transzparens elhelyezése esetén annak felületét kell alapul venni. A díj szempontjából minden megkezdett hónap, m 2 egésznek számít.

(4) A díj befizetésének tényét a polgármesteri hivatalnál a befizetésre megszabott határidő lejártát követő 15 napon belül igazolni kell.


Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól

11. §

A polgármester a következő esetekben a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól kérelemre, részben vagy egészben felmentést adhat:

a) ha azt az engedélyes jövedelmi, vagyoni, szociális helyzete indokolja,

b) jótékony és közcélú rendezvényhez, vagy

c) a választásokkal kapcsolatos hirdetések engedélyezésére történő igénybevétel esetén.


Ellenőrzés, az engedély nélküli használat következményei

12. §

A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal végzi.


13. §

A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli vagy engedélytől eltérő használata esetén a használót a polgármester határidő tűzésével felhívja használat megszűntetésére, és a közterület saját költségén, kártalanítási igény nélkül történő eredeti állapotának helyreállítására.


Az engedély visszavonása

14. §

Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a közterületet az engedélytől eltérő célra vagy módon használja, vagy a díjfizetés tényét az esedékesség időpontját követő 15 napon belül nem tudja bizonyítani. Ezekre az engedélyest a határozatban figyelmeztetni kell.


Az üzemképtelen járművek közterületen történő tárolása

15. §

(1) A rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen jármű:

a) a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező az a jármű, amely egyébként köz- úti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt,

b) baleset folytán megsérült és elhagyott jármű, vagy

c) műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan, mert hiányos vagy roncs, vagy sérült.

(2) Közterületen üzemképtelen jármű közterület-használati engedély nélkül nem tárolható, az üzembentartó vagy tulajdonos (a továbbiakban: üzembentartó) az üzemképtelenné vált jár- művet saját költségén köteles a közterületről 3 napon belül eltávolítani.

(3) Üzemképtelen jármű közterület-használati engedélyét az üzemben tartónak kell megkérni. Üzemképtelen jármű közterületen történő tárolására közterület-használati engedély a KRESZ-ben meghatározottakon túl legfeljebb 3 napra adható.


Köztisztasági rendelkezések

16. §

(1) Alsózsolca Város közigazgatási területén a köztisztasági szolgáltatás megszervezése és ellenőrzése Alsózsolca Város Önkormányzatának feladata.

(2) Az élővíz-folyások, közterületek, valamint az országos közutak városon átvezető szakaszainak a szegélyig való tisztántartásával kapcsolatosan a Polgármesteri Hivatal intézkedik az utak, utcák, terek útburkolatainak, a közparkokban lévő és az azt szegélyező járdáknak, az élővíz-folyásoknak, valamint ezek műtárgyainak tisztántartásáról, az utcai hulladékgyűjtő tartályok felállításáról, fenntartásáról, rendszeres ürítéséről, fertőtlenítéséről. (3) Az ingatlan, ingatlanrész tulajdonosa, kezelője, tartós használója, vagy haszonélvezője, bérlője, üzemeltetője, vagy azt bármilyen más jogcímen használó (a továbbiakban: tisztántartásra kötelezett) köteles az ingatlan határvonalától, vagy kerítéstől az út padkáig terjedő területsávot (a továbbiakban: tisztántartási sáv) tisztán tartani és tisztántartásáról gondoskodni. Ez a tisztántartási kötelezettség vonatkozik a területsávba eső járdára, zöldfelületre, teraszra, árokra, annak műtárgyaira, a csapadékvíz lefolyását akadályozó anyagok eltávolítására, dísz- és egyéb burkolatokra, de csak a közút szegélyéig terjed. A tisztántartásra kötelezett köteles az ingatlan határa mellett fekvő gyalogjárda egész területét tisztán tartani, tekintet nélkül arra, hogy a járda szilárd burkolatú-e vagy sem.

(4) A fenti kötelezettség kiterjed a tisztántartási sáv gyomtalanítására, a füves rész ápolására, kaszálására, és saroktelek esetén is fennáll. Amennyiben a tisztántartási kötelezettség teljesítéséről magánjogi szerződés másként nem rendelkezik, úgy e kötelezettség a mindenkori használót terheli.


Ingatlanok környezetének tisztántartására vonatkozó szabályok

17. §

(1) Az ingatlan tisztántartási sávjában található szemetet össze kell gyűjteni és azt a tisztántartásra kötelezett tulajdonában lévő, vagy általa bérelt hulladékgyűjtő edényzetben kell elhelyezni. A járdán lévő szemetet az úttestre, a zöldfelületre seperni tilos.

(2) Úszótelken lévő épületek járdái közül az egyes épületek megközelítésére szolgáló, és az épületek körüljárását biztosító járda az ingatlan előtti járdának minősül.

(3) A szórakoztató-, vendéglátó, kereskedelmi egységek és más elárusító helyek üzemeltetői kötelesek a tisztántartási sávot tisztán tartani függetlenül attól, hogy a szemét az ő tevékenységük folytán keletkezett-e.

(4) Az időjárás miatt síkossá vált járdát szükség szerint köteles felhinteni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó környezetkímélő szóróanyagot fűrészport, homokot, kőport, hamut, kis szemcséjű salakot kell használni. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodnia.


A közterületek tisztántartására vonatkozó szabályok

18. §

(1) Közterületen gépkocsit, motorkerékpárt és egyéb járművet lemosni, tisztítani, vagy közkifolyót, közkutat erre a célra igénybe venni tilos.

(2) Építkezésénél, bontásnál, tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, hogy azzal a közterületen szennyeződés ne keletkezzen. Amennyiben a szennyeződés elkerülhetetlen, azt az építtető haladéktalanul, a napi munka befejezését követően azonnal köteles eltakarítani.

(3) Tilos a közterületen építésből, bontásból, egyéb építési tevékenységből származó hulladék tárolása. Az úttestre és a járdára rakott ilyen anyagot haladéktalanul, 24 órán belül el kell szállítani. Közterület-használati engedély esetén az elszállítás határideje vonatkozásában, ha az anyag a forgalmat és a biztonságos közlekedést nem gátolja az engedélyben foglaltak szerint kell eljárni.

(4) A közút mellett, az útpadkától 50 cm-re tilos olyan növényzetet, műtárgyat, építési törmeléket elhelyezni, amely a közlekedés biztonságát vagy a közút állagát veszélyezteti.

(5) A közterületen történő akadálytalan közlekedés érdekében az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlanáról a közterületre kihajló növények gallyazását elvégezni.

 (6) A közút mellett fekvő ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az ingatlanáról a közútra föld, iszap, kő vagy egyéb más anyag ne kerülhessen ki. Tüzelőanyag lerakásakor keletkezett közterület-szennyeződést a megrendelő köteles megszűntetni.


Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése[1]

19. §

(1) Tilos a lábon álló növényzet, valamint a növénytermesztés és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése.

(2) A kerti hulladékot helyben kell komposztálni vagy annak elszállítására a közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényt, illetve a „zöldhulladék gyűjtőzsák” feliratú zsákot kell használni.


A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok

20. §

(1) Az egyedi fűtéssel, 140 kW névleges bemenő hőteljesítményt meg nem haladó tüzelő- és egyéb, kizárólag füstgázt kibocsátó berendezéssel rendelkező lakóházakban a megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni.

(2) A tüzelőanyag ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festékmaradékot, egyéb veszélyes hulladékot nem tartalmazhat. Háztartási energiatermelő berendezésben vegyileg kezeletlen tűzifa, szén, földgáz, PB-gáz, fűtőolaj égethető csak el.

(3) Szilárd halmazállapotú tüzelőanyagok száraz állapotban tüzelhetők.


21. §[2]


22. §[3]


23. §

Ez a rendelet 2012. május 26-én lép hatályba.Zsiros Sándorné                                                                         Urbánné Lengyel Zsuzsanna polgármester                                                                                                  jegyző

Mellékletek