Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testületének 23/1999.(XII.9.) önkormányzati rendelete

közterületek használatáról

Hatályos: 1999. 12. 09- 2012. 05. 25


A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. /1/ bekezdésében kapott felhatal- mazás alapján Alsózsolca Városi Önkormányzat képviselő-testülete a következő rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések


1.  §.


A rendelet célja:

Meghatározza a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat, figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a műemlékvédelmi, a községrendezési, közlekedés- biztonsági szempontokra. Megállapítja a közterület használati díj mértékét és fizetésének a módját. Szabályozza az engedély nélkül tárolt, üzemképtelen járművekkel kapcsolatos eljá- rást.


2.  §.


/1/ A rendelet hatálya  kiterjed az  Alsózsolca város közigazgatási területén belül, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként /pl. közút, járda, tér/ nyilvántartott belterületi földrészletekre, továbbá a belterületi földrészletek közhasználatra átadott részére.

/2/ Rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendel- kező szervezetre vonatkoznak, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a város  területén tartózkodnak és tevékenykednek.


3.  §.


A közterületek, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelő- en – állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával – mindenki ingyenesen használhatja.


Közterület-használat engedélyezése, a közterület igénybevétele


4.  §.


/1/ A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati engedély vagy területbérleti szerződés szükséges.

Alkalmi és mozgóárusítás, kiállítás alkalmával amennyiben a közterület használó a köz- területet 1 napra kívánja igénybe venni a 2. sz. mellékletben megállapított és az igénybe vett m2 alapján kiszámított helypénzt kell fizetni.

A beszedett helypénzről nyugtát vagy a fizetésre kötelezett kérésére számlát kell kiállítani. A helyjegyet vagy számlát az árusítás, szolgáltatás egész időtartama alatt megőrizni és azt felmutatni köteles a jogosult.

A helyjegy másra nem ruházható át.

/2/ Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:


 1. ./ a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető, hirdető-berendezés, cég- és címtábla elhelyezésére,
 2. ./ mobil elárusítófülke, pavilon ideiglenes elhelyezésére,
 3. ./ a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezésére, d./ szobor, emlékmű és köztárgyak elhelyezésére,

e./ önálló hirdető-berendezések, figyelmeztető- és tájékoztató táblák elhelyezésére, f./ építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére,   g./ alkalmi és mozgóárusításra,

 1. ./ kiállítás, alkalmi vásár céljára,
 2. ./ vendéglátó-ipari előkert, kitelepülés céljára, üzleti szállítás, illetve rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra,
 3. ./ üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására,
 4. ./ teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi tárolására vonatkozóan.

/3/ A képviselő-testület a közterület-használati engedélyek kiadására vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át, kivéve az 5. §. /1/ bekezdésben felsorolt esetekben.


5.  §.


/1/ A közterület állandó jellegű használatához, képviselő-testületi hozzájárulás és területbér- leti szerződés szükséges az alábbiak szerint:

 1. ./ az üzlethelyiségek és egyéb árusítóépületek,
 2. ./ az üzemanyagtöltő állomás és a hozzá kapcsolódó tárolóhelyek, c./ az ipari és raktárépületek elhelyezéséhez;

d./ valamint egyéb termelési célú területhasználathoz.

/2/ A közterület állandó jellegű használatát építmény létesítése céljára a funkció megkötésével hagyja jóvá a képviselő-testület.

/3/ A közterület állandó jellegű használatához, az építési engedélyhez kötött építmények elhe- lyezéséhez az igénybevevő, illetve az építtető félnek területbérleti szerződést kell kötni. A bérleti szerződés érvényességi feltételeként ki kell kötni, hogy a bérlő meghatározott időn belül az építési engedélyt köteles megszerezni.

A bérleti szerződés a területbérleti szerződésben meghatározott ideig érvényes, melyet a polgármester írt alá.


6.  §.


Nem kell közterület-használati engedély:

 1. ./ a közút /járda/ építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban, a közút /járda/ területé- nek elfoglalásához,
 2. ./ az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez, c./ a közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek, további közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, illetve lerakásához, feltéve, hogy

az a közlekedést nem akadályozza.


7.  §.


Nem adható közterület-használati engedély:

a./ közlekedési területen csak a közlekedési szakhatóság, műemlékileg vagy egyéb szempont- ból védett területen csak a műemléki, illetve egyéb szakhatóság előzetes hozzájárulásával, b./ tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására, az eseti rendezvények és kistelepülé-


sek kivételével szeszes ital árusítására, szexuális áruk forgalmazására, cirkusz és mutatvá- nyos tevékenység céljára,

 1. ./ teher- és áruszállításra szolgáló  gépjármű, mezőgazdasági vontató, vontató munkagép, pótkocsi, 12 főnél nagyobb befogadóképességű autóbusz közúton, közterületen való tárolá- sára, kivéve a táblával kijelölt közterületeket,
 2. ./ a lakosság nyugalmát vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére.


8.  §.


/1/ A közterület-használati engedély előkészítését a jegyző végzi. A kérelmet a jegyzőhöz, az

 1. sz. melléklet szerint kell benyújtani.

/2/ Az engedély

 • ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig,
 • a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg
 • a visszavonásig adható meg.

/3/ A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb időtartama 1 nap, kérelemre többször meghosszabbítható.

/4/ Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes saját költségén köteles az eredeti állapotot

 • minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.


9.  §.


/1/ A közút nem közlekedéscélú igénybevételével járó közterület-használat engedélyezéséhez, valamint az önálló hirdetőberendezések, figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezéséhez

 • az országos közút vonatkozásában – a B-A-Z. Megyei Közútkezelő KHT előzetes hozzá- járulását is be kell szerezni.

/2/ Az alkalmi mozgóárusítás, kiállítás, alkalmi vásár során be kell tartani az árusítás helyre az árusító személyére és az árusító termékre vonatkozó kereskedelmi, állategészségügyi, nö- vényegészségügyi és köztisztasági előírásokat.

Élelmiszerek árusítása esetén be kell tartani az élelmiszer tárolásra, csomagolásra és for- galmazásra vonatkozó szabályokat.

A közterület használó köteles a keletkezett hulladékot gyűjteni, a közterület használat után azt a helyszínről elvinni.

/3/ Az engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani,  gondozni. Az engedély érvényének meghosszabbítására irányuló eljárás során a jegyző köteles ellen- őrizni, hogy a közterület használója a jogszabály által előírtakat betartja-e.

/4/ Tilos hirdetést, plakátot, reklámcédulát e célra ki nem jelölt építményre, műtárgyra, köz- téri berendezésre, és úttartozékra elhelyezni.


A közterület-használati díj mértéke, fizetésének módja


10. §.


/1/ Az engedélyes,  a bérlő a közterület használatáért díjat /bérleti díjat/ köteles fizetni. A díj mértékét a 2. melléklet tartalmazza, a fizetendő díjat /bérleti díjat/ és megfizetésének határ- idejét, módját a határozatban, illetve a szerződésben kell meghatározni.

/2/ Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

/3/ A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét és használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét az OTÉK szerint kell


figyelembe venni. Cég-, cím-, és hirdetőtábla, hirdető-berendezés, transzparens elhelyezé- se esetén annak felületét kell alapul venni. A díj szempontjából minden megkezdett hónap, m2 egésznek számít.

/4/ A díj befizetésének tényét a polgármesteri hivatalnál a befizetésre megszabott határidő lejártát követő 15 napon belül igazolni kell.


Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól


11. §.


A polgármester a következő esetekben a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól – kérelemre – részben vagy egészben felmentést adhat:

 • ha azt az engedélyes jövedelmi, vagyoni, szociális helyzete indokolja,
 • jótékony és közcélú rendezvényhez, illetve
 • a választásokkal kapcsolatos hirdetések engedélyezésére történő igénybevétel esetén.


Ellenőrzés, az engedély nélküli használat következményei


12. §.


A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal végzi.


13. §.


A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli vagy engedélytől eltérő használata ese- tén a használót a polgármester határidő tűzésével felhívja használat megszűntetésére, és a köz- terület – saját költségén, kártalanítási igény nélkül történő – eredeti állapotának helyreállításá- ra.


Az engedély visszavonása


14. §.


Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a közterületet az engedélytől eltérő célra vagy módon használja, vagy a  díjfizetés tényét az  esedékesség időpontját követő 15 napon belül nem tudja bizonyítani.

Ezekre az engedélyest a határozatban figyelmeztetni kell.


Az üzemképtelen járművek közterületen történő tárolása


15. §.


/1/ A rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen jármű:

 1. ./ a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező az a jármű, amely egyébként köz- úti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt,
 2. ./ baleset folytán megsérült és elhagyott jármű,
 3. ./ műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan, mert hiányos vagy roncs, vagy sérült.

/2/ Közterületen üzemképtelen jármű közterület-használati engedély nélkül nem tárolható, az üzembentartó vagy tulajdonos /a továbbiakban: üzembentartó/ az üzemképtelenné vált jár-


művet saját költségén köteles a közterületről 3 napon belül eltávolítani.

/3/ Üzemképtelen jármű közterület-használati engedélyét az üzemben tartónak kell megkérni. Üzemképtelen jármű  közterületen történő tárolására közterület-használati engedély a KRESZ-ben meghatározottakon túl legfeljebb 3 napra adható.


Vegyes rendelkezések


16. §.

Szeszesital árusítása, fogyasztása


/1/ Tilos a szeszesital fogyasztása a./ a városi közterületeken,

 1. ./ közterület az 1999. évi LXIX. tv. 31. §. /3/ bekezdésében meghatározottak, különösen az út, utca, parkoló, tér, a járda, járdasziget, a közpark, a parkosí- tott terület, a játszótér,
 2. ./ olyan beépítetlen ingatlanokon, illetve építési, felújítási vagy bontás alatt álló nem lakott épületekben, amelyek bárki által megközelíthetők,
 3. ./ nevelési-oktatási intézmény területén.


/2/ Nem terjed ki az /1/ bekezdés hatálya

 1. ./ a közterület-foglalási engedéllyel rendelkező vendéglátó egységek /terasz, kitele- pülés, stb./ fogyasztótérre a nyitvatartási időben,
 2. ./ az engedéllyel közterületen szervezett ünnepi és más alkalmi rendezvényekre, c./ az esetenként engedélyezett szeszesital árusító helyekre,

d./ az épület, illetőleg az ingatlan kezelőjének zártközű rendezvényeire.


Záró rendelkezés


17. §.


/1/ Aki e rendelet 4.§, 5. §. /1/ és /3/ bek, 7. §, 9. §, 15. §, 16. §-ban foglaltakat meg- szegi, vagy kötelezettségének nem tesz eleget, amennyiben cselekménye nem mi- nősül bűncselekménynek 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.


/2/ Az /1/ bek-ben meghatározott szabálysértések elkövetése esetén a Polgármesteri Hi- vatal felhatalmazással bíró ügyintézője helyszíni bírságot szabhat ki.


/3/ A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Zsíros Sándorné                                 Urbánné Lengyel Zsuzsanna

polgármester                                                             jegyző

Mellékletek