Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testületének 23/1999.(XII.9.) önkormányzati rendelete

közterületek használatáról

Hatályos: 2012. 05. 26- 2020. 08. 31

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, 1995. évi LIII. tv. 10. § (1) és (2) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 2000. évi XLIII. tv. 31. § (2) be- kezdésében kapott felhatalmazás alapján Alsózsolca Város Önkormányzatának képviselő- testülete a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések


1.  §


A rendelet célja:

Meghatározza a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat, figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a műemlékvédelmi, a községrendezési, közlekedés- biztonsági szempontokra. Megállapítja a közterület használati díj mértékét és fizetésének a módját. Szabályozza az engedély nélkül tárolt, üzemképtelen járművekkel kapcsolatos eljá- rást.


2.  §


 1. A rendelet hatálya kiterjed az Alsózsolca város közigazgatási területén belül, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként, közút, járda, tér nyilvántartott belterületi földrészletekre, továbbá a belterületi földrészletek közhasználatra átadott részére.
 2. Rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendel- kező szervezetre vonatkoznak, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a város területén tartózkodnak és tevékenykednek.


3.  §


 1. A közterületek, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfe- lelően, állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával mindenki ingyenesen használhatja.


 1. A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hathatósan közreműködni és a települési környezet, közterületek szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységektől, vagy magatartástól tartózkodni.Közterület-használat engedélyezése, a közterület igénybevétele


4.  §


 1. A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati engedély, vagy területbérleti szerződés szükséges.

Alkalmi és mozgóárusítás, kiállítás alkalmával amennyiben a közterület használó a köz- területet 1 napra kívánja igénybe venni a 2. mellékletben megállapított és az igénybe vett m2 alapján kiszámított helypénzt kell fizetni.


A beszedett helypénzről nyugtát, vagy a fizetésre kötelezett kérésére számlát kell kiállítani és a helyjegyet vagy számlát az árusítás, szolgáltatás egész időtartama alatt megőrizni és azt felmutatni köteles a jogosult, a helyjegy másra nem ruházható át.

 1. Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:
  1. a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető, hirdető-berendezés, cég- és címtábla elhelyezésére,
  2. mobil elárusítófülke, pavilon ideiglenes elhelyezésére,
  3. a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezésére,
  4. szobor, emlékmű és köztárgyak elhelyezésére,
  5. önálló hirdető-berendezések, figyelmeztető- és tájékoztató táblák elhelyezésére,
  6. építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére,
  7. alkalmi és mozgóárusításra,
  8. kiállítás, alkalmi vásár céljára,
  9. vendéglátó-ipari előkert, kitelepülés céljára, üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra,
  10. üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására, és
  11. teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi tárolására.
 2. A képviselő-testület a közterület-használati engedélyek kiadására vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át, kivéve az 5. § (1) bekezdésben felsorolt esetekben.5.  §


 1. A közterület állandó jellegű használatához, képviselő-testületi hozzájárulás és területbér- leti szerződés szükséges az alábbiak szerint:
  1. az üzlethelyiségek és egyéb árusítóépületek,
  2. az üzemanyagtöltő állomás és a hozzá kapcsolódó tárolóhelyek,
  3. az ipari és raktárépületek elhelyezéséhez, és
  4. egyéb termelési célú területhasználathoz.
 2. A közterület állandó jellegű használatát építmény létesítése céljára a funkció megkötésével hagyja jóvá a képviselő-testület.
 3. A közterület állandó jellegű használatához, az építési engedélyhez kötött építmények elhe- lyezéséhez az igénybevevő, vagy az építtető félnek területbérleti szerződést kell kötni. A bérleti szerződés érvényességi feltételeként ki kell kötni, hogy a bérlő meghatározott időn belül az építési engedélyt köteles megszerezni.

A bérleti szerződés a területbérleti szerződésben meghatározott ideig érvényes, melyet a polgármester írt alá.6.  §


Nem kell közterület-használati engedély:

 1. a közút, járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban, a közút, járda területé- nek elfoglalásához,
 2. az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez,
 3. a közterületen, vagy az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek, további közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, vagy lerakásához, feltéve, hogy az a közlekedést nem akadályozza.


Nem adható közterület-használati engedély:


7.  §


 1. közlekedési területen csak a közlekedési szakhatóság, műemlékileg vagy egyéb szempont- ból védett területen csak a műemléki, vagy egyéb szakhatóság előzetes hozzájárulásával,
 2. tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására, az eseti rendezvények és kistelepülé- sek kivételével szeszes ital árusítására, szexuális áruk forgalmazására, cirkusz és mutatvá- nyos tevékenység céljára,
 3. teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, vontató munkagép, pótkocsi, 12 főnél nagyobb befogadóképességű autóbusz közúton, közterületen való tárolá- sára, kivéve a táblával kijelölt közterületeket, és
 4. a lakosság nyugalmát vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére.


8.  §


 1. A közterület-használati engedély előkészítését a jegyző végzi. A kérelmet a jegyzőhöz, az
  1. melléklet szerint kell benyújtani.
 2. Az engedély
 1. ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig,
 2. a megállapított feltétel bekövetkeztéig, vagy
 3. a visszavonásig adható meg.
 1. A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb időtartama 1 nap, kérelemre többször meghosszabbítható.
 2. Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes saját költségén köteles az eredeti állapotot minden kártalanítási igény nélkül helyreállítani.


9. §


 1. A közút nem közlekedéscélú igénybevételével járó közterület-használat engedélyezéséhez, vagy az önálló hirdetőberendezések, figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezéséhez

az országos közút vonatkozásában a B-A-Z Megyei Állami Közútkezelő KHT előzetes hozzájárulását is be kell szerezni.

 1. Az alkalmi mozgóárusítás, kiállítás, alkalmi vásár során be kell tartani az árusítás helyre az árusító személyére és az árusító termékre vonatkozó kereskedelmi, állategészségügyi, növényegészségügyi és köztisztasági előírásokat.

Élelmiszerek árusítása esetén be kell tartani az élelmiszer tárolásra, csomagolásra és for- galmazásra vonatkozó szabályokat.

A közterület használó köteles a keletkezett hulladékot gyűjteni, a közterület használat után azt a helyszínről elvinni.

 1. Az engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani, gondozni.  Az engedély érvényének meghosszabbítására irányuló eljárás során a jegyző köteles ellen- őrizni, hogy a közterület használója a jogszabály által előírtakat betartja-e.
 2. Tilos hirdetést, plakátot, reklámcédulát e célra ki nem jelölt építményre, műtárgyra, köz- téri berendezésre, és úttartozékra elhelyezni.


A közterület-használati díj mértéke, fizetésének módja


10. §


 1. Az engedélyes, a bérlő a közterület használatáért díjat (a továbbiakban: bérleti díjat) köteles fizetni. A díj mértékét a 2. melléklet tartalmazza, a fizetendő bérleti díjat és megfi-

zetésének határidejét, módját a határozatban, vagy a szerződésben kell meghatározni.

 1. Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, vagy a közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.
 2. A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét és használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét az OTÉK szerint kell figyelembe venni. Cég-, cím-, és hirdetőtábla, hirdető-berendezés, transzparens elhelyezé- se esetén annak felületét kell alapul venni. A díj szempontjából minden megkezdett hó- nap, m2 egésznek számít.
 3. A díj befizetésének tényét a polgármesteri hivatalnál a befizetésre megszabott határidő lejártát követő 15 napon belül igazolni kell.


Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól


11. §


A polgármester a következő esetekben a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól kérelemre, részben vagy egészben felmentést adhat:

 1. ha azt az engedélyes jövedelmi, vagyoni, szociális helyzete indokolja,
 2. jótékony és közcélú rendezvényhez, vagy
 3. a választásokkal kapcsolatos hirdetések engedélyezésére történő igénybevétel esetén.


Ellenőrzés, az engedély nélküli használat következményei


12. §


A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal végzi.


13. §


A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli vagy engedélytől eltérő használata ese- tén a használót a polgármester határidő tűzésével felhívja használat megszűntetésére, és a köz- terület saját költségén, kártalanítási igény nélkül történő eredeti állapotának helyreállítására.


Az engedély visszavonása


14. §


Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a közterületet az engedélytől eltérő célra vagy módon használja, vagy a díjfizetés tényét az esedékesség időpontját követő 15 napon belül nem tudja bizonyítani. Ezekre az engedélyest a határozatban figyelmeztetni kell.


Az üzemképtelen járművek közterületen történő tárolása


15. §


 1. A rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen jármű:
  1. a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező az a jármű, amely egyébként köz- úti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt,
  2. baleset folytán megsérült és elhagyott jármű, vagy
  3. műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan, mert hiányos vagy roncs, vagy sérült.

 1. Közterületen üzemképtelen jármű közterület-használati engedély nélkül nem tárolható, az üzembentartó vagy tulajdonos (a továbbiakban: üzembentartó) az üzemképtelenné vált jár- művet saját költségén köteles a közterületről 3 napon belül eltávolítani.
 2. Üzemképtelen jármű közterület-használati engedélyét az üzemben tartónak kell megkérni. Üzemképtelen jármű közterületen történő tárolására közterület-használati engedély a KRESZ-ben meghatározottakon túl legfeljebb 3 napra adható.


Köztisztasági rendelkezések


16. §


 1. Alsózsolca Város közigazgatási területén a köztisztasági szolgáltatás megszervezése és ellenőrzése Alsózsolca Város Önkormányzatának feladata.
 2. Az élővíz-folyások, közterületek, valamint az országos közutak városon átvezető szaka- szainak a szegélyig való tisztántartásával kapcsolatosan a Polgármesteri Hivatal intézke- dik az utak, utcák, terek útburkolatainak, a közparkokban lévő és az azt szegélyező jár- dáknak, az élővíz-folyásoknak, valamint ezek műtárgyainak tisztántartásáról, az utcai hul- ladékgyűjtő tartályok felállításáról, fenntartásáról, rendszeres ürítéséről, fertőtlenítéséről.
 3. Az ingatlan, ingatlanrész tulajdonosa, kezelője, tartós használója, vagy haszonélvezője, bérlője, üzemeltetője, vagy azt bármilyen más jogcímen használó (a továbbiakban: tisztán- tartásra kötelezett) köteles az ingatlan határvonalától, vagy kerítéstől az út padkáig terjedő területsávot (a továbbiakban: tisztántartási sáv) tisztán tartani és tisztántartásáról gondos- kodni. Ez a tisztántartási kötelezettség vonatkozik a területsávba eső járdára, zöldfelületre, teraszra, árokra, annak műtárgyaira, a csapadékvíz lefolyását akadályozó anyagok eltávo- lítására, dísz- és egyéb burkolatokra, de csak a közút szegélyéig terjed. A tisztántartásra kötelezett köteles az ingatlan határa mellett fekvő gyalogjárda egész területét tisztán tarta- ni, tekintet nélkül arra, hogy a járda szilárd burkolatú-e vagy sem.
 4. A fenti kötelezettség kiterjed a tisztántartási sáv gyomtalanítására, a füves rész ápolására, kaszálására, és saroktelek esetén is fennáll. Amennyiben a tisztántartási kötelezettség tel- jesítéséről magánjogi szerződés másként nem rendelkezik, úgy e kötelezettség a minden- kori használót terheli.Ingatlanok környezetének tisztántartására vonatkozó szabályok


17. §


 1. Az ingatlan tisztántartási sávjában található szemetet össze kell gyűjteni és azt a tisztán- tartásra kötelezett tulajdonában lévő, vagy általa bérelt hulladékgyűjtő edényzetben kell elhelyezni. A járdán lévő szemetet az úttestre, a zöldfelületre seperni tilos.
 2. Úszótelken lévő épületek járdái közül az egyes épületek megközelítésére szolgáló, és az épületek körüljárását biztosító járda az ingatlan előtti járdának minősül.
 3. A szórakoztató-, vendéglátó, kereskedelmi egységek és más elárusító helyek üzemeltetői kötelesek a tisztántartási sávot tisztán tartani függetlenül attól, hogy a szemét az ő tevé- kenységük folytán keletkezett-e.
 4. Az időjárás miatt síkossá vált járdát szükség szerint köteles felhinteni. A felhintésre bom- ló, szerves anyagot nem tartalmazó környezetkímélő szóróanyagot fűrészport, homokot, kőport, hamut, kis szemcséjű salakot kell használni. A szóróanyag beszerzéséről a tisztán- tartásra kötelezettnek kell gondoskodnia.


A közterületek tisztántartására vonatkozó szabályok


18. § 1. Közterületen gépkocsit, motorkerékpárt és egyéb járművet lemosni, tisztítani, vagy közki- folyót, közkutat erre a célra igénybe venni tilos.
 2. Építkezésénél, bontásnál, tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, hogy azzal a közterületen szennyeződés ne keletkezzen. Amennyiben a szennyeződés elkerülhetetlen, azt az építtető haladéktalanul, a napi munka befejezését követően azonnal köteles eltakarí- tani.
 3. Tilos a közterületen építésből, bontásból, egyéb építési tevékenységből származó hulladék tárolása. Az úttestre és a járdára rakott ilyen anyagot haladéktalanul, 24 órán belül el kell szállítani. Közterület-használati engedély esetén az elszállítás határideje vonatkozásában, ha az anyag a forgalmat és a biztonságos közlekedést nem gátolja az engedélyben foglal- tak szerint kell eljárni.
 4. A közút mellett, az útpadkától 50 cm-re tilos olyan növényzetet, műtárgyat, építési törme- léket elhelyezni, amely a közlekedés biztonságát vagy a közút állagát veszélyezteti.
 5. A közterületen történő akadálytalan közlekedés érdekében az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlanáról a közterületre kihajló növények gallyazását elvégezni.
 6. A közút mellett fekvő ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az ingatlaná- ról a közútra föld, iszap, kő vagy egyéb más anyag ne kerülhessen ki. Tüzelőanyag leraká- sakor keletkezett közterület-szennyeződést a megrendelő köteles megszűntetni.


Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése


19. §


 1. Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon. Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, vagy ipari eredetű hulladékot.
 2. A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környe- zetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüze- lőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
 3. A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszerelése- ket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, vagy a tűz eloltható.
 4. A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.
 5. Az avart és kerti hulladékot égetni évente szeptember 1. és május 31. között lehetséges munkanapokon 6-20 óráig.
 6. Tilos égetni egészségügyi és gyermekintézmények, szociális gondozók, nyitott sportléte- sítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint a garázstelepeken, a véderdők és helyi védelem alatti területeken.

A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok


20. §


 1. Az egyedi fűtéssel, 140 kW névleges bemenő hőteljesítményt meg nem haladó tüzelő- és egyéb, kizárólag füstgázt kibocsátó berendezéssel rendelkező lakóházakban a megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelő- anyagot szabad elégetni.
 2. A tüzelőanyag ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festékmaradékot, egyéb veszélyes hulladékot nem tartalmazhat. Háztartási energiatermelő berendezésben vegyi- leg kezeletlen tűzifa, szén, földgáz, PB-gáz, fűtőolaj égethető csak el.
 3. Szilárd halmazállapotú tüzelőanyagok száraz állapotban tüzelhetők.21. §

22. §23. § Ez a rendelet 2012. május 26-én lép hatályba.


Zsiros Sándorné                          Urbánné Lengyel Zsuzsanna

polgármester                                                   jegyző

Mellékletek