Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2005. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 27/2005. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Hatályos: 2014. 12. 19- 2017. 01. 03

Alsózsolca Város Önkormányzat  Képviselő-testületének 27/2005. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

  a temetőkről és a temetkezési tevékenységrőlAlsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a  helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésben kapott  felhatalmazás alapján, a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény  41. § (3) bekezdése és e törvény végrehajtásáról szóló  145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése  alapján a temető és temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről

a következőket rendeli el:Általános rendelkezés


1.§


(1) A rendelet tárgyi hatálya az Alsózsolca Köztemetőre, mely a Tanács út 6. szám alatti, 363.

     hrsz-ú ingatlanon  helyezkedik el, terjed ki.


(2) Személyi hatálya a temető fenntartójára, üzemeltetőjére, temetkezési szolgáltatást vagy

     bárminemű szolgáltatást végzőkre (természetes vagy jogi személyre) a temető látogatókra

     terjed ki.


(3) Új temetőt létesíteni a meglévőt bővíteni, lezárni csak a jogszabályoknak megfelelően, az

     érvényes település rendezési tervben meghatározottak szerint lehet.


(4) A temetőben egyházi valamint polgári szertartással egyaránt lehet temetni.


A temető üzemeltetése


2.§


(1)      a) A temető üzemeltetését 2015. január 1. napjától az Alsózsolcai Városüzemeltetés – költségvetési szerv - Alsózsolca, Bocskai út 36. végzi.

b) Az üzemeltetői feladatokat az üzemeltetési szerződésben kell meghatározni, melyet az önkormányzat részéről a polgármester, az üzemeltető részéről a Városüzemeltetés vezetője köt meg.

c) Az üzemeltető temetkezési szolgáltatást nem végez.

 (2) A Köztemetőben az üzemeltető folyamatosan köteles  gondoskodni a II. világháború

     áldozatainak emlékére létesített kegyeleti hely, a Kényszermunkára elhurcoltak emlékére

     létesített kegyeleti hely és a Kegyeleti hely rendjéről.

 (3) A sírhelyek kiásása a hozzátartozó által megbízott temetkezési szolgáltató feladata, a temetkezési hely kialakításának díjait az 1. melléklet tartalmazza.


A temetés, temetési helyek


3.§


(1) Az elhunyt   felravatalozása, elbúcsúztatása a  hozzátartozók kérésére ravatalozó

    helyiségben, vagy a  szertartástérben történik.


(2) A ravatalozó helyiséget legalább a temetés előtt egy órával, de minden esetben a felrava-

talozás után ki kell nyitni és a gyászolók rendelkezésére kell bocsátani.

    

    A temetés időpontját törvényben megjelölt határidőknek megfelelően  a hozzátartozó  

    kívánságának figyelembevételével az üzemeltető állapítja meg.

    A temetést és az ezzel járó egyéb tevékenységet az elhunyt hozzátartozója tartozik

    elvégeztetni.(3) A holttest hűtéséért és a ravatalozó használatáért az 1. mellékletben meghatározott

     díjat kell fizetni. A díjakat a  temetést megelőzően kell befizetni az üzemeltető részére.


(4) A ravatalozó és a sírhely  között a koporsót halottszállító gépkocsival, halottas autóval

     vagy hagyományos módon, rúdon lehet szállítani.


(5) Az elhalt tetemét a szállításnál, a ravatalozásnál, a temetésnél a legnagyobb gonddal, kí-

     mélettel a kegyeleti szokások szigorú betartásával kell kezelni.


(6) A temetkezési szolgáltatás megkezdése előtt a vállalkozó köteles a vonatkozó

     engedélyeket bemutatni a temető üzemeltetőjének.

     Folyamatosan végzett tevékenység esetén a temetkezési szolgáltatás végzéséhez szükséges

     feltételek meglétét évente igazolni köteles.4.§

A temetőben az alábbi típusú temetkezési helyeket kell biztosítani:

a./ egyes sírhelyek,

b./ kettős sírhelyek,

c./ sírboltok

d./ urnasírhelyek,

e./ urnafülkék/kolumbárium/

f./ urnasírbolt

g./ különleges sírhelyek:


5.§


(1) Különleges sírhelynek minősül az ingyenesen, örökös használatra átadott református

     egyháznak 24 db és katolikus egyháznak 16 db temetkezési hely - a 2. melléklet szerint.

     A temetkezési hely adományozása felett az egyház rendelkezik.


(2) Különleges sírhely továbbá a Köztemető 2. mellékletben kijelölt parcella sírhelyei.


 (3) Különleges sírhely adományozásának feltétele, hogy az elhalt élete során kiemelkedő

      kulturális, művészeti, oktatási, sport, vagy egyéb tevékenységet fejtsen ki, és így

      ezen tevékenységével elősegítette a település fejlődését,  Alsózsolca  nevének

      megismerését.

      Kérelemre vagy polgármester kezdeményezésére  a jeles közéleti személyiségek

      részére a különleges sírhely adományozásáról a Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága

      dönt.

      Az ügyrendi bizottság a (2) bekezdésben megjelölt sírhelyeken túl az elhalt 

      hozzátartozója által megjelölt sírhelyet  is különleges sírhellyé nyilváníthatja.


(4) Kérelemre a polgármester engedélyezi a hozzátartozó/k/  különleges sírhelybe való

     temetését.


(5) Közéleti személyek részére kijelölt különleges sírhelyek  örök jellegűek, a temető

     fennállásáig fennmaradnak, azt ingyenesen biztosítja a képviselő-testület.


(6) A sírjel kiépítése, karbantartása, a különleges sírhelyek gondozása a hozzátartozó   

     kötelessége.


6.§


(1) Sírboltok, urnasírboltok létesítésére a Köztemető 2. számú parcelláját jelöli ki a

      Képviselő-testület.


(2)A polgármester egyedi kérelem elbírálásával dönt a Köztemető más részén kiépíthető  

    sírbolt, urnasírbolt helyének kijelöléséről.


7.§


(1) A temetkezésre használt sírhelyek felhasználhatóságáról a képviselő-testület rendelkezik, különleges sírhelyek odaítéléséről az ügyrendi bizottság dönt. A sírhelyek folyamatos kiadásáról az üzemeltető gondoskodik.

Az üzemeltető a hozzátartóval egyeztetve a (2) bekezdésben foglaltakat figyelembe véve kijelöli a temetkezési helyet, ezt követően az üzemeltető által kiállított bizonylat alapján a Polgármester Hivatal pénztárába befizetésre kerül a temetési hely vagy az újraváltás díja.


(2) Ha az eltemettetőnek nincs a temetőben egyéb temetési hely feletti rendelkezési joga, az elhunytat a következő temetési helyre kell temetni, kivéve az újraértékesítésre kerülő sírhelyekbe történő temetést.

A temetkezési helyért az I. mellékletben meghatározott díjat kell fizetni.


(3) A díjakat a temetést, a kihantolást, a rátemetést  megelőzően kell  befizetni.

(4) A sírhelyek méretei:

Megnevezés

Hossz. cm

Szélesség

Mélység

Sírköz cm

Egyes sírhely

210

90

240

80

Rátemetéssel

210

90

160

80

Kettős sírhely

210

190

240

80

Rátemetéssel

210

190

160

80

Urnasírhely

80

60

100

80

Urnasírbolt /max.8 urna/

300

200

60

80

Sírbolt két koporsóra

300

200

180

80

Sírbolt négy koporsóra

300

250

180

80

Sírbolt hat koporsóra

300

300

180

80


Urnafülkék kialakításáról a fenntartó gondoskodik, a hatályos jogszabályok alapján.


A sírhelysorok egymástól való távolsága: 80 cm.

A sírbolthely sorok egymástól való távolsága: 100 cm.

A különleges sírhelyek méretei megegyeznek a táblázatban foglaltakkal.


8.§


(1)A temetkezési hely felett rendelkezési jogot az szerez, aki azt megváltotta.

A temetési hely újraváltásában a temettető elsőbbséget élvez, halála esetén pedig a törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozó.

Újraváltás esetén a mindenkor  érvényben lévő temetői rendelet az irányadó, a díj és a használati idő   vonatkozásában. 

(2) Az egyes sírhelyek használati ideje 25 év. A további használati jogot csak újraváltással

lehet biztosítani.


(3) Kettős sírhely használati ideje az utolsó betemetés napjától számított 25 év. Ha a sírhely

megváltásától számított 25 év alatt nem történik második betemetés, a sírhely használati

jogát csak újraváltással lehet biztosítani.


(4) Az urnafülke  használati ideje 25 év.  A további használati jogot csak újraváltással

lehet biztosítani.


(5)  a./A sírbolt, urnasírbolt használati ideje 75 év, amely lejártakor kérelemre meg-  

         hosszabbító.

    A használati idő meghosszabbításának engedélyezése esetén az engedély kiadásának   

    időpontjában érvényben lévő sírbolthely árának az engedélyezett időre eső arányos

    részét kell az engedélyt kérőnek  újraváltás díjaként befizetni.


   b./ A sírbolt, urnasírbolt tulajdonosa az, aki a használati díjat megfizette és tulajdonosi

        minőségben a temető sírbolt nyilvántartó könyvébe bejegyeztek.

       A sírboltba, urnasírboltba csak azok temetkezhetnek, akiket a sírbolt tulajdonosának

       engedélyével a sírbolt könyvbe bejegyeztek.


    c./ Ha a sírbolt, urnasírbolt tulajdonosa erre vonatkozóan nem intézkedett, a sírboltba a

         tulajdonos házastársa, egyenes ági rokonai, valamint ezek házastársai temethetők. Más

         hozzátartozók a sírboltba akkor temethetők, ha a temetést megelőzően a kérelmező a

         temető üzemeltetőjének bemutatja az előbb felsoroltak írásbeli nyilatkozatát arról, hogy

         hozzájárulnak a sírboltba való temetéshez.


  d./ A sírboltot, urnasírboltot a hely megváltásáról számított 3 éven belül ki kell építeni. Ha a

       kiépítés nem történik meg, az üzemeltető  jogosult a sírbolt helyet újra értékesíteni és 10

       % kezelési költség levonásával a befizetett díjat visszatéríteni. Ha a kiépítést megkezdték,

       de nem fejezték be, az üzemeltető egy évig terjedő halasztást adhat. A póthatáridő

       eredménytelen elteltével az üzemeltető a befejezetlen sírbolttal együtt a sírbolthelyet

       értékesítheti és az eladási árat 5 % kezelési költség levonásával az építtetőnek kifizeti.


  e./ A sírboltok földfelszín alatti üregét szilárd alapra helyezett, megfelelő állékonyságú  

       függőleges oldalfalakkal, koporsó tartó polcokkal, leemelhető födémekkel kell

       kiépíteni. Az urnasírbolt földfelszín alatti üregét szilárd alapra helyezett megfelelő

       állékonyságú függőleges oldalfallal leemelhető födémmel kell kiépíteni. A sírbolt,

       urnasírbolt földfelszín feletti magassága 0,8 m-nél több nem lehet. A Köztemetőben

       elhelyezett sírjel-síremlék 1,8 m-nél magasabb nem lehet. A síremlék tartós

       építőanyagból – pl: műkő, kemény mészkő, márvány, gránit stb. készülhet.


A temető rendje

9.§


    (1) A Köztemető nyitvatartási rendje:

            nyári időszámítás idején:  hétfőtől-vasárnapig  700 – 2000

            téli időszámítás idején:     hétfőtől-vasárnapig  700 – 1700

            Mindenszentekkel kapcsolatos  nyitvatartási időről  a temető üzemeltetője köteles a

            temetőlátogatókat a Hirdetőtáblán tájékoztatni.

           

    A  temetőben történő  munkavégzést a temető üzemeltetőjének a munkavégzést

    megelőzően  be kell jelenteni. Szombaton, vasárnapon, munkaszüneti napokon, illetve 

    a jogszabály által a pihenőnappá nyilvánított napon a temetőben munkavégzés –

    kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, a temetési hely növénnyel való

    beültetése, díszítése – nem végezhető.

    Az üzemeltető hozzájárulásával sírbolt alépítményének építése szombat, vasárnap,

    munkaszüneti napon, illetve jogszabály által pihenőnapnak nyilvántartott napon is

    végezhető, ha azt a kitűzött temetés ideje szükségessé teszi.


   (2) A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a temető üzemel-

        tetőjének az elhelyezés előtt be kell mutatni.


   (3)  A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott

         sírjelet elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni

         kell.


   (4) A  kivitelezés során csak az üzemeltető részére bemutatott vázrajz szerinti építmény

        valósítható meg.


   (5) A vázlat-terv műszaki tartalmáért és annak megvalósításáért a kivitelező vállal felelős-

        séget.


  (6)  A síremlék, sírjel, urnasírbolt, sírbolt karbantartásáról, helyreállításáról a létesítő, illetve

       annak jogutódja köteles gondoskodni saját költségén.10. §


(1) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző, (síremlék, sírjel, sírbolt  és urnabolt építés)  temető fenntartási  hozzájárulást tartozik fizetni, ennek mértékét az I. melléklet tartalmazza.


(2) A munkavégzés során az anyagtárolás, anyag-előkészítés, építési anyag beszállítás csak az üzemeltető által kijelölt területen végezhető.


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott munkálatok során fennmaradó építési anyag, törmelék elszállításáról, a terület rendezéséről, az esetleg okozott kár elhárításáról a kivitelező a munka befejezését követő 10 napon belül gondoskodni köteles. Amennyiben ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, az üzemeltető a befizetett biztosíték terhére a feladatokat elvégzi, majd  azok befejezése után 8 napon belül a költségeket kivitelező felé  elszámolja.11. §


     A temetőben a sírhant magassága 50 cm lehet. A sírokra olyan növény ültethető, amely a

sírok közötti közlekedést nem zavarja. Az üzemeltető elrendelheti a temető területén enge-dély nélkül ültetett fák, nagyobb cserjék, nem kezelt, vagy 2,0 m magasságot meghaladó

növények eltávolítását a sír gondozására kötelezett terhére.Vegyes rendelkezések


12. §


(1) A temetőben tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti érzést sérti és a látogatókat

     megbotránkoztatja. A temető területén szeszes italt fogyasztani és megvendégeléseket

     folytatni tilos.


(2) A temető területén tüzet rakni, szemetet égetni nem  szabad.


(3) Kegyeleti gyertya és mécses gyújtása engedélyezett, de azt úgy kell elhelyezni, használni,

     hogy kárt ne okozzon. Az okozott kárért az elhelyező felel.


(4) A temető területén csak a sírok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak, koszorúk, sírlám-

     pák, virágok, cserepes növények helyezhetők el.

     Pad és egyéb ülő alkalmatosság a sírok között nem létesíthető.


(5) A temetőben elhelyezett tárgyak, sírok, síremlékek megrongálásáért, eltulajdonításáért a

     kezelő nem tartozik anyagi felelősséggel.


(6) A temető létesítményeinek,  tartozékainak, sírok, síremlékek, növényzete  rongálása és

      beszennyezése tilos.


(7) A temetőben a talajt és gyepet engedély nélkül felásni és bárhová elvinni tilos.


(8) A sírok gondozásával kapcsolatban keletkező hulladékot  a kihelyezett gyűjtőedényen

     kívül elhelyezni tilos. Az üzemeltető köteles a hulladékot rendszeresen összegyűjteni és

     elszállítani.


(9) A temetőlátogató  gépkocsival, motorkerékpárral, kerékpárral a temető területén  nem

      közlekedhet, kivéve   a mozgáskorlátozott személyek a temetőgondnok részére bemutatott

      mozgáskorlátozott  igazolvány alapján.


(10) Kutyát és egyéb állatot – kivéve vakvezetőt - a temető területére bevinni tilos.


(11) A temetőt látogatók észrevételeiket az erre a célra szolgáló, oldalszámozott füzetbe je-

       gyezhetik be. Az üzemeltető  az észrevételekre 30 napon belül intézkedni és a bejegyzőt

       tájékoztatni köteles.


      1. §


Záró rendelkezések


  1. §Ez a rendelet 2012. július 1. napján lép hatályba.

                     
              Zsiros Sándorné                                Urbánné Lengyel Zsuzsanna    

                 polgármester                                                  jegyző

Mellékletek