Önkormányzat képviselő-testületének 11/2013.(IX.6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatáról

Hatályos: 2013. 09. 07

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a  mozgóképről szóló  2004. évi II. törvény 37. § (4) és (5) bekezdésében kapott  felhatalmazás alapján, a  mozgóképről  szóló  2004.  évi II. törvény  34. § (5)  bekezdésében  és  az  egyes törvényeknek  a  közigazgatási  hatósági  eljárásokkal,  az  egyes  közhiteles  hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény 98. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § (1) A  filmforgatási  célú  közterület-használattal  összefüggő, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben (a továbbiakban: Mktv.) meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.


(2) A képviselő testület az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek filmforgatási célú használatának díját az Mktv. 3.sz. mellékletében foglalt legmagasabb díjtételek mindenkori mértékével azonosan állapítja meg.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott díj megfizetése alól mentesség nem adható.


(4) Kedvezmény kizárólag az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások forgatása esetén adható.


(5) A (4) bekezdésben meghatározott témájú filmalkotások forgatása esetén a közterület használati díjkedvezmény mértéke 50%.2.§  (1) A filmforgatás célú közterület-használat kérelemben meg kell határozni a forgatás kezdetét illetve befejeztét.


(2) Vasárnap és fizetett ünnepnapokon filmforgatás célú közterület-használat nem hagyható jóvá. 


(3) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt.


(4) A közterület-használatot a (3) bekezdés szerinti esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.3. § A filmforgatási célú használat során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.4. § Ez a rendelet a kihirdetést követően lép hatályba.