Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelete

Alsózsolca Város Környezetvédelmi Alapjáról

Hatályos: 2014. 02. 15

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdés i) pontjába meghatározott feladatkörében eljárva a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a „Környezetvédelmi Alap”-ról és annak kezeléséről a követkőket rendeli el:


1.§


 1. Az Alap megnevezése: Alsózsolca Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapja


 1. A Környezetvédelmi Alap (továbbiakban: Alap) létrehozásának célja, hogy hatékonyan segítse az Önkormányzat környezetvédelmi feladatainak ellátását
  1. a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtása,
  2. a környezeti károk mérséklése,
  3. a környezeti ártalmak megelőzése,
  4. a természeti értékek megóvása,
  5. a környezetvédelmi oktatás, nevelés területén.2.§


Az Alap bevételi forrásai az 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdése szerinti forrásokon túl :

 1. az Alap lekötéséből származó kamatbevételek,
 2. az Alap javára teljesített önkéntes befizetések és támogatások,
 3. pályázat útján elnyert összegek.


3.§


 1. Az Alap bevételeit környezetvédelmi célokra kell felhasználni, más célra még ideiglenesen sem vonhatók el.


 1. Az Alap felhasználásáról a Képviselő-testület évente a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg rendelkezik és a zárszámadási rendelet elfogadásával egyidejűleg számol el.


 1. Az Alap bevételeit Alsózsolca Város közigazgatási területén a következő célokra lehet felhasználni:
 1. a környezeti ártalmak megelőzésére, a környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítása, helyreállítása érdekében,
 2. a helyi természeti erőforrások és értékek megőrzésére, fenntartására,
 3. a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi megőrzésére, vízvédelemre,
 4. a környezetvédelemről szóló tájékoztatások, előadások költségeinek fedezésére,
 5. környezetvédelemmel kapcsolatos felmérések, tanulmányok elkészítésére,
 6. a környezetvédelmi oktatásra, nevelésre,
 7. az emberi egészség védelmére, életminőség javítására,
 8. egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenységre.


 1. Az Alapba befolyt összeget, mely a (3) bekezdésben foglaltak szerint nem kerül felhasználásra, lekötött betétként lehet kezelni.


4.§


 1. Az Alap pénzeszközeinek elkülönített kezelése érdekében a Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó „Környezetvédelmi Alap” elnevezésű alszámlát kell nyitni.


 1. A „Környezetvédelmi Alap” elnevezésű számlán történik az alapra befolyó összegek és az onnan történő kifizetések elszámolása. Az Alap bevételeiből kell fedezni a kezelésével járó költségeket.


5.§


Záró rendelkezések


(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
  Zsiros Sándorné                                                                  Urbánné Lengyel Zsuzsanna   

    polgármester                                                                                      jegyző