Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014.(VIII.22.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Hatályos: 2014. 08. 23

Alsózsolca Város  Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A közszolgáltatás tartalma

1. §

Alsózsolca Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) annak érdekében, hogy a környezetvédelmi, vízgazdálkodási, település- és köztisztasági feladatokat teljesítse és érvényesítse, a jelen rendeletben foglaltak szerint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére kötelezően ellátandó és igénybe veendő közszolgáltatást szervez és tart fenn.


A közszolgáltatással ellátott terület

2. §

A kötelező közszolgáltatás Alsózsolca Város közigazgatási területén valamennyi ingatlan tulajdonosánál, vagyonkezelőjénél, vagy egyéb jogcímen használójánál (továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre terjed ki, amelyet a keletkezés helyéről vagy átmeneti tárolóból – közcsatornára való bekötés vagy a helyben történő tisztítás és befogadóba vezetés lehetőségének hiányában – gépjárművel szállítanak el ártalmatlanítás céljából.


A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

3.§

(1) Alsózsolca Város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalmatlanítását az „ Kurmai és társa „Kft  (székhelye: 3561 Felsőzsolca Bolyai út 045/2. hrsz. a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult és köteles ellátni, a megrendelések alapján.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet kizárólag MIVÍZ Kft Miskolci  Szennyvíztelepén kijelölt ártalmatlanító helyen kell elhelyezni, kivéve, ha ez valamilyen oknál fogva nem lehetséges.


A közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele

4.§

(1) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről az e rendeletben szabályozott közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.

(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni, internetes honlapján.

(3) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost a hatályba lépést követő 30 napon belül írásban, vagy közzététel útján köteles értesíteni, internetes honlapján.

(4) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos megrendelése alapján, a vele egyeztetett időpontban köteles a közszolgáltatást nyújtani.

(5) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató között a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony jön létre. A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.


A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei

5.§

(1) A Közszolgáltatóval a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás teljesítésére és a háztartási szennyvíz ártalmatlanítására, az Önkormányzat írásban köt szerződést, melyben meg kell határozni a szerződő feleket, a szerződés tárgyát, a teljesítés helyét és időtartamát, a  szerződő felek jogait és kötelezettségeit, a közszolgáltatás finanszírozásának elveit, a szerződés megszűnésének feltételeit.

(2) A közszolgáltatásra vonatkozó szerződést 5 évre kötik meg.


Az ingatlantulajdonos kötelezettségei

6. §

(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező és közcsatornába, vagy tisztítás utáni befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet külön jogszabályban meghatározott módon gyűjteni.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles az (1) bekezdés szerint gyűjtött, nem közművel elvezetett háztartási szennyvízre vonatkozó, az önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást igénybe venni.

(3) Az ingatlantulajdonos a nem közművel elvezetett háztartási szennyvizet a jelen rendeletben megjelölt Közszolgáltatónak köteles átadni és részére a jelen rendelet szerinti közszolgáltatási díjat megfizetni.

(4) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőhelynek gépjárművel történő legfeljebb 5 méteres távolságon belüli megközelíthetőségéről gondoskodni, valamint eljárni annak érdekében, hogy a gyűjtés során mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.

(5) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.

(6) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, ha a nem használt ingatlanán vízhasználat sem közüzemi, sem egyedi vízkivétel révén nem történik, ezért ott szennyvíz nem keletkezik, és ennek tényét írásban bejelenti a Közszolgáltatónak.

(7) Az ingatlantulajdonos szintén mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötele­zettsége alól, amennyiben a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3.§ (12) bekezdése szerinti szennyvíz tisztításához szükséges berendezése üzemeltetéséhez a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség engedélyével rendelkezik.

(8)A (7) bekezdés szerinti engedély birtokában az ingatlantulajdonos a berendezés üzembe helyezésétől számított 15 napon belül köteles a Közszolgáltató felé bejelentéssel élni.


A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei

7. §

(1) A Közszolgáltató teljes körűen ellátja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási, valamint a háztartási szennyvíz ártalmatlanítására vonatkozó feladatokat.

(2)A Közszolgáltató az ingatlantulajdonostól- a nem közművel elvezetett háztartási szennyvizet- az ingatlantulajdonos előzetes megrendelése alapján veszi át, és gondoskodik, annak elszállításáról, ártalmatlanításáról.

(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő nyilvántartást oly módon köteles kialakítani, hogy az ártalmatlanító helyen ténylegesen elhelyezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége, és származási helye pontosan megállapítható legyen.

(4) A Közszolgáltató a közszolgáltatást a környezet veszélyeztetését és szennyezését kizáró módon végezheti.

(5)A Közszolgáltató felelős a tőle megrendelt, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanító helyre történő biztonságos eljuttatásáért, és az ártalmatlanításért.

(6) A közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a Közszolgáltató köteles a terület szennyeződésmentesítéséről, a kárelhárításról, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról gondoskodni.

(7) A Közszolgáltatónak rendelkeznie kell a szolgáltatási területre érvényes, nem veszélyes hulladék begyűjtésére, közúton történő szállítására vonatkozó hatósági engedéllyel.

                                         Adatszolgáltatási- és nyilvántartási kötelezettség

                                                                         8. §

(1) A Közszolgáltató a tevékenysége végzése során a birtokába jutott, a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (a természetes személyazonosító adatok, lakcím) köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kezelni.

(2) A Közszolgáltató rögzíti, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint a közszolgáltatási szerződésre vonatkozó adatok közérdekű adatnak minősülnek, ezért az Önkormányzatnak és a Közszolgáltatónak lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - erre irányuló igény alapján - bárki megismerhesse.

(3) Egyebekben az üzleti titok megismerésére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak.

A közszolgáltatás díja

9. §

(1)A közszolgáltatási díjat e rendelet 1. melléklete állapítja meg a Közszolgáltató által készített részletes díjkalkuláció alapján, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik.

(2) A közszolgáltatási díj alapdíjból és ürítési díjból áll.

 (3) Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a közszolgáltató a helyszínen bevételi pénztárbizonylatot állít ki, majd 15 napon belül a készpénzfizetési számlát megküldi az ingatlantulajdonosnak.(készpénzfizetés).

(4)  A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adó módjára behajtható köztartozás.

(5) A díjhátralék rendezése során a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/E. §-ában  előírtak szerint  kell eljárni.

Záró rendelkezése

10.§


(1) A jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Alsózsolca Város Képviselő-testületének a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 16/2013.(XII.12.) önkormányzati rendeletének IV. fejezet Folyékony hulladékkezelő (szennyvíz) közszolgáltató címszó és e rendelet 17.§-a.


Zsiros Sándorné                                                                    Urbánné Lengyel Zsuzsanna

 polgármester                                                                                    jegyző