Önkormányzat képviselő-testületének 13/2014.(IX.5.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról

Hatályos: 2014. 09. 06

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1.  A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet a közterület- és településrész-nevek, valamint a házszámozás megállapításának, illetve azok jelölésének egység rendjét biztosítja a helyszíni tájékozódási feltételek jobbítása érdekében, és ennek során érvényesíti a helyi sajátosságokat, illetve az igazgatási, földrajzi, történelmi és nyelvhelyességi szempontokat.

(2) Alsózsolca város közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.

  1. Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:

a) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti közterület.

b) Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Kormányrendelet szerinti közterületnév.

c) Házszám: olyan számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.

  1. A közterület nevének megállapítása és megváltoztatása

3. §

(1) A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Meglévő közterületnevet az új elnevezéseknél nem lehet felhasználni. Közterület neveként szám nem állapítható meg.

(2) Az újonnan létesített közterület nevét a közterületnek a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani.

(3) Minden házszámnak valamely közterülethez kell tartozni, de közterületnevek létezhetnek házszámok nélkül is.

(4) A lakótelep épületei közötti utakat, továbbá a mezőgazdasági célú és lakónépességet nem érintő dűlőutakat nem szükséges elnevezni.

(5) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz a már elnevezett közterület nevét veszi fel. Elágazó, több ágú utcákat áganként kell elnevezni.

(6) A közterület elnevezése a közterület nevéből és a közterület közlekedési, funkcionális vonatkozású meghatározásából

a) beépített vagy beépítésre szánt területen: út, utca, útja, tér, park, köz, sor, sétány, tanya, vagy

b) a beépítésre nem szánt területen: dűlő, út

4. §

(1) A közterületnév megváltoztatására az e rendeletben megállapított szabályokat kell alkalmazni. Az közterület nevét megváltoztatni csak különösen indokolt esetben lehet.

(2) A közterület jellegének – városrendezés, beépítés vagy más módon történő – megszűnésével külön döntés nélkül a közterületnév is megszűnik.

5. §

(1) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

a) a polgármester,

b) a képviselő-testület bizottsága,

c) a helyi önkormányzat képviselője,

d) Alsózsolca város közigazgatási területén bejelentett állandó lakcímmel rendelkező nagykorú személy, vagy

e) Alsózsolca város közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy.


(2) Amennyiben a közterületnév változása nem jogszabályi kötelezettségből ered, az érintett nagykorú lakosságot nyilatkoztatni kell arról, hogy a közterületnév változtatásával egyetért-e, illetve tájékoztatni kell annak következményéről. Az eljárás lefolytatására a Jegyzőnek van hatásköre.

6. §

(1) Személyről közterületet elnevezni leghamarabb csak halála után lehet.

(2) A személyről elnevezett közterületnév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel.

(3) Kizárólag családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó így ismert, vagy az elnevezés egy családról történik.


7. §

(1) Alsózsolca város közterületi neveit e rendelet 1. sz. függeléke Közterület névjegyzék címszó alatt  tartalmazza.

(2) A megszűnt közterület nevét a Közterület névjegyzék továbbra is tartalmazza, jelölve a megszűnés okát és idejét.  Ha a közterület neve megváltozik, az eredeti közterületnevet feltüntető táblát a tájékozódás zavartalansága érdekében az elnevezéstől számított egy évig eredeti helyén kell hagyni és piros színű, átlós áthúzással kell ellátni. Az új közterületnév táblát az áthúzott régi tábla mellé kell felszerelni. A régi közterületnév táblát egy év múltán az elhelyező szervnek el kell távolítani.

(3) A közterületnév-jegyzék közhitelű nyilvántartás, amely tartalmazza:

a) a közterületnév elő- és utótagját,

b) az elnevezést megállapító Képviselő testületi határozat számát, az elnevezés időpontját,

(4) A rendelet hatályba lépése előtti időszakban keletkezett közterületnevek esetén a  (3) bekezdés b) pontja szerinti adatokat akkor kell tartalmazni, amennyiben azok hitelt érdemlően megállapíthatók.

(5) A közterület nevének megállapításáról, megváltoztatásáról a Képviselő-testület döntését követő 30 napon belül a jegyző értesíti az illetékes földhivatalt az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából, valamint a Polgármesteri Hivatal honlapján közzéteszi és értesíti az érintetteket.


4.   Közterületi névtáblák elhelyezése

8. §

(1) A közterület nevét a tájékozódást segítő közterületnév táblákon kell feltüntetni. A táblák kihelyezése a közterület kezelőjének a kötelessége.

(2) A közterületnév táblán feltüntetett névnek meg kell egyeznie a közterület névjegyzékben szereplő írásmóddal.

(3) A közterületnév táblát a közterület mindkét oldalán, a közterület elején és végén, valamint az utcakereszteződésnél minden sarokingatlanon el kell helyezni.

(4) A közterületnév táblát épületen, kerítésen, vagy ezek hiányában külön tartószerkezeten, jól látható helyen kell elhelyezni.

(5) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a közterületnév tábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles. A közterületnév táblán reklám céljára szolgáló feliratot elhelyezni nem szabad. A közterületnév tábla környezetében reklám céljára szolgáló táblát elhelyezni, vagy növényzetet telepíteni csak úgy szabad, hogy azzal ne zavarja a közterületnév tábla szerepét, láthatóságát.

(6) A közterületnév táblák kihelyezéséről a kihelyezéssel érintett ingatlan tulajdonosát, kezelőjét vagy használóját a kihelyezés előtt 15 nappal értesíteni kell.

5.   A házszámozás szabályai

9.§

(1) A beépített és beépítetlen ingatlanokat házszámmal kell ellátni. A közterületen több ingatlan azonos házszámmal nem jelölhető.

(2) A házszámot ahhoz a közterülethez kapcsolódóan kell megállapítani, amellyel az ingatlan határos.

(3) Ha az ingatlan több közterülettel érintkezik, a házszámozást az ingatlannak az a közlekedési csatlakozása határozza meg, amelyről az ingatlan főépületének gyalogos megközelítése biztosított.

(4) Az ingatlanok számozását úgy kell elvégezni, hogy a közterület jobb oldalán lévő ingatlanokat páros, bal oldalán lévő ingatlanokat páratlan számmal kell ellátni. Ha a közterület teret érint, akkor a számozás az óramutató járásával megegyezően történik. Egyoldalas beépítésű utcában a számozás folyamatos.

(5) Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kiegészítő jelzésként a számok alátöréseként arab számok vagy a latin ábécé nagybetűi alkalmazhatók.

a) Amennyiben a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént és az ingatlanon újabb lakások létesülnek, akkor a meglévő házszám arab számokkal történő alátörésével kell az új házszámokat megállapítani.

b) Amennyiben a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént, de telekfelosztás révén új ingatlan ékelődik be, akkor a meglévő házszámot változatlanul hagyva, a latin ábécé nagybetűivel történő alátöréssel kell az új házszámokat megállapítani.

c) Amennyiben a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént, de telekegyesítés révén az ingatlanok összevonása történik, akkor a számozásnál a kialakult új ingatlan a legalacsonyabb házszámot kapja meg, a többi házszám kimarad.

(6) Amennyiben a társasház olyan ingatlanon létesül, ahol az ingatlanok számozása még nem történt meg, a házszámot lépcsőházanként kell megállapítani.

Az ajtószámot szintenként 1-gyel kezdődően, vagy a legalsó szinttől kezdve folyamatos számozással, az óramutató járásával megegyezően kell megállapítani.

10. §

(1) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetekben, olyan rendezetlen állapotok megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok azonosítását akadályozza. Ilyen esetnek minősül, ha:

a) az ingatlan egyedi számszerű megjelölése nem a kialakult növekvő számsorban található,

b) az ingatlan házszáma téves, vagy

c) az ingatlan telekfelosztására vagy telekegyesítésére került sor.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben szereplő ok miatt a házszámok megváltoztatására kerül sor, akkor a közterületet vagy annak egy részét a legkisebb érdeksérelemmel járó módon kell átszámozni.

(3) Amennyiben a társasház vagy az abban lévő lakások számozása hibás, vagy a beazonosítás körülményes, a társasház lakásait a legkisebb érdeksérelemmel járó módon kell átszámozni.

11. §

(1) Az épület, a beépítetlen építési telek és az egyéb földterület házszámának megállapítása a jegyző feladata.

(2) A házszámozási eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a hivatalból indult eljárás során a határozatnak tartalmaznia kell a házszám megállapítás okát is.

(3) A közterület egészének vagy egy részének átszámozásával kapcsolatos eljárás során a házszám kihelyezésével kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik.

12. §

(1) Az ingatlanokat a közterületről jól látható, a nyilvántartással megegyező házszámmal kell megjelölni.

(2) Amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható, a közterületről jól látható táblán kell a helyrajzi számával jelölni.

(3) A házszámot az épület közterület felé néző homlokzatán, annak bejárat felőli részén kell elhelyezni. Előkertes beépítési mód esetén, amennyiben a közterületről a házszám nem lenne olvasható, a házszámot a kerítésen a bejárat mellett, kerítés hiányában a telek közterületi határvonalán jól láthatóan kell elhelyezni.

(4) A beépítetlen építési telek esetén az előbbieket értelemszerűen kell alkalmazni.

(5) Az ingatlan (1)-(2) bekezdés szerinti táblával történő ellátásáról, annak folyamatos karbantartásáról és szükség szerinti pótlásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója gondoskodik.

6.   Záró rendelkezések

13. §

(1) Jelen  rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

  1. E rendelet a hatálybalépést megelőző szabályok alapján megállapított közterület elnevezések és házszámok érvényességét nem érinti.
  2. Alsózsolca város képviselő testülete vállalja a rendelet hatályba lépését követő két éven belül költségvetésében fedezetet biztosít a közterületi házszám táblák kihelyezésének költségére.


 Urbánné Lengyel Zsuzsanna

Zsiros Sándorné

jegyző

polgármester

1. számú függelék  Közterület névjegyzék


Utca neve

Közterület jellege

                   Elnevezés dokumentuma

Elnevezés ideje

Korábbi megnevezés

Ady Endre

út

17/1992/V.27. számú Képviselő-Testületi határozata

1992-05-27


Akác

út

27/1981. számú Végrehajtó-Bizottság határozata

1981-10-06


Alkotmány

út

az elnevezés dokumentuma és ideje ismeretlen

Arany János

út

az elnevezés dokumentuma és ideje ismeretlen

Árpád

út

17/1992/V.27. számú Képviselő-Testületi határozat

1992-05-27


Bajcsy -Zsilinszky

út

17/1992/V.27. számú Képviselő-Testületi határozat

1992-05-27


Baross Gábor

út

17/1992/V.27. számú Képviselő-Testületi határozat

1992-05-27

Bajcsy-Zsilinszky út

Bartók Béla

út

20/1983. számú Végrehajtó Bizottság határozat

1983-06-07


Bem József

út

az elnevezés dokumentuma és ideje ismeretlen

Bocskai

út

az elnevezés dokumentuma és ideje ismeretlen

Corvin

út

17/1992/V.27. számú Képviselő-Testületi határozat

1992-05-27

Kilián György út

Cinegés tanya 1.


80/2006. (VI.28). számú Képviselő-Testületi határozat

2006-06-28


Cinegés tanya 2.


80/2006. (VI.28). számú Képviselő-Testületi határozat

2006-06-28


Csavargyári

utca

35/2008./III.31./ számú Képviselő-Testületi határozata

2008-04-01


Damjanich

út

17/1992/V.27. számú Képviselő-Testületi határozat

1992-05-27

Zója utca

Dankó Pista

út

az elnevezés dokumentuma és ideje ismeretlen

Dobó István

út

az elnevezés dokumentuma és ideje ismeretlen

Dózsa György

út

17/1992/V.27. számú Képviselő-Testületi határozata

1992-05-27


Deák Ferenc

út

17/1992/V.27. számú Képviselő-Testületi határozata

1992-05-27


Erkel Ferenc

út

20/1983. számú Végrehajtó Bizottság határozata

1983-06-07


Fekete István

utca

17/1992/V.27. számú Képviselő-Testületi határozata

1992-05-27

Kossuth Lajos út

Gagarin

út

az elnevezés dokumentuma és ideje ismeretlen

Gárdonyi

út

az elnevezés dokumentuma és ideje ismeretlen

Gesztenye

utca

44/2006/III.29. számú Képviselő-Testületi határozat

2006-05-01


Görgey Artúr

út

17/1992/V.27. számú Képviselő-Testületi határozata

1992-05-27

Kun Béla út

Gyár

utca

az elnevezés dokumentuma és ideje ismeretlenGózon Lajos

út

17/1992/V.27. számú Képviselő-Testületi határozata

1992-05-27

Ságvári Endre út

Herman Ottó

út

az elnevezés dokumentuma és ideje ismeretlen

Hunyadi

út

az elnevezés dokumentuma és ideje ismeretlen

Ifjúság

út

20/1983. számú Végrehajtó Bizottság határozata

1983-06-07


Ilona

út

az elnevezés dokumentuma és ideje ismeretlenIpari Park

út

182/2002./X.29/ számú Képviselő-Testületi határozat

2002-10-29


Johanna

út

17/1992/V.27. számú Képviselő-Testületi határozat

1992-05-27

Martos Flóra utca

Jókai Mór

út

17/1992/V.27. számú Képviselő-Testületi határozata

1992-05-27


József Attila

út

az elnevezés dokumentuma és ideje ismeretlenKassai

út

17/1992/V.27. számú Képviselő-Testületi határozata

1992-05-27


Kastély

köz

17/1992/V.27. számú Képviselő-Testületi határozata

1992-05-27

Kossuth Lajos út

Kemei erdő


az elnevezés dokumentuma és ideje ismeretlenKemely

tanya

12/1999/I.27. számú Képviselő-Testületi határozata

1999-01-27


Kossuth Lajos

út

17/1992/V.27. számú Képviselő-Testületi határozata

1992-05-27

Felszabadítók útja

Kisvasút

utca

5/1989. számú Végrehajtó-Bizottság határozata

1989-02-07


Klapka György

út

17/1992/V.27. számú Képviselő-Testületi határozata

1992-05-27

Hámán Kató út

Kodály Zoltán

út

24/1978.számú Végrehajtó Bizottság határozata

1978-06-07


Kölcsey Ferenc

út

20/1983. számú Végrehajtó Bizottság határozata

1983-06-07


Ládi

út

az elnevezés dokumentuma és ideje ismeretlen

Lévay József

út

az elnevezés dokumentuma és ideje ismeretlen

Mikszáth Kálmán

út

az elnevezés dokumentuma és ideje ismeretlen

Móra Ferenc

utca

52/1986. számú Végrehajtó Bizottság határozata

1986-12-09


Móricz Zsigmond

utca

52/1986. számú Végrehajtó Bizottság határozata

1986-12-09


Nagy

út

64/2004.(V.26.) számú Képviselő-Testületi határozata

2004-05-26


Nyírfa

utca

42/2006/III.29. számú Képviselő-testületi határozata

2006-05-01


Őrházak


az elnevezés dokumentuma és ideje ismeretlen

Petőfi Sándor

út

az elnevezés dokumentuma és ideje ismeretlen

Radnóti Miklós

út

20/1983. számú Végrehajtó Bizottság határozata

1983-06-07


Rákóczi

út

az elnevezés dokumentuma és ideje ismeretlen

Rózsa

út

17/1992/V.27. számú Képviselő-Testületi határozata

1992-05-27

Bajcsy-Zsilinszky út

Sajó

utca

az elnevezés dokumentuma és ideje ismeretlen

Szabadság

út

az elnevezés dokumentuma és ideje ismeretlen

Szegfű

köz

17/1992/V.27. számú Képviselő-Testületi határozata

1992-05-27


Széchényi

út

az elnevezés dokumentuma és ideje ismeretlen

Tanács

út

az elnevezés dokumentuma és ideje ismeretlen

Táncsics Mihály

utca

24/1978.VB. Számú határozat

1978-06-07


Tóközép

utca

36/2008/III.31. számú Képviselő Testületi határozata

2008-04-01


Tölgyfa

utca

43/2006/III.29. számú Képviselő-Testületi határozata

2006-05-01


Tulipán

köz

17/1992/V.27. számú Képviselő-Testületi határozata

1992-05-27


Vay

utca

52/1999./IX.08./ számú Képviselő-Testületi határozata

1999-09-08

Vay Miklós utca

Zrínyi 

út

az elnevezés dokumentuma és ideje ismeretlen