Alsózsolca Város képviselő-testületének 9/2015.(IX.4.) önkormányzati rendelete

az építményadóról

Hatályos: 2015. 09. 04- 2017. 12. 31

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testület a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:Az adó alapja


  1. § Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.


Az adó mértéke

       

  1. § Az adó mértéke 1.050,- Ft/m2/év.


Adómentesség


  1. § (1) Adómentes belterületen a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 13. §-ában meghatározottakon túl a magánszemély tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára szolgáló épület és épületrész.

(2) Amennyiben a Htv. rendelkezése értelmében az adó alanya vállalkozó, úgy az (1) bekezdésében megállapított mentesség nem alkalmazható.


Eljárási szabályok


  1. § A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a a Htv. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.


Záró rendelkezések


  1. § (1)   Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 18/2004.(XII.09.) önkormányzati rendelete.
                    Szilágyi László                                                   Marcsikné Orosz Emese

                      polgármester                                                                 jegyző