Alsózsolca Város képviselő-testületének 9/2015.(IX.4.) önkormányzati rendelete

az építményadóról

Hatályos: 2018. 01. 01- 2020. 08. 03

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testület a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Az adó alapja


 1. § Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.


Az adó mértéke


 1. § Az adó mértéke 1.050,- Ft/m2/év.


Adómentesség


 1. § (1) Adómentes belterületen a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 13. §-ában           
               meghatározottakon túl a magánszemély tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára szolgáló épület és épületrész.
         (2) Amennyiben a Htv. rendelkezése értelmében az adó alanya vállalkozó, úgy az (1) bekezdésében megállapított     
               mentesség nem alkalmazható.


3/A. § (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló                    2016. évi LXXIV. törvény szerinti reklámhordozó.

          (2) Az adó alapja a (1) bekezdés szerint adókötelezettség esetén a reklámhordozó reklámközzétételre használható,
                m2-ben - két tizedesjegy pontossággal - számított felülete.

          (3) Az adó éves mértéke reklámhordozó esetén 0,- Ft/m2.


Eljárási szabályok


 1. §  A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és az
          adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


Záró rendelkezések


 1. § (1)  Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


       (2)    Hatályát   veszti    Alsózsolca   Város    Önkormányzat      Képviselő-testületének    az építményadóról szóló 
               18/2004.(XII.09.) önkormányzati rendelete.

Szilágyi László                                                     Marcsikné Orosz Emese
​polgármester                                                                          jegyző