Alsózsolca Város képviselő-testületének 9/2015.(IX.4.) önkormányzati rendelete

az építményadóról

Hatályos: 2020. 08. 04

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testület a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:Az adó alapja


1. § Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.


Az adó mértéke

       

2. § Az adó mértéke 1.050,- Ft/m2/év.


Adómentesség


3. § (1) Adómentes belterületen a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 13. §-ában meghatározottakon túl a magánszemély tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára szolgáló épület és épületrész.

(2) Amennyiben a Htv. rendelkezése értelmében az adó alanya vállalkozó, úgy az (1) bekezdésében megállapított mentesség nem alkalmazható.


3/A. §[1]


Eljárási szabályok


4. § A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.[2]

Záró rendelkezések


5. § (1)   Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 18/2004. (XII.09.) önkormányzati rendelete.

                    Szilágyi László                                                  Marcsikné Orosz Emese

                      polgármester                                                                 jegyző

[1]

Hatályon kívül helyezte a 12/2020. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2018. január 1. napjától.

[2]

Módosította a 22/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2018. január 1. napjától.