Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 16/2017.(IX.8.) önkormányzati rendelete

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 16/2017. (IX.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2017. 09. 08- 2018. 12. 31

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testületének a képviselő-testület szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének tagjaira, a bizottságok nem képviselő-testületi tagjaira terjed ki.

(2) A rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterekre nem terjed ki.


A tiszteletdíj és annak mértéke

2. §

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete - polgármester és alpolgármester  kivételével - tagjai részére képviselői munkájukért, valamint bizottsági tevékenységükért az alábbi mértékű tiszteletdíjat állapítja meg:

a) a képviselői tiszteletdíj alapdíja tárgyévi költségvetési törvényben meghatározott összegű, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap 150 %-a,

b) a bizottsági elnöke tiszteletdíja: az alapdíjon felül az alapdíj 90 %-a,

c) a bizottsági tag tiszteletdíja: az alapdíjon felül az alapdíj 45 %-a,

d) a bizottság nem képviselő tagja: az alapdíj 45 %-a.  


A tiszteletdíj felülvizsgálata

3. §

A 2. §-ban meghatározott tiszteletdíj mértékét a képviselő-testület évente, a tárgyévi költségvetési rendelet megalkotásakor felülvizsgálhatja.


Záró rendelkezések

4. §

(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 10/1996. (IV. 26.) önkormányzati rendelete.                        Szilágyi László                                                 Marcsikné Orosz Emese

                         polgármester                                                                  jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet 2017.  szeptember 8.  napján kihirdetésre került.


                                                                                                  Marcsikné Orosz Emese

                                                                                                                  jegyző