Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 16/2017.(IX.8.) önkormányzati rendelete

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 16/2017. (IX.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2019. 01. 01- 2019. 12. 31

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testületének a képviselő-testület szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének tagjaira, a bizottságok nem képviselő-testületi tagjaira terjed ki.

(2) A rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterekre nem terjed ki.A tiszteletdíj és annak mértéke[1]

2. §

  A képviselőket és a bizottságok nem képviselő tagjait az alábbi összegű tiszteletdíj illeti meg:

   a) A képviselői tiszteletdíj havi alapdíja (a továbbiakban: alapdíj) bruttó 70 000 forint.

   b) A bizottsági elnök tiszteletdíja az alapdíjon felül havi bruttó 50 000 forint.

   c) A képviselő bizottsági tag tiszteletdíja az alapdíjon felül havi bruttó 20 000 forint.

   d) A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja havi bruttó 30 000 forint.A tiszteletdíj felülvizsgálata

3. §

A 2. §-ban meghatározott tiszteletdíj mértékét a képviselő-testület évente, a tárgyévi költségvetési rendelet megalkotásakor felülvizsgálhatja.


Záró rendelkezések

4. §

(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 10/1996. (IV. 26.) önkormányzati rendelete.                        Szilágyi László                                                 Marcsikné Orosz Emese

                         polgármester                                                                  jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet 2017.  szeptember 8.  napján kihirdetésre került.


                                                                                                  Marcsikné Orosz Emese

                                                                                                                  jegyző

[1]

A rendelet szövegét a 3/2019. (I.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. január 1-től