Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2018.(III.30.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról, a vagyonkezelés szabályairól

Hatályos: 2019. 12. 11

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


4/2018. (III.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról, a vagyonkezelés szabályairól


Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az Önkormányzat Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el: 1. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. A rendelet célja és hatálya


  1. § A rendelet célja, hogy meghatározza Alsózsolca Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) vagyonát, a vagyonelemekkel való gazdálkodás szabályait, figyelemmel az önkormányzati tulajdon folyamatos védelmére, értékének megőrzésére és növelésének előmozdítására.

  2. § A rendelet hatálya kiterjed

  a) az önkormányzat tulajdonában lévő és tulajdonába kerülő ingatlanokra, ingó vagyontárgyakra, immateriális javakra, értékpapírokra, társasági részesedésekre,

  b) az Önkormányzat vagyonának tulajdonosi joggyakorlójára és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) szerinti használójára. 1. FEJEZET


AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA, AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON NYILVÁNTARTÁSA


2. Az önkormányzat vagyona


  3. § (1) Az Önkormányzat vagyona a kizárólagos, vagy résztulajdonában lévő ingóságok, ingatlanok és az azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint immateriális javak, részesedések, értékpapírok, pénzeszközök, készletek, tárgyi eszközök, követelések összessége.

  (2) Az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon külön része a törzsvagyon, amely közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja.

  (3) Az Önkormányzat vagyona forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból, valamint a törzsvagyon körébe nem tartozó, forgalomképesnek minősülő üzleti vagyonból áll.

  4. § Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartozó vagyonelemek körét az Nvtv. 5. § (3) bekezdése tartalmazza.

  5. § Az Önkormányzatnak nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő vagyoneleme nincs.

6. § Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona körébe tartozó vagyonelemeket az 1. melléklet tartalmazza.

  7. § (1) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona körébe tartozó vagyonelemeket a 2. melléklet tartalmazza

  (2) A képviselő testület minősített többséget igénylő döntésével a vagyontárgy forgalomképességét érintő besorolását megváltoztathatja, amennyiben az közfeladat célját nem szolgálja.

  8. § Az Önkormányzat üzleti vagyona körébe tartozó vagyonelemeket a 3. melléklet tartalmazza.


3. A vagyon nyilvántartása


   9. § (1) Az Önkormányzat ingatlanvagyonát a számviteli nyilvántartás szerinti nettó és bruttó értéken, vagy értékbecslés esetén a becsült értéken, az egyéb vagyonát nyilvántartási értéken tartja nyilván.

  (2) Az Önkormányzat ingatlanvagyonát az önkormányzatok tulajdonában lévő
ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI.6.) Kormányrendeletben meghatározott módon tartja nyilván.

  (3) Funkcióját vesztett vagyont a funkcióvesztéssel egyidejűleg, vagy az Önkormányzat tulajdonába kerülő vagyont a megszerzéssel egyidejűleg minősíteni kell, meghatározva azt, hogy a vagyontárgy az Önkormányzat törzsvagyonába, vagy üzleti vagyoni körébe kerül besorolásra. 1. FEJEZET

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON FELETTI VAGYONGADZÁLKODÁS SZABÁLYAI


4. Az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlása


  10. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek használatában lévő, a költségvetési szerv alaptevékenysége ellátásához nem szükséges, vagy feleslegessé váló ingatlanvagyon tekintetében Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) dönt a vagyon hasznosításáról, a forgalomképesség szerinti besorolásáról, valamint a költségvetési szerv alapító okiratának megfelelő módosításával arról, hogy a vagyontárgyat kivonja a költségvetési szerv használatából.

  (2) A forgalomképtelen törzsvagyon hasznosításáról, a hasznosításon túli egyéb tulajdonosi jognyilatkozatokról, elővásárlási jog gyakorlásáról, telekmegosztásról, telekösszevonásról a Képviselő-testület dönt.

  (3) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak megszerzéséről, elidegenítéséről, átruházásáról, megterheléséről, gazdasági társasába vagy alapítványba történő beviteléről, bérleti díj egyei megállapításának feltételeiről a Képviselő-testület dönt, figyelembe véve a nemzeti vagyonról szóló törvény előírásait. Az elidegenítésről szóló szerződést a polgármester írja alá.

  (4) Az üzleti vagyon, ingatlan és ingó vagyon tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat. Az üzleti vagyon és ingatlanvagyon elidegenítéséről minden esetben a Képviselő-testület dönt. Az elidegenítésre vonatkozó szerződést a polgármester írja alá.

  (5) Az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogát a polgármester gyakorolja. Az önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról a polgármester gondoskodik.


5. Az önkormányzati vagyon kezelése


  11. § (1) Az önkormányzati intézmény annak a törzsvagyonnak a használati jogát gyakorolhatja, amely adott intézmény Alapító Okiratában szerepel. Az intézmény ennek keretében köteles gondoskodni az üzemeltetésről és az állagmegóvásról.

  (2) Az (1) bekezdésben szereplő intézmény a rábízott törzsvagyont bérbeadás útján, az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül hasznosíthatja. Az ebből származó bevétel az intézményt illeti meg. A Képviselő-testület határozattal dönt a bérleti díj mértékéről. Az önkormányzati intézmények használatában lévő vagyontárgyak tekintetében a bérleti szerződés megkötésére az intézmény vezetője jogosult.

    (3) Az intézményeknél feleslegessé váló – a 10. § (4) bekezdésében nem szereplő – befektetett eszközök értékesítéséről vagy selejtezéséről 200 000 forint egyedi könyvszerinti bruttó értékhatár alatt a polgármester dönt a Képviselő-testületnek történő utólagos beszámolás mellett. A 200 000 forint bruttó értékhatár feletti értékesítés vagy selejtezés a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával végezhető el.

  (4) Az önkormányzati ingatlanvagyon értékesítése esetén a képviselő-testület köteles nyilvános pályázatot kiírni.


6. Az Önkormányzat követeléseiről való lemondás


  12. § (1) Az önkormányzat követeléseiről való lemondás joga

   a) 100 000 forint vagy ezt meghaladó egyedi érték felett a képviselő-testületet,

   b) 100 000 forint egyedi érték alatt a polgármestert illeti meg, amelyről soron következő ülésen köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.

  (2) Az (1) bekezdésben meghatározott követelésről részben vagy egészben csak akkor lehet lemondani, ha

   a) az nem veszélyezteti az Önkormányzat likviditását,

   b) a követelés érvényesítése érdekében indított eljárás során a követelés részben vagy egészben nem behajtható, és előreláthatólag nincs lehetőség a követelés későbbiekben való behajthatóságára,

   c) a követelés érvényesítése, behajtása bizonyíthatóan a követelés összegét meghaladó költségekkel járna,

   d) a felszámolási eljárás vagy csődeljárás során a követelés részben vagy egészben előreláthatólag pénzügyileg nem realizálható, vagy ha a csődeljárás során csődegyezségi megállapodás megkötésére került sor,

   e) a követeléssel érintett szerv agy személy bizonyíthatóan nem elérhető, nem lelhető fel.7. Vagyongazdálkodás szabályai


   13. § (1) Az önkormányzati vagyon megóvása, üzemképességének biztosítása és értéke állandóságának megőrzése minden önkormányzati vagyonnal gazdálkodó és azt működtető számára kötelező.

  (2) Az önkormányzati vagyon megterheléséről, vagyonkezelői és haszonélvezeti jog alapításáról kizárólag a képviselő-testület dönthet.

  (3) Ingatlan tulajdonjogának megszerzése esetén a döntés előkészítése során vizsgálni kell, hogy az ingatlan megszerzése milyen önkormányzati célok megvalósításához és milyen feltételek mellett alkalmas, fel kell tárni a hasznosítási lehetőségeket, valamint a várható üzemeltetési költségek körét és nagyságát. Ingatlan tulajdonjogának megszerzése előtt forgalmi értékbecslést kell készíttetni.

  (4) Amennyiben az Önkormányzathoz ingatlan megvételére való felajánlás vagy szándéknyilatkozat kerül benyújtásra, erről a képviselő-testületet tájékoztatni kell. A vásárlásra vonatkozó döntés előkészítése során értékbecslés csak akkor rendelhető meg, ha a képviselő-testület hozzájárul a felajánlott ingatlan vásárlásához. Nincs szükség a képviselő-testület hozzájárulására, ha a felajánlást vagy szándéknyilatkozatot tevő a forgalmi értékbecslést független értékbecslővel saját költségen elkészítteti.


8. Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása

  14. § Az Önkormányzat a vagyontárgyak értékesítése, megterhelése esetén a vagyontárgy értékét:

   a) ingatlanvagyon esetén 3 hónapnál nem régebbi ingatlanforgalmi értékbecslés alapján,

   b) vagyonértékű jog esetén 3 hónapnál nem régebbi egyedi szakértői értékelés alapján,

   c) ingó vagyontárgy esetén legalább könyv szerinti nyilvántartási érték alapján

kell meghatározni.

  

9. Az önkormányzati vagyon átruházása


  15. § (1) Az önkormányzati tulajdonban álló nemzeti vagyon tekintetében 25 millió forint értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni – ha törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére lehet.

  (2) Az önkormányzati vagyon nyilvános értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés alapján a versenytárgyalás lebonyolítása az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal feladata. A versenytárgyalás lebonyolításának rendjét Alsózsolca Város Önkormányzatának Versenytárgyalási Szabályzata tartalmazza (1. függelék).

  (3) A szerződés megkötésére az önkormányzat képviseletében a polgármester vagy az általa arra felhatalmazott személy jogosult.IV. FEJEZET

A VAGYONKEZELŐI JOG GYAKORLÁSÁNAK SZABÁLYAI


10. Vagyonkezelői jog létesítése, ellenértéke, gyakorlása


  16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonra Magyarország helyi önkormányzatairól és az Nvtv. rendelkezései szerint az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesíthet közfeladatainak ellátáshoz szükséges önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyra, kivéve, ha jogszabály alapján az adott vagyontárgy nem lehet vagyonkezelés tárgya. A vagyonkezelői jog törvényi kijelöléssel történő létrehozása esetén az arról rendelkező törvény szerint jön létre a vagyonkezelői jog és kerül sor a vagyonkezelési szerződés megkötésére. A vagyonkezelői jog megszerzésének feltétele, hogy a vagyonkezelő a feladatellátással összefüggő jogokat, kötelezettségeket átvegye.
  (2) A vagyonkezelői jog határozott vagy határozatlan idejű vagyonkezelési szerződéssel jön létre. A vagyonkezelési szerződés megkötéséről és megszüntetéséről a képviselő-testület dönt.
  (3) Vagyonkezelői jog ingyenesen vagy ellenérték fejében létesíthető, a képviselő-testület döntése szerint versenyeztetés alapján vagy versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül, a vagyonkezelői jog törvényi kijelöléssel való létrehozása esetén a kijelölésről szóló törvény rendelkezései szerint.

  (4) Önkormányzati vagyon ingyenesen kizárólag a nemzeti vagyonról szóló törvényben foglaltak szerint adható vagyonkezelésbe.

  (5) Az ellenérték fejében átadott vagyonkezelői jog esetén a vagyonkezelői jog ellenértéke nem lehet kevesebb az értékcsökkenés mértékénél.

  (6) A vagyonkezelő a vagyonkezelői jogot egyedül gyakorolja, azt harmadik személyre nem ruházhatja át.

  (7) Ingatlan esetében a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről a vagyonkezelő köteles saját költségén gondoskodni.

  (8) A vagyonkezelő a vagyonkezelésbe vett vagyon eszközeiről olyan elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amely tételesen tartalmazza azok könyv szerinti bruttó és nettó értékét, az elszámolt értékcsökkenés összegét, azt azokban bekövetkezett változásokat

  (9) A vagyonkezelő a vagyonkezelésbe vett vagyon használatából, működtetéséből származó bevételei, illetve közvetlen költségei és ráfordításai nyilvántartása tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 109. § (7) bekezdésben meghatározottak szerint köteles eljárni.


11. A vagyonkezelési szerződés részletes szabályai


  17. § (1)    A vagyonkezelési szerződés kötelező tartalmi elemeit az Nvtv., Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, az önkormányzati közfeladatot szabályozó külön törvény, a vagyonkezelői jog törvényi kijelöléssel való létrehozása esetén a kijelölésről szóló törvény és a jelen rendelet határozza meg.

  (2) A vagyonkezelési szerződésnek - figyelemmel az átadott önkormányzati közfeladatra és az ahhoz kapcsolódó önkormányzati vagyon sajátos jellegére - tartalmazni kell
  a) a szerződés időtartamát,

  b) a vagyonkezelői jog megszerzésének ellenértékét vagy az ingyenesség tényét, a vagyonkezelésbe vett vagyon tekintetében az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének módját és formáját,
  c) a vagyonkezelő által kötelezően ellátandó önkormányzati közfeladat és az ellátható egyéb tevékenységek meghatározását, kikötve, hogy a vagyonkezelő a közfeladaton kívüli egyéb tevékenységet csak olyan módon és mértékben láthat el, hogy az ne veszélyeztesse az átadott közfeladat ellátását,

  d) vagyonkezelésbe adott vagyontárgyak tételes felsorolását, azoknak szerződés megkötésekor fennálló nyilvántartási értékét,

  e) a vagyonkezelő által a feladatai ellátásához közreműködők igénybevételére, a vagyonkezelésbe adott vagyon birtoklására, használatára vonatkozó rendelkezéseket,
  f) épületre vagy építményre is kiterjedő vagyonkezelés esetén a vagyonbiztosításra vonatkozó kötelezettséget,

  g) a kezelt vagyon pótlására, bővítésére, felújítására való jogokat és kötelezettségeket.


12. A vagyonkezelési szerződés megszűnése


  18. § (1) A vagyonkezelési szerződés megszűnik:

  a) a szerződésben megállapított idő elteltével,

  b) a szerződésben meghatározott feltétel bekövetkeztével,

  c) az Nvtv. szerinti esetben, ha a vagyonkezelő tulajdonosi szerkezete nem felel meg a törvényi rendelkezéseknek,

  d) a vagyonkezelésbe adott vagyontárgy megsemmisülésével vagy az önkormányzat tulajdonából való kikerülésével, vagy

  e) a vagyonkezelő jogutód nélküli megszűnésével.

  (2) A vagyonkezelési szerződés közös megegyezéssel, írásban, bármely esetben és időpontban megszüntethető.

  (3) A felek a határozatlan időre kötött vagyonkezelési szerződést írásban, indokolás nélkül rendes felmondással is megszüntethetik. Amennyiben a felek ettől eltérően nem állapodtak meg, a felmondási idő kilencven nap. A felmondási idő alatt a feleknek el kell számolniuk egymással.

  (4) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott esetekben a vagyonkezelési szerződést rendkívüli felmondással meg kell szüntetni.

  (5) A vagyonkezelő a kezeléséből kivont vagyon önkormányzat részére való birtokba adására köteles, azt nem tagadhatja meg, feltételhez nem kötheti.


13. A vagyonkezelőt megillető jogok és kötelezettségek


  19. § (1) A vagyonkezelőt megillető jogok és kötelezettségek tekintetében az Nvtv., valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglaltak az irányadók.

  (2) A vagyonkezelőt a vagyonkezelési szerződésből adódó jogok és kötelezettségek a szerződés aláírásának, vagy – amennyiben a szerződés hatálybalépése feltételhez kötött – a szerződés hatályba lépésének napjától illetik meg és terhelik.

  (3) A vagyonkezelő a vagyonkezelésbe vett vagyonnal rendeltetésszerűen, az általában elvárható gondossággal köteles gazdálkodni. Az e kötelezettsége megszegésével okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint tartozik felelősséggel, de a szerződésben a felek ennél szigorúbb szabályokat is megállapíthatnak.

  (4) A vagyonkezelő köteles a vagyonkezelt vagyontárgyak érték-és állagmegőrzéséről folyamatosan gondoskodni. E feladatának végrehajtása keretében minden évben egyszer köteles beszámolót készíteni a kezelt vagyon állapotáról, az állagmegőrzés érdekében végzett beruházásairól.

  (5) A vagyonkezelő a vagyonkezelésbe vett vagyontárgyakra vonatkozóan – a jogszabályokban meghatározott korlátozásokkal és a vagyonkezelési szerződésben meghatározottak szerint – gyakorolja a tulajdonost megillető alábbi jogokat és viseli a tulajdonost terhelő kötelezettségeket:

  a) a birtoklás és a birtokvédelemhez való jog,

  b) a használat, a hasznosítás és a hasznok szedésének joga,

  c) a vagyon működtetésének, üzemeltetésének joga és kötelezettsége,

  d) az üzemeltetéssel és az átvállalt közfeladat ellátásával összefüggő költségek viselése,

  e) vagyonvédelmi intézkedések megtétele, ezzel kapcsolatos költségek viselése,

  f) a vagyon értékének megőrzése, állagának megóvása, üzemképes állapotának fenntartása,

  g) a vagyontárgyak karbantartásának, a szükséges hibaelhárításoknak, rekonstrukcióknak a kötelezettsége és költségének viselése, a vagyon felújításáról való gondoskodás,

  h) a jogszabályokban, valamint a vagyonkezelési szerződésben meghatározott könyvvezetési, beszámoló készítési, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek,

  i) az önkormányzat és a jogszabályok alapján erre feljogosított szervek ellenőrzéseinek lehetővé tétele,

  j) a közfeladat gyakorlásához szükséges hatósági engedélyek beszerzése, hatósági előírások folyamatos betartása, hatósági kötelezések végrehajtása,

  k) a vagyonban vagy a vagyon működtetése során harmadik személynek okozott, a vagyonkezelőnek felróható kár megtérítésének kötelezettsége.

  (6) A vagyonkezelőnek a tulajdonostól hozzájárulást kell beszereznie a vagyonkezelési tevékenység körében felmerülő bármely hatósági engedélyhez kötött tevékenységhez.


14. A vagyonkezelés ellenőrzése


  20. § (1) A vagyonkezelői jogot, a vagyonkezelési szerződésben meghatározott jogok, kötelezettségek teljesítését az Önkormányzat a polgármester útján évente ellenőrzi.

  (2)  A képviselő-testület intézkedését nem igénylő esetekben a polgármester köteles a képviselő-testületet évente tájékoztatni az ellenőrzés eredményéről.

  (3) A vagyonkezelő köteles

   a) tűrni a vagyonkezeléssel kapcsolatos ellenőrzéseket, az ellenőrzések során köteles együttműködni, az előírt beszámolót teljesíteni,

   b) az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseiről az önkormányzatot 30 napon belül értesíteni.V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  21. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

  (2) Hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 10/2012.(II.29.) önkormányzati rendelet.

Szilágyi László                                                                           Marcsikné Orosz Emese

  polgármester                                                                                          jegyző

A rendelet 2018. március 31. napján kihirdetésre került.                                                                                                   Marcsikné Orosz Emese

                                                                                                                 jegyző1. melléklet a 4/2018. (III.31.) önkormányzati rendelethez

Ssz:

Település:

Helyrajzi szám:

Elnevezés:

utca, házszám:

Teljes terület (m²)

Önk %

Önk terület (m²)


1.

Alsózsolca

1/3

Közterület

Radnóti út

1 438

100

1 438


2.

Alsózsolca

1/12

Közterület

Kölcsey út

1 430

100

1 430


3.

Alsózsolca

1/24

Közpark

Névtelen utca

33

100

33


4.

Alsózsolca

15

Közterület

József Attila út

3 264

100

3 264


5.

Alsózsolca

34 (111)

Közterület

Vay utca

5 061

100

5 061


6.

Alsózsolca

52

Közterület

Ady Endre út

4 395

100

4 395


7.

Alsózsolca

72 (140)

Közterület

Alkotmány út

3 546

100

3 546


8.

Alsózsolca

81 (90;130;159)

Közterület

Gagarin út

6 267

100

6 267


9.

Alsózsolca

124 (190)

Közterület

Fekete István utca

1 071

100

1 071


10.

Alsózsolca

220

Közterület

Névtelen utca

519

100

519


11.

Alsózsolca

232

Közterület

Kossuth Lajos út

1 574

100

1 574


12.

Alsózsolca

233

Kossuth úton lévő buszvárók /12 db/

Kossuth Lajos út

forgalomképtelen Közterület része

13.

Alsózsolca

240/4 (241/4;242/3;243)

Közterület

Lévay József út

2 276

100

2 276


14.

Alsózsolca

250/1

Köztér

Lévay József út

13 415

100

13 415


15.

Alsózsolca

253/3 (255;257/3;263;254/3;256/3)

Közterület

Damjanich út

2 715

100

2 715


16.

Alsózsolca

262 (280/1)

Közterület

Gózon Lajos út

633

100

633


17.

Alsózsolca

289

Közterület

Kassai út

8 445

100

8 445


18.

Alsózsolca

346/1

Közterület

Petőfi Sándor út

2 445

100

2 445


19.

Alsózsolca

346/5 (903/1)

Közterület

Tanács út

9 158

100

9 158


20.

Alsózsolca

346/6

Köztér

Tanács út

2 007

100

2 007


21.

Alsózsolca

382

Közterület

Baross Gábor út

2 338

100

2 338


22.

Alsózsolca

395

Közterület

Bajcsy-Zsilinszky Endre út

4 323

100

4 323


23.

Alsózsolca

398/3 (399/3;400/3;401/3;402/3;412;420/3;428/3;424/3)

Közterület

Kisvasút utca

4 149

100

4 149


24.

Alsózsolca

430 (462)

Közterület

Tulipán köz

939

100

939


25.

Alsózsolca

446

Közterület

Dózsa György út

7 923

100

7 923


26.

Alsózsolca

513

Közterület

Árpád út

7 048

100

7 048


27.

Alsózsolca

550

Közterület

Szegfű köz

747

100

747


28.

Alsózsolca

582 (635;656)

Közterület

Deák Ferenc út

20 670

100

20 670


29.

Alsózsolca

660

Közterület

Gárdonyi Géza út

1 953

100

1 953


30.

Alsózsolca

678 (698;699;754)

Közterület

Zrínyi Miklós út

9 015

100

9 015


31.

Alsózsolca

722

Közterület

Bocskai út

6 237

100

6 237


32.

Alsózsolca

776

Közterület

Rákóczi út

6 231

100

6 231


33.

Alsózsolca

795 (796;848)

Közterület

Hunyadi út

11 647

100

11 647


34.

Alsózsolca

812 (813)

Közterület

Szabadság út

4 725

100

4 725


35.

Alsózsolca

814 (818)

Közterület

Rózsa út

2 809

100

2 809


36.

Alsózsolca

847/7 (872)

Közterület

Görgey Artúr út

7 189

100

7 189


37.

Alsózsolca

887 (904)

Közterület

Herman Ottó út

8 391

100

8 391


38.

Alsózsolca

920 (925;1232)

Közterület

Jókai Mór út

12 357

100

12 357


39.

Alsózsolca

924/8

Köztér

Jókai Mór út

1 935

100

1 935


40.

Alsózsolca

963

Közterület

Kastély köz

778

100

778


41.

Alsózsolca

975 (1006)

Közterület

Ilona út

4 036

100

4 036


42.

Alsózsolca

996

Tanács úti parkoló 3.

Tanács út

400

100

400


43.

Alsózsolca

1007/3

Kossuth Lajos út járda napközi előtt

Kossuth Lajos út

74

100

74


44.

Alsózsolca

1020/1

Magánút 2. sz. Óvoda

Nincs utca neve

45

100

45


45.

Alsózsolca

1035/1

Kossuth Lajos 157. melleti vízelvezető

Kossuth Lajos út. 157.

248

100

248


46.

Alsózsolca

1040

Közterület

Kossuth Lajos út /Támfal/

2 207

100

2 207


47.

Alsózsolca

1095 (1096/7)

Közterület

Arny János út

6 025

100

6 025


48.

Alsózsolca

1096/21 (1171)

Közterület

Akác út

3 297

100

3 297


49.

Alsózsolca

1144

Közterület

Dankó Pista út

1 081

100

1 081


50.

Alsózsolca

1181

Közterület

Dobó út

1 201

100

1 201


51.

Alsózsolca

1192

Közterület

Ládi út

1 740

100

1 740


52.

Alsózsolca

1236 (1262;1316/50)

Közterület

Széchenyi út

6 992

100

6 992


53.

Alsózsolca

1239/3

Közterület

Nincs utca neve

118

100

118


54.

Alsózsolca

1247

Közterület

Bem József út

1 292

100

1 292


55.

Alsózsolca

1278 (1287)

Közterület

Kossuth Lajos út

1 510

100

1 510


56.

Alsózsolca

1295/2 (1316/12;1316/63)

Közterület

Corvin út

2 424

100

2 424


57.

Alsózsolca

1306/3 (1299/3;1316/41)

Közterület

Klapka György út

1 685

100

1 685


58.

Alsózsolca

1316/27

Közterület

Táncsics Mihály út

1 492

100

1 492


59.

Alsózsolca

1316/49 (1326/1)

Közterület

Ifjúság út

9 814

100

9 814


60.

Alsózsolca

1316/86

Közterület

Kodály Zoltán út

2 886

100

2 886


61.

Alsózsolca

1316/99

Köztér

Nincs utca neve

613

100

613


62.

Alsózsolca

1325/16

Nevtelen

Nincs utca neve

214

100

214


63.

Alsózsolca

1325/17

Közterület

Sajó utca

2 282

100

2 282


64.

Alsózsolca

1326/2

Buszforduló

Nincs utca neve

1 953

100

1 953


65.

Alsózsolca

1326/33

Közterület

Bartók Béla út

4 139

100

4 139


66.

Alsózsolca

1326/64

Közterület

Erkel Ferenc út

4 414

100

4 414


67.

Alsózsolca

1326/65

Gázfogadó és köztér

Nincs utca neve

1 373

100

1 373


68.

Alsózsolca

1326/80

Közterület

Ifjúság út - Erkel Ferenc út összekötőút

3 680

100

3 680


69.

Alsózsolca

1328

Közterület

Johanna út

7 228

100

7 228


70.

Alsózsolca

1347 (1348)

Közterület

Johanna út - Móricz Zsigmond utca  összekötőút

12 609

100

12 609


71.

Alsózsolca

1367

Közterület

Móra Ferenc utca

4 559

100

4 559


72.

Alsózsolca

1404

Közterület

Móricz Zsigmond utca

4 558

100

4 558


73.

Alsózsolca

1501

MÁV terület előtti közterület

Névtelen terület

113

100

113


74.

Alsózsolca

1504

ÉPTEK előtti közterület

Névtelen terület

776

100

776


75.

Alsózsolca

1506/5

Gyári út része

Gyár utca

6 027

100

6 027


76.

Alsózsolca

1511/2

Iparterületi közút

Gyár utca

15 312

100

15 312


77.

Alsózsolca

1513

Iparterületi közút

Névtelen terület

360

100

360


78.

Alsózsolca

2028/6

Külterületi közút

Névtelen terület

1 131

100

1 131


79.

Alsózsolca

2193/3

Külterületi közút

Névtelen terület

6 141

100

6 141


80.

Alsózsolca

2196

Külterületi közút

Névtelen terület

4 202

100

4 202


81.

Alsózsolca

2197

Külterületi közút

Névtelen terület

2 043

100

2 043


82.

Alsózsolca

2198

Külterületi közút

Névtelen terület

1 297

100

1 297


83.

Alsózsolca

05/5

Külterületi közút

Fekete István utca

4 613

100

4 613


84.

Alsózsolca

09

Külterületi közút

Névtelen terület

11 514

100

11 514


85.

Alsózsolca

011/1

Külterületi közút

Névtelen terület

21 193

100

21 193


86.

Alsózsolca

014

Külterületi közút

Névtelen terület

5 641

100

5 641


87.

Alsózsolca

015/5

Helyi külterületi közút

Névtelen terület

669

100

669


88.

Alsózsolca

027/6

Helyi külterületi közút

Névtelen terület

1 421

100

1 421


89.

Alsózsolca

031

Külterületi közút

Névtelen terület

4 151

100

4 151


90.

Alsózsolca

034

Külterületi közút

Névtelen terület

2 319

100

2 319


91.

Alsózsolca

038

Külterületi közút

Névtelen terület

3 139

100

3 139


92.

Alsózsolca

042/1

Külterületi közút

Névtelen terület

17 628

100

17 628


93.

Alsózsolca

042/2

Külterületi közút

Névtelen terület

6 138

100

6 138


94.

Alsózsolca

044

Külterületi közút

Névtelen terület

1 752

100

1 752


95.

Alsózsolca

045

Külterületi közút

Névtelen terület

6 330

100

6 330


96.

Alsózsolca

046/9

Külterületi közút

Névtelen terület

2 106

100

2 106


97.

Alsózsolca

048/12

Kivet külterületi út

Névtelen terület

4 912

100

4 912


98.

Alsózsolca

048/14

Kivet külterületi út

Névtelen terület

3 049

100

3 049


99.

Alsózsolca

049/8

Helyi külterületi közút

Névtelen terület

1 959

100

1 959


100.

Alsózsolca

052/9

Kivet külterületi út

Névtelen terület

314

100

314


101.

Alsózsolca

068

Külterületi közút

Névtelen terület

4 059

100

4 059


102.

Alsózsolca

069

Külterületi közút

Névtelen terület

2 050

100

2 050


103.

Alsózsolca

071

Külterületi közút

Névtelen terület

7 974

100

7 974


104.

Alsózsolca

074/1

Külterületi közút

Névtelen terület

1 048

100

1 048


105.

Alsózsolca

074/2

Külterületi közút

Névtelen terület

9 107

100

9 107


106.

Alsózsolca

074/4

Külterületi közút

Névtelen terület

1 463

100

1 463


107.

Alsózsolca

076/4

Gyep,út

Névtelen terület

1 546

100

1 546


108.

Alsózsolca

078

Külterületi közút

Névtelen terület

10 769

100

10 769


109.

Alsózsolca

079/2

Külterületi közút

Névtelen terület

3 387

100

3 387


110.

Alsózsolca

082

Külterületi közút

Névtelen terület

2 643

100

2 643


111.

Alsózsolca

088

Külterületi közút

Névtelen terület

1 548

100

1 548


112.

Alsózsolca

089

Külterületi közút

Névtelen terület

1 429

100

1 429


113.

Alsózsolca

090

Gyári közút része

Gyár utca

13 821

100

13 821


114.

Alsózsolca

092

Külterületi közút

Névtelen terület

4 360

100

4 360


115.

Alsózsolca

093/13

Külterületi közút

Nincs utca neve

3 312

100

3 312


116.

Alsózsolca

097/2

Külterületi közút

Névtelen terület

929

100

929


117.

Alsózsolca

097/3

Külterületi közút

Névtelen terület

3 199

100

3 199


118.

Alsózsolca

097/37

Külterületi közút

Névtelen terület

1 411

100

1 411


119.

Alsózsolca

098

Külterületi közút

Névtelen terület

25 711

100

25 711


120.

Alsózsolca

0108/1

Külterületi közút

Névtelen terület

2 458

100

2 458


121.

Alsózsolca

0118/1

Külterületi közút

Névtelen terület

650

16

101


122.

Alsózsolca

0121/12

Helyi külterületi közút

Névtelen terület

5 484

100

5 484


123.

Alsózsolca

0124

Külterületi csatorna

Névtelen terület

6 526

100

6 526


124.

Alsózsolca

0128

Külterületi közút

Névtelen terület

3 163

100

3 163


125.

Alsózsolca

0131

Külterületi közút

Névtelen terület

5 963

100

5 963


126.

Alsózsolca

0133

Külterületi közút

Névtelen terület

5 920

100

5 920


127.

Alsózsolca

0158/4

Kivet külterületi út

Névtelen terület

2 181

100

2 181


128.

Alsózsolca

0160/1

Külterületi árok

Névtelen terület

5 143

100

5 143


129.

Alsózsolca

0160/3

Külterületi közút

Névtelen terület

839

100

839


130.

Alsózsolca

0205/3

Helyi külterületi közút

Névtelen terület

919

100

919


131.

Alsózsolca

0234

Kivett csatorna

Névtelen terület

1 167

100

1 167


132.

Alsózsolca

0237

Kivett árok

Névtelen terület

12 840

100

12 840


133.

Alsózsolca

0238/3

Helyi külterületi közút

Névtelen terület

2 807

100

2 807


134.

Alsózsolca


Viziközmű vagyon

Névtelen terület


100
2. melléklet a 4/2018. (III.31.) önkormányzati rendelethez


Ssz:

Település:

Helyrajzi szám:

Elnevezés:

utca, házszám:

Teljes terület (m²)

Önk %

Önk terület (m²)


1.

Hejőpapi

073/6

Hejőpapi regionális hulladéklerakó

Külterület névtelen

217 843

2

5 010


2.

Hejőpapi

073/7

Hejőpapi hulladéklerakó védősáv

Névtelen utca

39 020

2

897


3.

Alsózsolca

182

Fekete István óvoda

Fekete István utca 7.

3 314

100

3 314


4.

Alsózsolca

219/2

Sajóparti pihenőház /révház/

Névtelen utca

792

100

792


5.

Alsózsolca

221/2

Beépítetlen terület

Névtelen utca

769

100

769


6.

Alsózsolca

312/1

Gondozási központ

Kossuth Lajos út 104.

2 030

100

2 030


7.

Alsózsolca

342

Polgármesteri Hivatal

Kossuth Lajos út 138.

1 465

100

1 465


Tanács út 2.


8.

Alsózsolca

363

Temető

Tanács út 6.

35 383

100

35 383


9.

Alsózsolca

515

Herman Ottó Ált. Isk.

Kassai út 23.

6 847

100

6 847


10.

Alsózsolca

522

Napközi Otthon

Deák Ferenc út 2.

1 637

100

1 637


11.

Alsózsolca

721

Műhely és garázs

Bocskai út 36.

1 119

100

1 119


12.

Alsózsolca

847/8

Közösségi ház

Görgey Artúr út 1.

3 879

100

3 879


13.

Alsózsolca

924/6

Orvosi rendelő

Jókai út 8.

507

44

224


14.

Alsózsolca

924/7

Gyermekorvosi rendelő és gyógyszertár

Jókai út 10.

887

29

257


15.

Alsózsolca

966

Sportcsarnok

Ilona út 4.

20 395

100

20 395


Sporttelep

Kossuth Lajos út 178.


16.

Alsózsolca

1007/4

Benedek Elek Ált. Isk.

Kossuth Lajos út 164.-166.

6 711

100

6 711


18.

Alsózsolca

1018

Tájház

Kossuth Lajos út 162.

1 403

100

1 403


19.

Alsózsolca

1020/2

2.sz. óvoda

Kossuth Lajos út 168.-170.

10 479

100

10 479


20.

Alsózsolca

1031

Emlékmű

Kossuth Lajos út

550

100

550


21.

Alsózsolca

1326/17

Városüzemeltetés II. telephely

Ifjúság út 1-3.

839

100

839


22.

Alsózsolca

1334

Közösségi Ház kialakítása-csillagpont

Johanna út 11-13.

0

0

0
éklet a 4/2018. (III.31.) önkormányzati rendelethez


Ssz:

Település:

Helyrajzi szám:

Elnevezés:

utca, házszám:

Teljes terület (m²)

Önk %

Önk terület (m²)

1.

Alsózsolca

313

Kossuth-Petőfi játszótér

Kossuth Lajos út 108.

675

100

675

2.

Alsózsolca

314

Petőfi u. 33. játszótér

Petőfi Sándor út 33.

404

100

404

3.

Alsózsolca

319

Kossuth Lajos út 114. lakóház,udvar

Kossuth Lajos út 114.

237

100

237

4.

Alsózsolca

898

Tanács út 12. lakóház, udvar

Tanács út 12.

599

100

599

5.

Alsózsolca

890/4

Tanács út 20. volt TSZ udvar

Tanács út

6707

100

6707

6.

Alsózsolca

965/A/3

Kossuth Lajos út 180/3

Kossuth Lajos út 180/3.

4339

6

260

7.

Alsózsolca

965/A/4

Kossuth Lajos út 180/4

Kossuth Lajos út 180/4.

4339

3

130

8.

Alsózsolca

965/A/7

Kossuth Lajos út 180/7

Kossuth Lajos út 180/7.

4339

4

174

9.

Alsózsolca

965/A/8

Kossuth Lajos út 180/8

Kossuth Lajos út 180/8.

4339

4

174

10.

Alsózsolca

965/A/9

Kossuth Lajos út 180/9

Kossuth Lajos út 180/9.

4339

6

260

11.

Alsózsolca

965/A/10

Kossuth Lajos út 180/10

Kossuth Lajos út 180/10.

4339

1,5

65

12.

Alsózsolca

965/A/11

Kossuth Lajos út 180/11

Kossuth Lajos út 180/11.

4339

4

174

13.

Alsózsolca

965/A/12

Kossuth Lajos út 180/12

Kossuth Lajos út 180/12.

4339

7

304

14.

Alsózsolca

965/A/14

Kossuth Lajos út 180/14

Kossuth Lajos út 180/14.

4339

6

260

15.

Alsózsolca

965/A/15

Kossuth Lajos út 180/15

Kossuth Lajos út 180/15.

4339

8

347

16.

Alsózsolca

965/A/16

Kossuth Lajos út 180/16

Kossuth Lajos út 180/16.

4339

4

174

17.

Alsózsolca

965/A/19

Kossuth Lajos út 180/19

Kossuth Lajos út 180/19.

4339

5

217

18.

Alsózsolca

989

Tanács út 17. lakóház, udvar

Tanács út 17.

1462

100

1462

19.

Alsózsolca

1047/1

Beépitetlen terület

Kossuth Lajos út 187.

274

100

274

20.

Alsózsolca

1096/27

Beépitetlen terület

Dankó Pista út 24.

316

100

316

21.

Alsózsolca

1096/29

Beépitetlen terület

Dankó Pista út 20.

317

100

317

22.

Alsózsolca

1198

Udvar

Ládi út 17.

397

100

397

23.

Alsózsolca

1201

Földhasználati joggal terhelt ingatlan

Ládi út 11.

294

100

294

24.

Alsózsolca

1202/1

Földhasználati joggal terhelt ingatlan

Ládi út 9.

286

100

286

25.

Alsózsolca

1203

Földhasználati joggal terhelt ingatlan

Ládi út 7.

284

100

284

26.

Alsózsolca

1204

Földhasználati joggal terhelt ingatlan

Ládi út 3.

306

100

306

27.

Alsózsolca

1279

Beépitetlen terület /Köpöczi kert/

Kossuth Lajos út

1147

100

1147

28.

Alsózsolca

1316/55

Önkormányzati bérlakás

Széchenyi út 46.

781

100

781

29.

Alsózsolca

1325/1

Földhasználati joggal terhelt ingatlan

Sajó utca 2.

304

100

304

30.

Alsózsolca

1325/2

Földhasználati joggal terhelt ingatlan

Sajó utca 4.

316

100

316

31.

Alsózsolca

1325/3

Földhasználati joggal terhelt ingatlan

Sajó utca 6.

306

100

306

32.

Alsózsolca

1325/5

Földhasználati joggal terhelt ingatlan

Sajó utca 12.

307

100

307

33.

Alsózsolca

1325/6

Földhasználati joggal terhelt ingatlan

Sajó utca 12.

326

100

326

34.

Alsózsolca

1325/7

Földhasználati joggal terhelt ingatlan

Sajó utca 14.

310

100

310

35.

Alsózsolca

1325/8

Földhasználati joggal terhelt ingatlan

Sajó utca 16.

331

100

331

36.

Alsózsolca

2105/1

Gyep /rét/

Névtelen utca

1218

100

1218

37.

Alsózsolca

2119

Kert

Névtelen utca

1139

33

376

38.

Alsózsolca

2120/2

Kert, termőföld

Névtelen utca

343

2

7

39.

Alsózsolca

2127/1

Zártkert

Névtelen utca

130

100

130

40.

Alsózsolca

2127/2

Zártkert

Névtelen utca

558

100

558

41.

Alsózsolca

2140

Zártkert

Névtelen utca

1556

66

1027

42.

Alsózsolca

2141

Zártkert

Névtelen utca

2368

100

2368

43.

Alsózsolca

2181

Zártkert

Névtelen utca

797

100

797

44.

Alsózsolca

2184

Zártkert

Névtelen utca

692

100

692

45.

Alsózsolca

2185

Zártkert

Névtelen utca

1100

100

1100

46.

Alsózsolca

2186

Zártkert

Névtelen utca

2748

100

2748

47.

Alsózsolca

2192

Zártkert

Névtelen utca

5837

100

5837

48.

Alsózsolca

2193/1

Zártkert

Névtelen utca

1195

100

1195

49.

Alsózsolca

2193/2

Zártkert

Névtelen utca

2537

100

2531

50.

Alsózsolca

019

Rekultivált, sajóparti terület

Névtelen utca

40402

100

40402

51.

Alsózsolca

020/2

Anyagbánya

Névtelen utca

19077

100

19077

52.

Alsózsolca

021

Szántó és halászati vízterület

Névtelen utca

91506

100

91506

53.

Alsózsolca

023/1

Szántó

Névtelen utca

141762

100

141762

54.

Alsózsolca

033/2

Szántó

Névtelen utca

4409

100

4409

1.  függelék a 4/2018. (III.30.) önkormányzati rendelethez


Alsózsolca Város Önkormányzatának

Versenytárgyalási SzabályzataI. Szabályzat célja:

 • meghatározza a mindenkori költségvetési törvényben, önkormányzati rendeletben meghatározott bruttó forgalmi értéket meghaladó üzleti önkormányzati vagyon értékesítése, a vagyon feletti vagyonkezelési jog, a vagyon használatának, vagy hasznosítási jogának átengedése esetén alkalmazandó szabályokat.
 • szabályozza a Versenytárgyalás előkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó feladatokat,
 • juttassa érvényre a nyilvánosság és az esélyegyenlőség elvét.


II. A szabályzat alkalmazásában:

 1. kiíró (ajánlat kérő): Alsózsolca Város Önkormányzata
 2. ajánlattevő: aki az ajánlati felhívás alapján ajánlatot tesz
 3. nyilvános eljárás: az ajánlattevők köre előre meg nem határozható, vagy a meghatározott ajánlattevői körbe tartozók száma nem ismert
 4. zártkörű (meghívásos) eljárás: ha a kiíró az érdekelteket megfelelő határidő kitűzésével kizárólag közvetlenül hívja fel ajánlattételre, és kizárólag a kiíró által meghívottak nyújthatnak be ajánlatot
 5. egyfordulós eljárás: az olyan eljárás, amelynek kiírása során a kiíró az összes eljárási feltételt ismerteti, és a kiíró az első fordulóban benyújtott ajánlatok alapján hozza meg döntését
 6. többfordulós eljárás: az olyan eljárás, amelyet a kiíró több fordulóban hirdet meg, az ajánlati dokumentációban az összes eljárási feltételt ismerteti, és amelynek első fordulójában érvényes ajánlatot tett résztvevők közül a kiíró képviselője – az előre meghatározott és közzétett szempontok alapján – kiválasztja a következő forduló résztvevőit és felhívja őket ajánlataik módosítására
 7. lebonyolító: Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal


III. A versenytárgyalás típusa

 1. A versenytárgyalás nyilvános, vagy zártkörű. Az eljárás típusáról a kiíró dönt.
 2. Az eljárások főszabályként nyilvánosak, csak kivételesen - rendkívül indokolt esetben (önkormányzati érdek) - kerülhet sor zártkörű eljárás kiírására. Zártkörű versenytárgyalás esetén a kiíró köteles egyidejűleg és azonos módon a versenytárgyalási felhívás megküldésével legalább három érdekeltet írásban felhívni az ajánlattételre. A zártkörű versenytárgyalásra – ha e szabályzat másként nem rendelkezik – a nyilvános versenytárgyalásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
 3. A versenytárgyalási eljárást kettő, vagy annál több fordulóban is meg lehet hirdetni. Ebben az esetben második, vagy azt követő fordulóban – a kiíró által előre meghatározott és közzétett szempontok alapján – az első forduló eredményeképpen kiválasztott ajánlattevők vehetnek részt.


IV. A versenytárgyalás meghirdetése


A versenytárgyalást 1 megyei lapban, a helyi médiában és Alsózsolca Város Önkormányzat hivatalos honlapján kell meghirdetni.

A Versenytárgyalási pályázati felhívás közzétételéért a lebonyolító a felelős.


V. A versenytárgyalási felhívás tartalma


A versenytárgyalási felhívásnak tartalmaznia kell különösen:

 1. a kiíró szerv megnevezését, székhelyét,
 2. lebonyolító megnevezését, székhelyét,
 3. a felhívás célját, jellegét, több forduló esetén a fordulók számát,
 4. az eljárás tárgyaként értékesítésre, hasznosításra szánt vagyon megjelölését,
 5. ingatlan esetén az értékesítendő üzleti, vagy üzleti vagyonná nyilvánítható önkormányzati vagyon ingatlan-nyilvántartási adatait, közműellátottságát,
 6. a versenytárgyalási ajánlat(ok) beadásának helyét és idejét,
 7. az ajánlati kötöttség időtartamát,
 8. a versenytárgyalással kapcsolatban tájékoztatást adó személy nevét és telefonszámát,
 9. a benyújtott ajánlatok bontási eljárásának helyét, módját és időpontját,
 10. ajánlati biztosíték megjelölését, rendelkezésre bocsátásának határidejét és módját,
 11. a kiíró azon jogának fenntartását, hogy az eljárást eredménytelennek nyilváníthatja,
 12. a kiíró a kiírásban előírhatja, hogy az ajánlatok benyújtásakor az ajánlattevő ajánlati garanciát és szerződéstervezetet is csatoljon, vagy a kiíró által megküldött szerződéstervezet elfogadásáról nyilatkozzon,
 13. kiíró azon jogának fenntartását, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a versenytárgyalási eljárás soron következő helyezettjével kössön szerződést.


VI. A versenytárgyalási felhívás visszavonása


Az Önkormányzat a versenytárgyalási felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt határidőig indokolás nélkül visszavonhatja.

A versenytárgyalási felhívás visszavonását a versenytárgyalás meghirdetésével azonos módon kell közzétenni.


VII. Az ajánlati biztosíték

 1. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték (pályázati biztosíték) adásához köthető, melyet a kiíró által a dokumentációban meghatározott időpontig és módon kell a kiíró rendelkezésére bocsátani.
 2. A biztosítékot a felhívás visszavonása vagy az ajánlatok érvénytelenségének megállapításának esetén vagy, ha a szerződéskötés a kiírónak felróható okból hiúsult meg, vissza kell adni.
 3. Nem jár vissza a biztosíték, ha a kiírás szerint megkötött szerződést biztosító mellék kötelezettséggé alakul át, továbbá akkor sem, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.
 4. A nyertes ajánlattevő esetében a befizetett biztosítás a vételárba (bérleti díjba) beszámításra kerül, azonban ha a szerződéskötés neki felróható vagy érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, a biztosítékot elveszti. Az elveszett biztosíték Alsózsolca Város Önkormányzatának költségvetését illeti meg.
 5. A kiíró az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.


VIII. A versenytárgyalási ajánlat, ajánlati kötöttség


 1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen:
 • ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a versenytárgyalási felhívás feltételeinek elfogadására,
 • a bruttó ajánlati árat,
 • szerződéstervezetet (amennyiben a versenytárgyalási felhívás szerint ez csatolandó),
 • amennyiben az ajánlattevő gazdálkodó szervezet, 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot, a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát,
 • annak meghatározását, hogy az ajánlat mely része üzleti titok,
 • annak meghatározását, hogy az ajánlat mely információi közölhetők a többi ajánlattevővel,
 • annak meghatározását, hogy ajánlattevő hozzájárul-e a többi ajánlattevővel való együttes tárgyaláshoz.
 1. Az ajánlattevők ajánlataikat zártan, cégjelzés nélküli borítékban, minimum két példányban (egy eredeti és egy másolati példány) kötelesek az ajánlatok benyújtására nyitva álló időpontban és helyen, az adott eljárásra utaló jelzéssel, személyesen vagy postai úton benyújtani.
 2. Ha a felhívás biztosítékadási kötelezettséget ír elő, az ajánlat csak akkor érvényes, ha az ajánlattevő igazolja, hogy a felhívásban megjelölt összegű biztosítékot az ott megjelölt formában és módon a kiíró rendelkezésére bocsátotta.
 3. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége, ha a kiírás másként nem rendelkezik, akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt.
 4. Az ajánlattevő ajánlatához a kiírásban meghatározott időpontig, de legalább a benyújtási határidő lejártától számított 60 napig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a nyertes ajánlattevővel szerződést köt, vagy az ajánlattevőkkel írásban közli, hogy az eljárást eredménytelennek minősíti.
 5. Az ajánlattevő nem tilthatja meg az alábbi adatok, tények nyilvánosságra hozatalát:
  • név (cégnév),
  • lakóhely (székhely),
  • olyan tény vagy információ, amely az ajánlat elbírálásánál értékelésre kerül.


IX. A versenytárgyalási ajánlat(ok) benyújtási határideje


A versenytárgyalási felhívásban az ajánlat(ok) benyújtásának határidejét a versenytárgyalás tárgyára tekintettel úgy kell meghatározni, hogy az elegendő legyen az ajánlat(ok) megfelelő elkészítésére és benyújtására.


X. A versenytárgyalási ajánlatok érkeztetése, bontása és ismertetése


 1. Az ajánlatok beérkezése során az ajánlatot tartalmazó borítékra rá kell vezetni az átvétel pontos időpontját.
 2. Beérkezett ajánlatok felbontása zártkörűen vagy nyilvánosan történhet.
  • zártkörű a bontás, ha csak a kiíró és lebonyolító képviselői vannak jelen
  • nyilvános a bontás akkor, ha kiíró és a lebonyolító képviselőin kívül más meghívott személyek, valamint az ajánlattevők, vagy meghatalmazottaik is jelen lehetnek


Az ajánlat(ok) nyilvános felbontásánál ismertetésre kerül:

 • ajánlattevő(k) neve, cégneve,
 • ajánlattevő(k) lakóhelye, székhelye,
 • az ajánlat lényeges eleme: (pl: ár)


A kiíró az ajánlatok felbontása után köteles megállapítani, hogy az ajánlatok közül melyek érvénytelenek.


Érvénytelen az ajánlat, ha:

 • azt az ajánlat benyújtására meghatározott határidő eltelte után nyújtották be,
 • az nem felel meg a versenytárgyalási felhívás feltételeinek.


Az érvénytelen ajánlatot tevők a versenytárgyalás további szakaszában nem vehetnek részt.


Eredménytelennek nyilvánítható a versenytárgyalás:

 • Ha egyik ajánlattevő sem tesz a Képviselő-testület által a versenytárgyalás alapjául meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot.
 • Ha nem nyújtottak be ajánlatot, vagy ha a benyújtott ajánlatok mindegyike érvénytelen.


XI. A versenytárgyalás lebonyolítása


 1. A versenytárgyalás lebonyolítását – a Hivatal érintett szakértőinek bevonásával – az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal végzi.
 2. Több ajánlat benyújtása esetén együttes versenytárgyalásra akkor kerülhet sor, ha ehhez valamennyi ajánlattevő hozzájárul. Ellenkező esetben az ajánlattevőkkel külön-külön kell tárgyalni.
 3. A versenytárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni és 10 munkanapon belül valamennyi ajánlattevő részére meg kell küldeni. A jegyzőkönyv elkészítése és az érintettek részére történő megküldése az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal feladata.
 4. Az ajánlattevő(k) a tárgyalások során korábbi ajánlatukhoz képest csak ugyanolyan, vagy az Önkormányzat részére kedvezőbb ajánlatot tehetnek.


XII. A Versenytárgyalási Bizottság, az ajánlatok értékelése


 1. A Versenytárgyalási Bizottság vezetőből és 4 tagból áll. Vezető: Alsózsolca Város Polgármestere, akit távollétében az alpolgármester helyettesít.
 2. Tagjai: A Képviselő-testület által delegált képviselők.
 3. A versenytárgyalás lebonyolításához a vezető vagy az alpolgármester és a Bizottság legalább 2 tagjának együttes jelenléte szükséges. A tárgyalást a Bizottság vezetője vezeti.
 4. A Versenytárgyalási Bizottság munkájához kapcsolódó adminisztratív feladatokat a lebonyolító látja el.
 5. Versenytárgyalási Bizottság véleményezi a benyújtott ajánlatokat és javaslatot tesz a Képviselő-testület felé.


XIII. Az ajánlatok elbírálása


Az ajánlatok közül az összességében legkedvezőbb feltételeket tartalmazó, megalapozott ajánlat mellett kell dönteni.

Ha az ajánlat(ok) elbírálása során bizonyos kérdések tisztázása szükséges, az Önkormányzat az ajánlattevőktől felvilágosítást kérhet.


A tárgyalások lezárását követően az ajánlatok elbírálásáról, a versenytárgyalás eredményességéről vagy eredménytelenségéről Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A Képviselő-testület döntéséről az ajánlattevőket az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal írásban 5 munkanapon belül értesíti.


XIV. Összeférhetetlenségi szabály


A versenytárgyalás lebonyolításánál be kell tartani az összeférhetetlenségi szabályokat, azaz a lebonyolításában, vagy a Bizottság munkájában nem járhat el aki az ajánlatot tevő természetes személy közeli hozzátartozója vagy az ajánlatot tevő gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, annak vezető tisztségviselője, vagy felügyelő bizottságának tagja, vagy aki az ajánlattevő gazdasági szervezetében tulajdonnal rendelkezik, vagy ezen személyek közeli hozzátartozója. (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont).