Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 6/2018.(III.31.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2018. 04. 01

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Helyi népszavazást Alsózsolca város választópolgárainak húsz százaléka kezdeményezhet.


2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Szilágyi László                                                                           Marcsikné Orosz Emese

polgármester                                                                                            jegyző

A rendelet 2018. március 31. napján kihirdetésre került


                                                                                                    Marcsikné Orosz Emese

                                                                                                                   jegyző