Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2019.(I.25.) önkormányzati rendelete

az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának törvényben meghatározottnál magasabb összegben történő megállapításáról

Hatályos: 2019. 01. 25

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdése alapján, az önkormányzat szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  1. § Az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2019. évben 50 000 forint.


  2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

  (2) Ez a rendelet 2019. december 31-én hatályát veszti.
Szilágyi László                                                                                 Marcsikné Orosz Emese

  polgármester                                                                                                jegyzőA rendelet 2019. január 25. napján kihirdetésre került.                                                                                                         Marcsikné Orosz Emese

                                                                                                                     jegyző