Alsózsolca Város Polgármesterének 8/2020.(VI.5.) rendelete

Alsózsolca Város Polgármesterének 8/2020. (VI. 5.) rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2022. 02. 15

Alsózsolca Város Polgármesterének 8/2020.(VI.5.) rendelete

Alsózsolca Város Polgármesterének 8/2020. (VI. 5.) rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

2022.02.15.

Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2019. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai és Jóléti Bizottság véleményének kikérésével,a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdése alapján Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával lefolytatott egyeztetést követően a következőt rendeli el:1

1. A rendelet célja, hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, Alsózsolca Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) által fenntartott közművelődési intézményre, annak közösségi színtereire, a közművelődési tevékenységet ellátó természetes és jogi személyekre, egyéb szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire, alkalmazottaira és a közművelődési alapszolgáltatásokat igénybevevőkre.

2. Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai, a feladatellátás mértéke

2. § (1) Az önkormányzat a művelődéshez való jog gyakorlása érdekében a település valamennyi lakosa részére megszervezi a közművelődési alapszolgáltatásokat és biztosítja az azokhoz való hozzáférés lehetőségét.

(2) Az önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 76. § (3) bekezdés a), d) és e) pontjaiban meghatározott közművelődési alapszolgáltatások megszervezését biztosítja.

3. § Az önkormányzat a helyi közművelődés támogatása érdekében a közművelődési alapszolgáltatások megszervezése során feladatának tekinti különösen:

a) a különböző közművelődési lehetőségek magas színvonalon történő biztosítását hivatásos és amatőr művészek közreműködésével, felnőttek és gyermekek részére rendezett műsorok, előadások, egyéb szórakoztató rendezvények, időszaki kiállítások szervezése útján;

b) az egyetemes, a nemzeti, a helyi, a nemzetiségi kultúra és hagyományok ápolását és megismertetését;

c) a művelődési, művészeti, közösségi és érdekérvényesítési kezdeményezések támogatását;

d) az egész életre szóló tanulás feltételeinek biztosítását;

e) a helyi civil szervezetek, egyéb társadalmi szerveződések és a helyi társadalom kapcsolatrendszere kiépítésének és fejlesztésének támogatását;

f) a helyi lakosság önkéntes összefogásán alapuló kezdeményezéseinek és tevékenységeinek, a hagyományőrző, település, környezet-és természetvédő közösségek működésének támogatását;

g) a szabadidő kulturált, hasznos eltöltésének elősegítését;

h) a nevelési-oktatási rendszeren kívüli öntevékeny, önképző közösségek működésének és a tanulási lehetőségeknek a támogatását;

i) a helyi szokások figyelembevételével a művelődő közösségek bevonásával a nemzeti, társadalmi és a településhez kötődő ünnepi események megvalósítását;

j) testvérvárosi kapcsolatok ápolását, különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartásának segítését.

3. A közművelődési feladatellátás formája és módja

4. § (1) Az Önkormányzat a 3. §-ban meghatározott közművelődési alapszolgáltatási feladatait az általa alapított és fenntartott önálló költségvetési szervként működő közművelődési intézményen és annak közösségi színterein keresztül látja el.

(2) A közművelődési intézmény (integrált kulturális intézmény)

a) neve: Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár;

b) székhelye: 3571 Alsózsolca, Görgey Artúr út 1.;

c) típusa: művelődési ház.

(3) A közművelődési intézmény közösségi színterei, telephelyei:

a) Helytörténeti Gyűjtemény (3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 162.),

b) Sajó-parti Pihenőház (3571 Alsózsolca, 219/2. hrsz.),

c) Sportcsarnok (3571 Alsózsolca, Ilona út 4.),

d) Sportpálya (3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 178.).

(4) Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár az alapító okiratában meghatározott közfeladatként - szakmailag önállóan - közművelődési feladatokat lát el és nyilvános könyvtári ellátást biztosít.

(5) Az Önkormányzat biztosítja az intézmény működésének személyi, tárgyi feltételeit. A pénzügyi- gazdálkodási feladatokat munkamegosztási megállapodás alapján az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal látja el.

5. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete évente felülvizsgálja és megállapítja az intézmény és annak közösségi színterei által biztosított helyiségeknek és a nyújtott szolgáltatásoknak a díjait és az igénybe vehető kedvezményeket.

(2) Az intézmény helyiségeinek használati és a nyitvatartás rendjét az intézmény szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.

4. A közművelődési feladatellátás finanszírozása

6. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátását, az intézmény működését az éves költségvetéséből finanszírozza, melynek forrásait képezik:

a) saját bevételek,

b) központi költségvetésből származó támogatások,

c) pályázati forrásokból származó pénzösszegek.

(2) az Önkormányzat a tárgyévi költségvetési rendeletében meghatározottak szerint biztosítja az intézményfenntartás költségeit, a bérköltségeket, a technikai-műszaki és infrastrukturális feltételek megteremtéséhez kapcsolódó kiadások fedezetét és a közművelődési feladatok ellátásához szükséges egyéb költségeket.

(3) Az intézményvezető az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár működésére biztosított előirányzatok keretein belül gazdálkodhat, a rendelkezésre álló forrásokat az előirányzatokon belül meghatározott feladatokra és célokra fordíthatja.

(4) Az Önkormányzat a közművelődési intézmény éves munkatervének részét képező szolgáltatási terv jóváhagyásával határozza meg a közművelődési alapszolgáltatások éves szakmai feladatait, azok ellátásának módját, mértékét és finanszírozását.

5. A közművelődési feladatellátás során együttműködő szervezetek, partnerek

7. § (1) Az önkormányzat és az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár a közművelődési célok és feladatok megvalósítása érdekében együttműködik egymással és a

a) nevelési-oktatási intézményekkel,

b) településen működő civil szervezetekkel, egyházakkal,

c) települési nemzetiségi önkormányzattal,

e) közművelődési tevékenységet is folytató természetes és jogi személyekkel, egyéb szervezetekkel, intézményekkel, azok fenntartóival, működtetőivel, alkalmazottaival.

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározottak részére támogatást nyújthat, amelynek felhasználásáról a támogatott elszámolni köteles, és beszámolni köteles.

6. A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése, képviselete

8. § (1) A Kultv. és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos alapítói, fenntartói, valamint ágazati jogszabályokban meghatározott feladat-és hatásköröket Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete gyakorolja.

(2) Az Önkormányzat az önkormányzat szervei szervezeti és működési szabályzatában határozza meg a közművelődési feladatok ellátásával kapcsolatban eljárni jogosult állandó bizottságot, valamint annak feladatait és hatásköreit.

(3) Az Önkormányzat az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár szakmai ellenőrzését az intézményvezető által a képviselő-testület elé beterjesztett szakmai beszámolók alapján, az éves munkaterv és szolgáltatási terv jóváhagyása útján gyakorolja.

7. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a helyi közművelődésről szóló 11/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet.

1

A bevezető az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.