Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 19

Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.03.19.

Alsózsolca Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 487/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat-és határkörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat fenntartása, a képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését

a) 1 228 738 527 forint költségvetési bevétellel,

b) 2 073 726 263 forint költségvetési kiadással,

c) -844 987 736 forint költségvetési egyenleggel ezen belül -605 920 028 forint működési hiánnyal, és -239 067 708 forint felhalmozási hiánnyal,

d) 864 767 407 forint finanszírozási bevétellel,

e) 19 779 671 forint finanszírozási kiadással,

f) 844 987 736 forint finanszírozási egyenleggel állapítja meg.

(2)2 A képviselő-testület a 2021. évi bevételek és kiadások főösszegét 2 093 505 934 forintban állapítja meg.

(3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(4) A képviselő-testület:

a) az (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete,

b) a bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

3. A 2021. évi költségvetés részletezése

3. § (1) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak önkormányzati szintű mérlegszerű bemutatását a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból származó és fennálló kötelezettsége nincs.

(3) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését – az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához – a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzatnak 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nincsenek.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásait beruházásonként a 4. melléklet részletezi.

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként az 5. melléklet részletezi.

(7) A képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását és az éves (tervezett) létszám előirányzatot, a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7.1. – 7.6.3. mellékletek szerint határozza meg.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásai között:

a)3 általános tartalékát 571 378 690 forint,

b) céltartalékát 20 000 000 forint

összegben hagyja jóvá.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) Az önkormányzatnál és a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak esetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. § (1) bekezdése szerinti normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 20 %-áig vállalható kötelezettség.

(4) Az önkormányzat és a költségvetési szervek állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás az Ávr. 51. § (2) bekezdésében foglaltak szerint fizethető.

(5) Önkormányzati biztos költségvetési szervhez történő megbízására vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 71. § (1) bekezdésének első mondata az irányadó.

(6) Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló XC. törvény 3. melléklet II. 5. 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím pályázati úton történő igényléséről a képviselő-testület döntése alapján a polgármester gondoskodik.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2 000 000 Ft összeghatárig – mely esetenként az 500 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, ezzel egyidejűleg a költségvetés módosítására javaslatot tenni.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A kiadási és bevételi előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az Áht. 34. § (4) bekezdése az irányadó.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek vezetői e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testület 8/2018. (II. 8.) határozatával elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) A költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzésről külső szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró és vegyes rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

1

A 2. § (1) bekezdése az Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdése az Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (9) bekezdés a) pontja az Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (9) bekezdés a) pontja az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.