Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 09. 14- 2022. 03. 18

Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Alsózsolca Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 487/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat-és határkörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat fenntartása, a képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését

  • a) 821 335 497 forint költségvetési bevétellel,
  • b) 1 645 865 895 forint költségvetési kiadással,
  • c) -824 530 398 forint költségvetési egyenleggel ezen belül -482 819 918 forint működési hiánnyal, és -341 710 480 forint felhalmozási hiánnyal,
  • d) 844 310 069 forint finanszírozási bevétellel,
  • e) 19 779 671 forint finanszírozási kiadással,
  • f) 824 530 398 forint finanszírozási egyenleggel

állapítja meg.

(2)[2] A képviselő-testület a 2021. évi bevételek és kiadások főösszegét 1 665 645 566 forintban állapítja meg.

(3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(4) A képviselő-testület:

  • a) az (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete,
  • b) a bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

3. A 2021. évi költségvetés részletezése

3. § (1) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak önkormányzati szintű mérlegszerű bemutatását a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból származó és fennálló kötelezettsége nincs.

(3) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését – az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához – a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzatnak 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nincsenek.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásait beruházásonként a 4. melléklet részletezi.

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként az 5. melléklet részletezi.

(7) A képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását és az éves (tervezett) létszám előirányzatot, a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7.1. – 7.6.3. mellékletek szerint határozza meg.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásai között:

  • a)[3] általános tartalékát 255 130 600 forint,
  • b) céltartalékát 20 000 000 forint

összegben hagyja jóvá.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) Az önkormányzatnál és a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak esetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. § (1) bekezdése szerinti normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 20 %-áig vállalható kötelezettség.

(4) Az önkormányzat és a költségvetési szervek állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás az Ávr. 51. § (2) bekezdésében foglaltak szerint fizethető.

(5) Önkormányzati biztos költségvetési szervhez történő megbízására vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 71. § (1) bekezdésének első mondata az irányadó.

(6) Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló XC. törvény 3. melléklet II. 5. 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím pályázati úton történő igényléséről a képviselő-testület döntése alapján a polgármester gondoskodik.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2 000 000 Ft összeghatárig – mely esetenként az 500 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, ezzel egyidejűleg a költségvetés módosítására javaslatot tenni.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A kiadási és bevételi előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az Áht. 34. § (4) bekezdése az irányadó.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek vezetői e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testület 8/2018. (II. 8.) határozatával elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) A költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzésről külső szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró és vegyes rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

1.3. melléklet

1.3. melléklet

1.4. melléklet

1.4. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

7.1.2. melléklet

7.1.2. melléklet

7.1.3. melléklet

7.1.3. melléklet

7.2. melléklet

7.2. melléklet

7.2.1. melléklet

7.2.1. melléklet

7.2.2. melléklet

7.2.2. melléklet

7.2.3. melléklet

7.2.3. melléklet

7.3.2. melléklet

7.3.2. melléklet

7.3.3. melléklet

7.3.3. melléklet

7.4. melléklet

7.4. melléklet

7.4.1.. melléklet

7.4.1. melléklet

7.4.2. melléklet

7.4.2. melléklet

7.4.3.. melléklet

7.4.3. melléklet

7.5.2. melléklet

7.5.2. melléklet

7.5.3. melléklet

7.5.3. melléklet

7.6.2. melléklet

7.6.2. melléklet

7.6.3. melléklet

7.6.3. melléklet


[1] A 2. § (1) bekezdése az Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A 2. § (2) bekezdése az Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[3] A 3. § (9) bekezdés a) pontja az Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.