Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX.13.) önkormányzati rendelete

Az intézményi térítési díjakról

Hatályos: 2022. 09. 01

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

Az intézményi térítési díjakról

2022.09.01.

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében és a 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 132. § (4) bekezdés d) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) Alsózsolca Város Önkormányzata fenntartásában működő bölcsődében, óvodákban, a Miskolci Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett köznevelési intézményekben gyermekétkeztetést igénybe vevő gyermekekre, tanulókra, valamint a térítési díj megfizetésére kötelezettekre,

b) szünidei gyermekétkeztetést igénybevevőkre,

c) Alsózsolca város közigazgatási területén érvényes bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában érvényes bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező

ca) bölcsődei gondozást, nevelést,

cb) idősek nappali ellátását és demens betegek nappali ellátását igénybevevőkre.

(2) Gondos férőhely gazdálkodás mellett fennmaradó üres bölcsődei férőhelyre Alsózsolca város közigazgatási területén kívül lakó gyermekek részére is biztosítható bölcsődei ellátás.

2. §1 A bölcsődei ellátás intézményi térítési díja 1937 Ft/ellátási nap/fő, mely összeget az önkormányzat kedvezményként biztosít, ezért a szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

3. § (1) A képviselő-testület a gyermekétkeztetés intézményi térítési díját az 1. mellékletben, a gyermekétkeztetést igénybe vevők részére biztosított kedvezményeket a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető állapítja meg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151. § (4) bekezdése alapján.

(3) A gyermekétkeztetés igénylésével, a személyi térítési díj megállapításával és befizetésével kapcsolatos szabályokat az ellátást biztosító intézmények szervezeti és működési szabályzatai tartalmazzák.

4. § (1) Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha intézményén keresztül biztosítja.

(2) A szünidei gyermekétkeztetés az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével és a kitöltött nyomtatványnak az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára való benyújtásával kérelmezhető.

(3) Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogosultak részére a Gyvt. 21/C. § (2) bekezdése alapján az étel elvitelével biztosítja.

(4) A szünidei gyermekétkeztetésre az azt biztosító intézmény szervezeti és működési szabályzata, házirendje és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. §, 13/A. §, és 13/B. § rendelkezései az irányadók.

5. §2 (1) A Képviselő-testület

a) a szociális étkeztetés intézményi térítési díját 732,- Ft/fő/nap összegben állapítja meg, azzal, hogy

b) a szociális étkeztetés intézményi térítési díja magában foglalja a kiszállítás költségét is.

(2) A szociális étkeztetéshez biztosított önkormányzati kedvezményt a 3. melléklet tartalmazza.

6. §3 (1) A képviselő-testület az Alsózsolcai Gondozási Központban a nappali ellátásban és a demens betegek ellátásában részesülőknek biztosított étkeztetés intézményi térítési díját 1197,-Ft/fő/nap összegben állapítja meg.

(2) A nappali ellátásban és az ellátásban részesülő demens személyek étkeztetéséhez biztosított önkormányzati kedvezményt a 4. melléklet tartalmazza.

7. § Az étkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető állapítja meg a 3. § (1)–(2) bekezdésében és az (1)–(2) bekezdésben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

8. §4 (1) A képviselő-testület az Alsózsolcai Gondozási Központban biztosított

a) nappali ellátás intézményi térítési díját 3093,-Ft/fő/nap,

b) demens betegek nappali ellátásának intézményi térítési díját 8826,-Ft/fő/nap összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott intézményi térítési díjat kedvezményként biztosítja az önkormányzat, mindkét szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

(3) Az ellátások igénylésével, a személyi térítési díj megállapításával és befizetésével kapcsolatos szabályokat az Alsózsolcai Gondozási Központ szervezeti és működési szabályzata, valamint házirendje tartalmazza.

9. § A rendeletben megállapított intézményi térítési díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak.

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az intézményi térítési díjakról szóló 5/2018. (III. 31.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet5

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja

Intézmény

Intézményi térítési díj (norma) Ft

Összesen FtBölcsőde

reggeli

104546

tízórai

78

ebéd

260

uzsonna

104

Óvoda

tízórai

104

481

ebéd

273

uzsonna

104

Napközi

tízórai

117

605

ebéd

384

uzsonna

104

Menza I.

ebéd

384

490

Menza II.

tízórai
ebéd

117
384

501

2. melléklet

A gyermekétkeztetést igénybe vevők részére biztosított kedvezmények


Napköziotthonos ellátásban részesülők

Kedvezmény összege
Ft/nap/fő*

1-2 gyermeket nevelő család

60,-

2 gyermeket egyedül nevelő szülő

90,-


Menza I. ellátásban részesülők

Kedvezmény összege
Ft/nap*

1-2 gyermeket nevelő család

40,-

2 gyermeket egyedül nevelő szülő

60,-


Menza II. ellátásban részesülők

Kedvezmény összege
Ft/nap*

1-2 gyermeket nevelő család

50,-

2 gyermeket egyedül nevelő szülő

75,-

Fekete István Óvoda és Bölcsőde és az
Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha intézményben óvodai ellátásban részesülők

Kedvezmény összege
Ft/nap*

1-2 gyermeket nevelő család

55,-

2 gyermeket egyedül nevelő szülő

75,-

* A kedvezmény összege a személyi térítési díjból kerül levonásra

3. melléklet

Szociális étkezéshez biztosított önkormányzati kedvezmény

Jövedelemhatár

0-52 000

52 001 – 68 000

68 001 – 85 500

85 501 – 114 000

114 001 – 142 500

142 501 -

1993. évi III. törvény 116. § (3) bekezdés a) pont ja szerint


160 Ft/nap


120 Ft/nap


80 Ft/nap


40 Ft/nap


0

4. melléklet

Nappali ellátásban és az ellátásban részesülő demens személyek étkeztetéséhez biztosított önkormányzati kedvezmény

Jövedelemhatár

0-52 000

52 001 – 68 000

68 001 – 85 500

85 501 – 114 000

114 001 – 142 500

142 501 -

1993. évi III. törvény 117. § (1) bekezdés b) pont ja szerint


550 Ft/nap


360 Ft/nap


320 Ft/nap


260 Ft/nap


0

1

A 2. § az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 5. § az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 6. § az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 8. § az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. melléklet az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 4. § - 1. mellékletével megállapított szöveg.