Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX.13.) önkormányzati rendelete

Az intézményi térítési díjakról

Hatályos: 2021. 09. 14- 2022. 08. 31

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

Az intézményi térítési díjakról

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében és a 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 132. § (4) bekezdés d) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:

 • a) Alsózsolca Város Önkormányzata fenntartásában működő bölcsődében, óvodákban, a Miskolci Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett köznevelési intézményekben gyermekétkeztetést igénybe vevő gyermekekre, tanulókra, valamint a térítési díj megfizetésére kötelezettekre,
 • b) szünidei gyermekétkeztetést igénybevevőkre,
 • c) Alsózsolca város közigazgatási területén érvényes bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában érvényes bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező
  • ca) bölcsődei gondozást, nevelést,
  • cb) idősek nappali ellátását és demens betegek nappali ellátását igénybevevőkre.

(2) Gondos férőhely gazdálkodás mellett fennmaradó üres bölcsődei férőhelyre Alsózsolca város közigazgatási területén kívül lakó gyermekek részére is biztosítható bölcsődei ellátás.

2. § A bölcsődei ellátás intézményi térítési díja 1720 Ft/ellátási nap/fő, mely összeget az önkormányzat kedvezményként biztosít, ezért a szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

3. § (1) A képviselő-testület a gyermekétkeztetés intézményi térítési díját az 1. mellékletben, a gyermekétkeztetést igénybe vevők részére biztosított kedvezményeket a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető állapítja meg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151. § (4) bekezdése alapján.

(3) A gyermekétkeztetés igénylésével, a személyi térítési díj megállapításával és befizetésével kapcsolatos szabályokat az ellátást biztosító intézmények szervezeti és működési szabályzatai tartalmazzák.

4. § (1) Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha intézményén keresztül biztosítja.

(2) A szünidei gyermekétkeztetés az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével és a kitöltött nyomtatványnak az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára való benyújtásával kérelmezhető.

(3) Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogosultak részére a Gyvt. 21/C. § (2) bekezdése alapján az étel elvitelével biztosítja.

(4) A szünidei gyermekétkeztetésre az azt biztosító intézmény szervezeti és működési szabályzata, házirendje és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. §, 13/A. §, és 13/B. § rendelkezései az irányadók.

5. § (1) A képviselő-testület

 • a) a szociális étkeztetés intézményi térítési díját 530 Ft/fő/nap,
 • b) a szociális étkeztetés kiszállítás költségével növelt intézményi térítési díját 570 Ft/fő/napösszegben állapítja meg.

(2) A szociális étkeztetéshez biztosított önkormányzati kedvezményt a 3. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az Alsózsolcai Gondozási Központban a nappali ellátásban és a demens betegek ellátásában részesülőknek biztosított étkeztetés intézményi térítési díját 990 Ft/fő/nap összegben állapítja meg.

(2) A nappali ellátásban és az ellátásban részesülő demens személyek étkeztetéséhez biztosított önkormányzati kedvezményt a 4. melléklet tartalmazza.

7. § Az étkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető állapítja meg a 3. § (1)–(2) bekezdésében és az (1)–(2) bekezdésben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

8. § (1) A képviselő-testület az Alsózsolcai Gondozási Központban biztosított

 • a) nappali ellátás intézményi térítési díját 2160 Ft/fő/nap,
 • b) demens betegek nappali ellátásának intézményi térítési díját 3760 Ft/fő/nap összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott intézményi térítési díjat kedvezményként biztosítja az önkormányzat, mindkét szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

(3) Az ellátások igénylésével, a személyi térítési díj megállapításával és befizetésével kapcsolatos szabályokat az Alsózsolcai Gondozási Központ szervezeti és működési szabályzata, valamint házirendje tartalmazza.

9. § A rendeletben megállapított intézményi térítési díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak.

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az intézményi térítési díjakról szóló 5/2018. (III. 31.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja

Intézmény

Intézményi térítési díj (norma) Ft

Összesen FtBölcsőde

reggeli

80420

tízórai

60

ebéd

200

uzsonna

80


Óvoda

tízórai

80


370

ebéd

210

uzsonna

80


Napközi

tízórai

90


465

ebéd

295

uzsonna

80

Menza I.

ebéd

295

295

Menza II.

tízórai

90


385

2. melléklet

A gyermekétkeztetést igénybe vevők részére biztosított kedvezmények


Napköziotthonos ellátásban részesülők

Kedvezmény összege
Ft/nap/fő*

1-2 gyermeket nevelő család

60,-

2 gyermeket egyedül nevelő szülő

90,-


Menza I. ellátásban részesülők

Kedvezmény összege
Ft/nap*

1-2 gyermeket nevelő család

40,-

2 gyermeket egyedül nevelő szülő

60,-


Menza II. ellátásban részesülők

Kedvezmény összege
Ft/nap*

1-2 gyermeket nevelő család

50,-

2 gyermeket egyedül nevelő szülő

75,-

Fekete István Óvoda és Bölcsőde és az
Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha intézményben óvodai ellátásban részesülők

Kedvezmény összege
Ft/nap*

1-2 gyermeket nevelő család

55,-

2 gyermeket egyedül nevelő szülő

75,-

* A kedvezmény összege a személyi térítési díjból kerül levonásra

3. melléklet

Szociális étkezéshez biztosított önkormányzati kedvezmény

Jövedelemhatár

0-52 000

52 001 – 68 000

68 001 – 85 500

85 501 – 114 000

114 001 – 142 500

142 501 -

1993. évi III. törvény 116. § (3) bekezdés a) pontja szerint


160 Ft/nap


120 Ft/nap


80 Ft/nap


40 Ft/nap


0

4. melléklet

Nappali ellátásban és az ellátásban részesülő demens személyek étkeztetéséhez biztosított önkormányzati kedvezmény

Jövedelemhatár

0-52 000

52 001 – 68 000

68 001 – 85 500

85 501 – 114 000

114 001 – 142 500

142 501 -

1993. évi III. törvény 117. § (1) bekezdés b) pontja szerint


550 Ft/nap


360 Ft/nap


320 Ft/nap


260 Ft/nap


0