Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.6.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

Hatályos: 2021. 05. 07 12:00

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva Alsózsolca Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Alsózsolca város közigazgatási területén történő házasságkötési eljárás (a továbbiakban: anyakönyvi esemény) kapcsán az e rendeletben szabályozott szolgáltatásokat igénybevevőkre, valamint az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalnál közszolgálati jogviszonnyal rendelkező anyakönyvvezetőkre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

  • 1. hivatali helyiség: Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. szám alatt az önkormányzat tulajdonában álló Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: hivatal) házasságkötő terme.
  • 2. hivatali munkaidő: az Önkormányzat Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletben meghatározott munkaidő.
  • 3. rendkívüli körülmény: a házasuló egészségi állapota vagy kora miatt nem tud a hivatali helyiségben megjelenni.
  • 4. többletszolgáltatás: anyakönyvvezető biztosítása a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, továbbá hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívül történő lebonyolításához.

3. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályai

3. § (1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés az erre a célra rendszeresített nyomtatvány benyújtásával kérelmezhető.

(2) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvvezető meggyőződött arról, hogy a házasulók által megjelölt külső helyszín alkalmas az anyakönyvi esemény ünnepélyes és méltóságteljes lebonyolítására. Az anyakönyvvezető a megjelölt helyszínen szemlét tarthat.

(3) Az anyakönyvvezető a hivatali helyiségen kívül, szabadtéren megtartani tervezett anyakönyvi esemény helyszínét kedvezőtlen időjárási viszonyok bekövetkeztekor jogosult áthelyezni más alkalmas zárt térbe.

4. Díjfizetési kötelezettség

4. § (1) A hivatali helyiségben a hivatali munkaidőn túli, továbbá a hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi eseményért a többletszolgáltatást igénybevevők díjat kötelesek fizetni, kivéve, ha a hivatalos helyiségen kívüli anyakönyvi eseményre rendkívüli körülmény miatt került sor.

(2) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívüli időpontban történő lebonyolításáért anyakönyvi eseményenként 10 000 Ft összegű díjat kell fizetni.

(3) Az anyakönyvi esemény hivatali munkaidőn belüli vagy túli, hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításáért anyakönyvi eseményenként 15 000 Ft összegű díjat kell fizetni.

(4) Az anyakönyvi eseményért fizetendő díjat legkésőbb a házasságkötést megelőző 5. munkanapig kell befizetni a hivatal házipénztárába, melyről a hivatal számlát állít ki.

(5) A már befizetett díj visszafizetésre kerül, ha a házasulók házasságkötési szándékuktól elállnak és azt a tervezett házasságkötést megelőző legkésőbb 3. munkanapon jelzik a jegyző részére.

(6) A hivatali helyiségen kívül megtartandó anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó egyéb feltételek biztosításáról a házasulandók igényeiknek megfelelően gondoskodnak.

5. Az anyakönyvvezető díjazása

5. § A hivatali munkaidőn kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túli hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy a 4. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott díj 80 %-a illeti meg.

6. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 5/2017. (III. 16.) önkormányzati rendelet.