Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 11

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.11.

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2019. (VII. 30.) önkormányzati rendelete 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat fenntartása, a képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

a)893.095.378 forint költségvetési bevétellel,
b)1 653.772.331 forint költségvetési kiadással,
c)-760.676.953 forint költségvetési egyenleggel,
ca)-374.813.961 forint működési hiánnyal
cb)-385.862.992 forint felhalmozási hiánnyal
d)781.134.291 forint finanszírozási bevétellel
e)20.457.338 forint finanszírozási kiadással
f)760.676.953 finanszírozási egyenleggel
állapítja meg.
(2)A képviselő-testület a 2022. évi bevételek és kiadások főösszegét 1 674.229.669 forintban állapítja meg.
(3)A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(4)A képviselő-testület:
a)az (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete,
b)a bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.

3. A 2022. évi költségvetés részletezése

3. § (1) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak önkormányzati szintű mérlegszerű bemutatását a 3. melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból származó és fennálló kötelezettsége nincs.

(3) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését – az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához – a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzatnak 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nincsenek.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásait beruházásonként a 5. melléklet részletezi.

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként az 6. melléklet részletezi.

(7) A képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását és az éves (tervezett) létszám előirányzatot, a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. mellékletek szerint határozza meg.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásai között:

a)általános tartalékát 217.369.112 forint,
b)céltartalékát 20 000 000 forint
összegben hagyja jóvá.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) Az önkormányzatnál és a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak esetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. § (1) bekezdése szerinti normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 20 %-áig vállalható kötelezettség.

(4) Az önkormányzat és a költségvetési szervek állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás az Ávr. 51. § (2) bekezdésében foglaltak szerint fizethető.

(5) Önkormányzati biztos költségvetési szervhez történő megbízására vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 71. § (1) bekezdésének első mondata az irányadó.

(6) Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet II. 5. 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím pályázati úton történő igényléséről a képviselő-testület döntése alapján a polgármester gondoskodik.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2 000 000 Ft összeghatárig – mely esetenként az 500 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, ezzel egyidejűleg a költségvetés módosítására javaslatot tenni.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A kiadási és bevételi előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az Áht. 34. § (4) bekezdése az irányadó.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek vezetői e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testület 8/2018. (II. 8.) határozatával elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) A költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzésről külső szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró és vegyes rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.