Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 26

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2022.05.26.

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2019. (VII. 30.) önkormányzati rendelete 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

a) 2 061 451 804 Ft költségvetési és finanszírozási bevétellel,

b) 1 280 419 264 Ft költségvetési finanszírozási kiadással,

c) 781 032 540 Ft költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

(4) A képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat beruházási kiadásait a 4. melléklet, felújítási kiadásait az 5. melléklet szerint,

b) az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 6. melléklet szerint,

c) az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület

a) polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. mellékletben,

b) az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. mellékletben,

c) a Fekete István Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. mellékletben,

d) az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. mellékletben,

e) az Alsózsolcai Gondozási Központ költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá

(4) Az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 14. melléklet tartalmazza.

(5) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése szerinti mérlegeket és kimutatásokat a 15. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) A költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről a jegyző és a költségvetési szervek vezetői kötelesek gondoskodni.

4. § A jegyző a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíti.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

10. melléklet

11. melléklet

12. melléklet

13. melléklet

14. melléklet

15. melléklet