Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete

az intézményi térítési díjakról szóló 13/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete

az intézményi térítési díjakról szóló 13/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.01.

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében és a 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 132. § (4) bekezdés d) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, 151. § (2f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az intézményi térítési díjakról szóló 13/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A bölcsődei ellátás intézményi térítési díja 1937 Ft/ellátási nap/fő, mely összeget az önkormányzat kedvezményként biztosít, ezért a szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.”

2. § Az intézményi térítési díjakról szóló 13/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 5. és 6. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„5. § (1) A Képviselő-testület

a) a szociális étkeztetés intézményi térítési díját 732,- Ft/fő/nap összegben állapítja meg, azzal, hogy

b) a szociális étkeztetés intézményi térítési díja magában foglalja a kiszállítás költségét is.

(2) A szociális étkeztetéshez biztosított önkormányzati kedvezményt a 3. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az Alsózsolcai Gondozási Központban a nappali ellátásban és a demens betegek ellátásában részesülőknek biztosított étkeztetés intézményi térítési díját 1197,-Ft/fő/nap összegben állapítja meg.

(2) A nappali ellátásban és az ellátásban részesülő demens személyek étkeztetéséhez biztosított önkormányzati kedvezményt a 4. melléklet tartalmazza.”

3. § Az intézményi térítési díjakról szóló 13/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) A képviselő-testület az Alsózsolcai Gondozási Központban biztosított

a) nappali ellátás intézményi térítési díját 3093,-Ft/fő/nap,

b) demens betegek nappali ellátásának intézményi térítési díját 8826,-Ft/fő/nap összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott intézményi térítési díjat kedvezményként biztosítja az önkormányzat, mindkét szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

(3) Az ellátások igénylésével, a személyi térítési díj megállapításával és befizetésével kapcsolatos szabályokat az Alsózsolcai Gondozási Központ szervezeti és működési szabályzata, valamint házirendje tartalmazza.”

4. § Az intézményi térítési díjakról szóló 13/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja

Intézmény

Intézményi térítési díj (norma) Ft

Összesen FtBölcsőde

reggeli

104546

tízórai

78

ebéd

260

uzsonna

104

Óvoda

tízórai

104

481

ebéd

273

uzsonna

104

Napközi

tízórai

117

605

ebéd

384

uzsonna

104

Menza I.

ebéd

384

490

Menza II.

tízórai
ebéd

117
384

501”