Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 11
Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) előírásai alapján megalkotásra került Alsózsolca Város Önkormányzatának 2022. évre vonatkozó költségvetési rendelet-tervezete.
Az Önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének, ezen belül az intézmények működési kiadásainak, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátáshoz szükséges források, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.
A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, nyújtja be a képviselő-testületnek.
Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.
A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.
Az Áht. 83. § (6) bekezdése alapján ha a helyi önkormányzat az Mötv. 111/A. §-a szerinti valamely kötelezettségének nem tesz eleget, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti. E rendelkezést kell alkalmazni a nemzetiségi önkormányzat Njt. 134. §-a szerinti valamely kötelezettségének elmulasztására is, azzal, hogy a nemzetiségi önkormányzatot megillető támogatás folyósításának felfüggesztésére a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter jogosult.
A költségvetési tervet a képviselő-testületi tárgyalás előtt a Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottság véleményezi