Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014.(VII.18.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról

Hatályos: 2022. 09. 01

Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(VII.18.) önkormányzati rendelet

a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról

2022.09.01.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2018. (III. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1.2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Rendészeti Bizottság, az 5. melléklet 4.2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1

1. A rendelet hatálya

1. §2 A rendelet hatálya kiterjed Ózd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő óvodákban, Ózd Város közigazgatási területén a Kazincbarcikai Tankerületi Központ fenntartásában nappali rendszerben működő nevelési-oktatási intézményekben és kollégiumokban a gyermekétkeztetést igénybe vevőkre, térítés díj fizetésére kötelezettekre és a gyermekétkeztetés szolgáltatást nyújtókra.

2. A gyermekétkeztetés igénybevételének szabályai

2. §3 (1) Az Önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151. § (2) bekezdés b) pontjában és a (2b) bekezdésben meghatározott feladatait az Önkormányzat által fenntartott óvodák és az Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési szervei útján biztosítja. A köznevelési intézmény, ha főzőkonyhával nem rendelkezik, és az Önkormányzat által fenntartott más költségvetési szerv a teljes körű ellátást biztosítani nem tudja, közétkeztető szolgáltatótól élelmezést vásárolhat.

(2)4 A gyermekétkeztetésben résztvevő intézményi ellátottak étkeztetését az intézményi nyersanyagköltség alapján, az életkornak megfelelően kialakult kalória és tápanyagszükséglet figyelembevételével, az előírások betartásával kell biztosítani.

(3)5 A gyermekétkeztetésben részt vevő ellátottak helyben, vagy elvitellel vehetik igénybe az étkezést.

(4) Az óvodákban egész napos ellátást igénybe vevők esetében az étkezés igénybevétele kötelező.

(5) Az étkezés igénybevétele átmenetileg lemondható az igénybe vevő

a) betegsége, vagy

b) egyéb igazolt távolléte miatt.

(6)6 Az étkezést a lemondással érintett napot megelőző napon 13 óráig lehet írásban vagy telefonon lemondani. Lemondás bejelentése esetén a távolmaradás idejére a fizetésre kötelezett a bejelentést követő naptól mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.

(7)7 Az egész napos ellátást igénybe nem vevő óvodások és iskolai tanulók étkezése, vagy törvényes képviselőjének az intézményvezetőhöz intézett írásbeli nyilatkozatával szűnik meg.

3. § (1) Az Önkormányzat az étkeztetésért intézményi térítési díjat állapít meg, melynek alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

(2) Az élelmezési nyersanyagköltségeket és az intézményi térítési díj napi összegeit a rendelet 1-3. mellékletei tartalmazzák.

(3) A (2) bekezdés szerinti intézményi térítési díjakból a Gyvt. 151. § (5) bekezdésében megjelölt étkezési térítési díj-kedvezményt kell biztosítani.

(4) Az étkezésért fizetendő térítési díjat egy hónapi időtartamra vetítve a tárgyhónap 10. napjáig előre, de legkésőbb a tárgyhónap utolsó napjáig kell megfizetni.

(5) Amennyiben a fizetésre kötelezett a térítési díjat határidőre nem rendezi, úgy az intézmény vezetője köteles 15 napos határidő megjelölésével írásban felszólítani a térítési díj-hátralék befizetésére, valamint a mulasztás következményeire.

(6)8 Ha az (5) bekezdés szerinti intézkedés nem vezetett eredményre, az intézmény vezetője, vagy az általa meghatalmazott a díjhátralékot nyilvántartásba veszi, és írásban jelenti az Ózdi Városüzemeltető Intézménynek. Az Ózdi Városüzemeltető Intézmény a Számviteli politikájában rögzítettek szerint köteles intézkedni annak polgári peres úton történő behajtásáról, vagy amennyiben az eljárás költségei nincsenek arányban a várható eredménnyel, úgy minden év szeptember 30-ig kezdeményezi a 365 napon túli hátralék törlését.

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2014. szeptember 1. napján lép hatályba.

1

A bevezető az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Módosította: 17/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet 3.§. Hatályos: 2020. január 1-jétől.

3

Módosította: 13/2017. (XII.04.) önkormányzati rendelet 4.§. Hatályos: 2018. január 1-jétől.

4

Megállapította: 5/2018. (VI.01.) önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos: 2018. június 1-jétől.

5

Megállapította: 5/2018. (VI.01.) önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos: 2018. június 1-jétől.

6

Megállapította: 13/2017. (XII.04.) önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos: 2018. január 1-jétől.

7

Megállapította: 5/2018. (VI.01.) önkormányzati rendelet 2.§. Hatályos: 2018. június 1-jétől.

8

Megállapította: 13/2017. (XII.04.) önkormányzati rendelet 2.§. Hatályos: 2018. január 1-jétől.

9

Az 1. melléklet az Ózd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.

10

A 2. melléklet az Ózd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.

11

A 3. melléklet az Ózd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.

12

A 4. melléklet az Ózd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.