Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Hatályos: 2022. 10. 02- 2999. 12. 31

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

2022.10.02.

Sátoraljaújhely Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 2. pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) az önkormányzat tulajdonában álló és az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletre;

b) az önkormányzat tulajdonában álló belterületi földrészlet, vagy építmény közhasználatra átadott részére;

c) az önkormányzat tulajdonában álló közutak, járdák nem közlekedési célú igénybe vételére;

d) az a) pontban és c) pontban meghatározott ingatlanokon mobil és immobil felépítményekre és berendezésekre, valamint azok használatára;

e) az önkormányzat tulajdonában álló közparkolókra, ha azokat nem parkolási célból veszik igénybe.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya:

a) a piacokra,

b) a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény hatálya alá tartozó közterület-használatra.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) Forgalomból kivont gépjármű: hatósági engedéllyel nem rendelkező olyan gépjármű, amely a közúti forgalomban csak hatósági engedéllyel és jelzéssel vehet részt.

b) Járműtárolás: forgalmi engedéllyel rendelkező, vagy forgalmi engedély nélküli jármű egy helyben tartása, amennyiben annak időtartama meghaladja a 120 órát;

c) Ideiglenes alkalmi árusítás: ünnepekhez kötődő rendezvények és társadalmi események idején 20 napot meg nem haladó ideig tartó közterületi árusítás pl. karácsonyi, szilveszteri termékek, fenyőfa értékesítése, halottak napjához kapcsolódó virág és kegytárgy és édesség, helyi termékárusítás, augusztus 20, október 29- november 1. közötti, december 15- 31. közötti időszak

d) Ideiglenes, idényjellegű árusítás: az időszakonként megismétlődő szezonális termékek közterületi árusítása, például: zöldség, gyümölcs, növény, virág, könyv árusítás, augusztus 20, október 29- november 1. közötti, december 15- 31. közötti időszak kivételével

e) Kitelepült árusítás: a közterülettel határos üzletek közterületen történő árusítása, mely árusító hely az üzlet homlokzati síkjától mért két méter széles területnagyságot nem haladja meg;

f) Vendéglátó-ipari egységek kitelepült árusítása: a közterülettel határos vendéglátó-ipari egységek közterületen történő árusítása, a sétáló utcán erre a célra kialakított terület.

g) CityLight formátumú eszköz: információs vagy más célú berendezésnek minősülő rögzített, függőleges elrendezésű berendezés, mely legfeljebb 120/180 cm méretű látható papíralapú reklám közzétételére alkalmas felülettel, vagy legfeljebb 90 képátlójú, álló helyzetű digitális kijelzővel rendelkezik.

h) CityBoard formátumú eszköz: olyan 2,5 métertől 4,5 magassági mértékig terjedő információs vagy más célú berendezés, melynek reklám közzétételére alkalmas mérete 7-12 m2. Látható papír vagy fólia alapú, nem ragasztott, hátulról megvilágított reklám közzé tételételére alkalmas hátulról megvilágított felülettel, vagy ilyen méretű digitális kijelzővel rendelkezik.

i) Függesztett reklámhordozó: információs vagy más célú berendezésnek minősülő, könnyen oldható rögzítéssel, kikötéssel, kitűzéssel elhelyezett vászon, ponyva, tábla.

j) Transzparens vagy molinó: információs vagy más célú berendezésnek minősülő, kifeszített vagy köztér felett átfeszített textil vagy textil jellegű egyéb anyagból készült reklámhordozó.

k) Zászló, reklámzászló: információs vagy más célú berendezésnek minősülő, egyes cégek arculati elemeit, márkanevét cégjelzést tartalmazó, tartóvázra kifeszített vászon, textilanyagú berendezés.

II. Fejezet

A közterületek rendeltetéstől eltérő használata

3. § A közterület rendeltetéstől eltérő használata (a továbbiakban: közterület-használat) engedély alapján, az e rendeletben meghatározottak szerint, az engedélyben előírt közterület-használati díj megfizetését követően történhet.

3. A közterület-használat jogcímei

4. § Közterület-használati engedélyt kell kérelmezni a közterületen:

a) Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek igénybevétele tekintetében:

aa) árusító pavilon és egyéb fülke elhelyezésére,

ab) idényjellegű árusításra,

ac) alkalmi árusításra,

ad) göngyölegtárolásra, üzleti szállítás alkalmával árukirakodásra,

ae) vendéglátó ipari terasz, előkert céljára,

b) A közterület-használati engedély kizárólag a hatályos jogszabályban nem tiltott termékek árusítására adható.

c) Reklám és hirdető tevékenység végzése tekintetében:

ca) üzlethomlokzat, portál, kirakatszekrény, üzleti védőtető, előtető, ernyőszerkezet, hirdető-berendezés, fényreklám, továbbá cég- és címtábla elhelyezésére,

cb) önálló hirdető berendezés, hirdető tábla telepítésére,

cc) megállító tábla, reklámzászló elhelyezésére,

cd) transzparens, molinó elhelyezésére

ce) árubemutató tárgy vagy az üzlet külső homlokzatára függesztett áru elhelyezésére,

cf) hirdetési céllal elhelyezett járművek tárolására,

cg) CityLight formátumú eszköz elhelyezésére,

ch) CityBoard formátumú eszköz elhelyezésére

d) Reklám célú közterület-használat csak abban az esetben engedélyezhető, amennyiben a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének Sátoraljaújhely Város településképének védelméről szóló 21/2019 (X.31.) önkormányzati rendelet 34. § (3) szerinti településképi bejelentési eljárásban a hatóság a bejelentést tudomásul vette.

e) építési és karbantartási munkálatok általi igénybevételhez

ea) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék és konténerek elhelyezésére, 24 órán túl,

eb) építőipari gépek, daruk, felvonók, mixerek munkavégzésére,

f) gépjárműtárolással, várakozóhelyek megváltásával kapcsolatos igénybevételhez üzemképtelen, illetve forgalomból kivont gépjármű, lakókocsi, utánfutó tárolására, maximum 30 napig, amely határidő nem hosszabbítható.

g) automaták, dobozok elhelyezésére, javító és szolgáltató tevékenység céljára

4. Mentesség a közterület-használati engedély alól

5. § (1) Nem szükséges közterület-használati engedély kérése:

a) a közúti közlekedés irányításának céljára szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

b) tüzelő, építőanyagok, továbbá építéshez szükséges segédeszközök közterületen történő tárolásához, ha az a 24 órás időtartamot nem haladja meg,

c) az önkormányzat vagy fenntartása alatt lévő intézmény által szervezett rendezvényekhez, mellékútvonalon történő ideiglenes jellegű járműtároláshoz, amennyiben a tárolás időtartama a 30 napot nem haladja meg,

d) közterületen elhelyezett állandó hirdető-berendezésekre, hirdetményekre,

e) az önkormányzat vagy a fenntartása alatt lévő intézmény építési beruházásával kapcsolatosan, építőanyagok, továbbá az építéshez szükséges segédeszközök közterületen történő tárolásához, elhelyezéséhez.

(2) Az önkormányzat vagy fenntartásában működő intézmény által szervezett rendezvény esetén a rendezvény megkezdése előtt 72 órával az intézményvezetőt bejelentési kötelezettség terheli. A bejelentési kötelezettség nem mentesíti az intézményvezetőt az egyéb jogszabályokban előírt engedélyek megszerzése alól.

(3) A város közigazgatási területén vendéglátó-ipari vagy kereskedelmi tevékenység végzése céljából, közterület-használati engedély alapján, az abban kijelölt területre az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén díjmentesen lehet kitelepülni, ha a szolgáltató:

a) a kijelölt területen környezethez illő, kulturált vendég és vásárló fogadására alkalmas pavilont, bútorzatot – fából vagy fémből készült asztalt, széket – növényzetet és hulladéktárolót biztosít,

b) a kijelölt közterület folyamatos takarítását, tisztán tartását ellátja,

c) udvarias kiszolgálást biztosít.

(4) A (3) bekezdésben foglalt esetben, ha a közterület-használati engedély tartalmazza, akkor a közterület-használó jogosult térítésmentesen környezethez illő megállító táblát elhelyezni.

5. A közterület-használati engedély kiadásának tilalma

6. § (1) Nem adható közterület-használati engedély az árusításra vonatkozó üzlettel nem rendelkező kereskedőnek:

a) a város közúthálózatához tartozó Hősök tere, Kossuth Lajos tér, Széchenyi tér, Táncsics tér elnevezésű területekre,

b) a Pataki utca, Kossuth utca, Kazinczy utca járdaszakaszaira és zöldsávjaira,

c) Csalogány utca

d) Petőfi utca

e) Deák utca

(2) A városközpontban megállító tábla kihelyezése tilos, kivéve a (3) bekezdésben felsorolt közterületeket és az önkormányzat, valamint intézményei által elhelyezett megállító táblákat.

(3) A városközpontban az alábbi közterületeken helyezhető el engedély alapján megállító tábla:

a) a Táncsics tér torkolatánál,

b) a Hősök terén a Tourinform Iroda előtt,

c) a Hősök tere 10. szám előtt,

d) a Kossuth téren és a Hősök terén elhelyezkedő sétáló övezet területén.

(4) A város teljes területén tilos a zajos, bűzös, tűz és robbanásveszélyes tevékenységek gyakorlása, továbbá a Kossuth téren és a Hősök terén elhelyezkedő sétáló övezet területén fenyőfa árusítása.

6. A közterület-használati engedély időbeli korlátai

7. § A közterület használata:

a) visszavonásig – határidő nélkül,

b) ideiglenes jelleggel meghatározott időre, vagy

c) a feltétel bekövetkeztéig engedélyezhető.

8. § A jegyző, ha azt a beérkező kérelem alapján indokoltnak tartja, a 4. §- ban felsorolt eseteken túlmenően is engedélyezhet közterület-használatot.

III. Fejezet

Közterület-használat engedélyezése

7. Az engedélyező hatóság

9. § A képviselő-testület a közterület-használattal kapcsolatos hatáskörét Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2018 (III.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklet IV. pontja alapján a jegyzőre átruházza.

10. § A közterület-használat mértékének és módjának ellenőrzése az engedélyező hatóság feladata.

8. A közterület-használati engedély iránti kérelem

11. § (1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.

(2) Abban az esetben, ha a közterület állandó jellegű használata építési, létesítési engedélyhez kötött épület vagy más építmény elhelyezése céljából szükséges, az erre vonatkozó engedélyt az építési, létesítési engedély kérelem benyújtása előtt az építtetőnek kell beszereznie.

(3) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre – állvány, építőanyag, törmelék elhelyezésére – közterület-használati engedély csak az építési munka végzésének tartamára adható.

(4) Az egyes ünnepekhez kapcsolódó alkalmi árusítás céljára közterület-használati engedély az országos ünnepeken túl a helyi ünnepek kezdetét megelőző 20. naptól kezdődő időszakra adható.

(5) A közterület-használati engedély nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb – hatósági, szakhatósági – engedélyek beszerzését.

12. § Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az engedélyt kérő nevét és állandó lakóhelyének, székhelyének vagy telephelyének címét,

b) a közterület-használat célját és időtartamát,

c) a közterület-használat helyének, helyrajzi szám szerinti pontos területnagyságának, módjának meghatározását és helyszínrajzon történő megjelölését,

d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolatát,

e) a kérelmező által folytatni kívánt tevékenységben résztvevő tagok, családtagok, alkalmazottak, megbízottak nevét és lakcímét,

f) a keletkező hulladék gyűjtésének és elhelyezésének, a terület tisztán tartásának módját.

13. § A közterület-használati engedély megadásához az engedélyező hatóság – rögzített telepítésű létesítményeknél – bekérhet 1-1 db 1:1000 vagy 1:500 méretarányú helyszínrajzot, amelyen feltünteti a területen található létesítményt, köztárgyat és úttartozékot, közművek nyomvonalát, valamint a zöldleltárt.

9. Az engedély megadása

14. § (1) Az engedély megadása során figyelembe kell venni Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének Sátoraljaújhely Építési Szabályzatáról szóló 8/2005 (V.2) önkormányzati rendeletét, Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének Sátoraljaújhely településképének védelméről szóló 21/2019. (X.31.) rendeletét, (továbbiakban: Tvr.) a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában előírt követelményeket.

(2) A közterület időszakonként megismétlődő használatára esetenként legfeljebb egy évre, idényre, hónapra lehet engedélyt adni.

(3) A közterületen árusítható termékek körét a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 5. melléklete határozza meg.

(4) Amennyiben adott közterület használatára ugyanazon a napon több kérelmet is benyújtanak, akkor azt, érkezési sorrendben kell elbírálni.

15. § Az engedélyező a közterület-használati engedélyben köteles a használat feltételeit rögzíteni.

10. Az engedély tartalma

16. § Az engedélynek tartalmaznia kell:

a) az engedélyes nevét és állandó lakóhelyének, székhelyének vagy telephelyének címét

b) a közterület-használat célját és időtartamát, az engedély érvényességének feltételeit,

c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását,

d) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírásokat, az engedély megszűnése, vagy visszavonása esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását,

e) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetésének módját.

f) az engedélynek tartalmaznia kell a munka-, baleset-, és egészségvédelmi előírások betartására való kötelezést,

g) mindazon feltételeket, melyeket az engedélyező szükségesnek tart.

17. § Az engedély megadása, illetve megtagadása ügyében hozott határozatot közölni kell:

a) a kérelmezővel,

b) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságokkal,

c) élelmiszerárusítás esetében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Szerencsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályával és az élelmiszerellenőrző és állategészségügyi hatósággal,

d) a közterület-felügyelettel,

e) a közterület-használati díj befizetésének érdekében a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adóhatósági Osztályvezetővel.

11. A közterület-használati engedély hatálya

18. § (1) A közterület-használati engedély hatálya megszűnik

a) meghatározott idő elteltével,

b) a megállapított feltétel bekövetkeztével, vagy

c) visszavonással.

(2) A közterület-használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvényessége megszűnik.

(3) Meghatározott időre szóló engedély érvénye az engedélyesnek az engedélyezett időtartam lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható, meghatározott időszakra szüneteltethető.

(4) A közterület-használatot a Városüzemeltetési és Közterület-felügyeleti Osztály Közterület- felügyelete köteles ellenőrizni, a szükséges intézkedéseket megtenni, továbbá a jogosulatlan vagy nem rendeltetésszerű közterület-használatot jelezni az engedélyezőnek.

(5) A közterület-használati engedélyekről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az engedély számát, az engedélyes nevét, az engedélyezett időtartamot, a közterület-használatát, célját, a közterület-használat díját.

IV. Fejezet

A közterület-használati díj

19. § A közterület-használati díj, a díjövezet és a közterület használatának célja figyelembe vételével kerül megállapításra.

12. A közterület-használati díj számítása

20. § (1) A közterület-használati díjövezetek megnevezését a rendelet 1. melléklete, a meghatározott használati díjak mértékét a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A közterület-használati díjszabást a rendelet 2. mellékletében szereplő díjtételek alapulvételével kell megállapítani, de úgy, hogy annak legkisebb összege 1000 Ft legyen.

(3) A díjkötelezettség megállapítása során:

a) a létesítmények által elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét és a használatához szükséges csatlakozó terület mértékét kell figyelembe venni,

b) amennyiben az elfoglalandó terület nagysága nem állapítható meg, úgy a hirdetési felületet közterületbe nyúló felületként kell számításba venni,

c) minden töredék négyzetméter teljes négyzetméternek számít,

d) amennyiben a közterület-használati díj mértéke hónap, illetve hét naptári egységre kerül megállapításra, úgy a közterület-használati díj összegének megállapításánál minden megkezdett hónap, illetve hét egész hónak, illetve egész hétnek minősül.

13. A közterület-használati díj megfizetése

21. § (1) A közterület-használati díj fizetése történhet:

a) készpénzben, Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatala pénztárában,

b) a Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatala által kiadott átutalási postautalványon,

c) átutalással Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 11734138-15350105 számú átutalási számlájára.

(2) A fizetendő közterület-használati díjak beszedéséről a közterület-használati díj befizetésének ellenőrzéséről és behajtásáról a jegyző gondoskodik.

(3) A Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal költségvetési számlájára befolyó közterület-használati díjat elsősorban a közterület-fenntartás és tisztántartás színvonalának javítása érdekében kell felhasználni.

14. Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól

22. § (1) A közterület-használati díj megfizetése alól mentes

a) a sport-, kulturális vagy jótékony célú rendezvény szervezője,

b) a közművek, a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítményei elhelyezése esetén, kivéve, ha ezen létesítmények a közúton és járdán nyernek elhelyezést,

c) a Magyar Posta postai levélszekrény elhelyezése esetén,

d) a szobrok, emlékművek, díszkutak, szökőkutak, alapzatos zászlórudak és köztárgyak elhelyezője,

e) a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területet igénybe vevő,

f) az utak, járdák, kerékpárutak építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatos munkák végzője.

g) Sátoraljaújhely város közigazgatási területén vendéglátó-ipari tevékenység céljából történő kitelepülés.

h) közhasználatra felajánlott elektromos töltőoszlopok közterületen történő telepítése.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt mentességek nem vonatkoznak az adott céltól eltérő kísérő tevékenység közterület-foglalásaira.

(3) A közterület-használati díjak a rendelet 1. mellékletében I. számmal jelölt díjövezeti kategória által meghatározott területeket kivéve - kérelemre - 50 %-kal mérsékelhetők – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal- Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály- Rehabilitációs Szakértői Osztálya által meghatározott a 67 %-ot elérő, vagy azt meghaladó mozgáskorlátozott személyek esetében.

(4) Az (1)–(3) bekezdésekben foglalt rendelkezések a közterület-használati engedély beszerzése alól nem mentesítenek.

V. Fejezet

A közterület-használat megszüntetése

15. A közterület-használat megszüntetése, az engedély megvonása

23. § (1) A közterület-használat közérdekből bármikor megszüntethető. Ilyen esetben az engedélyes részére - kérelmére - máshol kell a közterület-használat lehetőségét biztosítani.

(2) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, vagy díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig ismételt felszólításra nem tesz eleget.

(3) Amennyiben az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az engedélyező hatóságnak bejelenteni.

(4) Abban az esetben, ha a közterület-használat a (2) vagy (3) bekezdésben említett módon szűnt meg, a már esedékessé vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet.

(5) Amennyiben az engedély érvényét veszti, az engedélyes saját költségén köteles az eredeti állapotot - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani. Ez a kötelezettség az engedélyest építési, létesítési engedély alapján végzett építési munka esetében csak akkor terheli, ha az engedély megadásának feltételként ezt előírták.

(6) A téli, illetve technológiailag alkalmatlan időben ideiglenes helyreállítást kell megkövetelni a végleges helyreállítás határidejének meghatározása mellett.

(7) Abban az esetben, ha a közterületet a használó nem állítja helyre a használat megszűnése után, az egyéb jogkövetkezményeken túl költségére az engedélyező hatóság a helyreállítást elvégeztetheti.

16. A közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei

24. § (1) A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén a használó az engedélyező hatóság felhívására köteles a használatot megszüntetni és a közterület eredeti állapotát a saját költségén, minden kártalanítási igény nélkül helyreállítani.

(2) Azt, aki közterületet engedélyhez kötött esetben engedély nélkül vagy az engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használ, a szabálysértés jogkövetkezményein túlmenően, az engedély nélküli, vagy az eltérő használat tartamára az egyébként fizetendő közterület-használati díj kétszeresének megfizetésére kell kötelezni.

(3) Amennyiben a közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon használó az engedélyezés feltételeinek megfelel - kérelmére - a hatóság a közterület-használatot engedélyezheti. Ezzel azonban a használó nem mentesül a (1) bekezdésben említett következmények alól.

17. Közterület helyreállítása

25. § (1) Az engedélyes által igénybevett közterületek eredeti állapotba történő helyreállítását, az engedély érvényességi idejének lejártát – visszavonását – követően, 3 napon belül az engedélyes, az érvényben lévő műszaki szabványok, hatályos jogszabályok és irányelvek figyelembevételével saját költségén köteles elvégezni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak elmulasztása esetén, az eredeti állapot helyreállításával kapcsolatosan felmerülő költségek az engedélyest terhelik.

VI. Fejezet

Használaton kívüli gépjárművekre vonatkozó rendelkezések

18. A gépjárművek közterületi tárolásának szabályai

26. § (1) Jelzőtáblával főútvonalként megjelölt főútvonalon, használaton kívüli gépjármű nem tárolható.

(2) Az üzembentartó használaton kívüli gépjárművét saját költségén köteles a közterületről haladéktalanul eltávolítani.

(3) Abban az esetben, ha a gépjármű csupán azért minősül használaton kívülinek, mert hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkezik, közterületen nem tárolható.

(4) A használaton kívüli gépjárműveket azok tulajdonosa saját ingatlanán, vagy bérleményén köteles tárolni.

27. § (1) Közterületen, használaton kívüli gépjármű – közterület-használati engedély nélkül – legfeljebb 10 napig tárolható.

(2) A közterület-használati engedélyt az üzembentartó vagy a tulajdonos kérheti.

(3) A gépjármű üzembentartója vagy tulajdonosa az (1) bekezdés szerint tárolt járművek esetében köteles nevét, címét a közterület-használati engedély másolatát a járművön jól látható helyen elhelyezni.

19. Záró rendelkezés

28. § A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit e rendeletben foglaltak szerint kell alkalmazni.

29. § E rendelet betartásának ellenőrzéséről, a feladatok végrehajtásáról a jegyző a polgármesteri hivatal munkaszervezetén keresztül gondoskodik.

30. §1

31. § Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJÖVEZETEK

I. Díjövezet

1. A Kazinczy Ferenc utca Postától kezdődő részétől a Széchenyi téren található OTP fiókig terjedő útszakasz

2. Hősök tere, Széchenyi tér és Táncsics tér, valamint a Kossuth Lajos tér sétálóövezete

3. Borsos–sétány

4. A Vörösmarty utcától a Fürdő utcáig terjedő Deák utcai szakasz

5. Rákóczi utca a Vasvári utca sarkáig

6. Dózsa György utca a Vasvári Pál utca sarkáig

7. Piac tér 1-3. közötti útszakasz

II. Díjövezet

8. A Kossuth utca mentén az OTP fiók és a vasútállomás közötti szakasz

9. A Kazinczy utca mentén a Posta és a Mártírok útja közötti szakasz

10. Mártírok útja a Csalogány utcáig

11. Vasvári Pál utca

12. Károlyi-lakótelep

13. Korányi-lakótelep

14. Sátoraljaújhely-Széphalom parkolóövezetei

III. Díjövezet

Az I-II. díjövezethez nem tartozó területek.

2. melléklet

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJAK

Közterület-használat célja

I.
övezet

II.
övezet

III.
övezet

mértékegység

1.

Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek

1.1

árusító pavilon és egyéb fülke
(élelmiszer, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, stb.)

1000

800

500

Ft/m2/hó

1.2

idényjellegű árusítás
(augusztus 20., október 29- november 1. közötti,
december 15- 31. közötti időszak kivételével)

1600

1280

800

Ft/m2/nap

1.3

alkalmi árusítás
(augusztus 20., október 29- november 1. közötti, december 15- 31. közötti időszak)

1800

1440

900

Ft/m2/nap

1.4

göngyölegtárolás,
üzleti szállítás alkalmával árukirakodás

2000

1600

1000

Ft/m2/nap

1.5

vendéglátó ipari terasz (előkert)

díjmentes

Ft/m2/hó

2.

Reklám és hirdető tevékenységek

2.1

üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető, (előtető), ernyőszerkezet,
hirdető-berendezés, fényreklám, továbbá cég- és címtábla

1000

800

500

Ft/m2/nap

2.2

önálló hirdető berendezés, hirdető tábla

1500

1200

750

Ft/m2/hó

2.3

megállító tábla, reklámzászló

1200

960

600

Ft/db/hó

2.4

transzparens, molinó

500

400

250

Ft/db/nap

2.5

árubemutató tárgy vagy
az üzlet külső homlokzatára függesztett áru

15000

12000

7500

Ft/m2/hó

2.6

hirdetési céllal elhelyezett járművek tárolása

2000

1600

1000

Ft/db/nap

2.7

CityLight formátumú eszköz

5000

4000

2500

Ft/m2/hó

2.8

CityBoard formátumú eszköz

4000

3200

2000

Ft/m2/hó

3.

Építési és karbantartási munkálatok

3.1

építési munkával kapcsolatos állvány,
építőanyag, törmelék és
konténerek elhelyezése (24 órán túl),

200

160

100

Ft/m2/nap

1000

800

500

Ft/m2/hó

3.2

építőipari gépek (daruk, felvonók, mixerek)
munkavégzése

3000

2400

1500

Ft/óra
4.
Gépjárműtárolás, várakozóhelyek megváltása

4.1

Üzemképtelen, illetve forgalomból kivont gépjármű,
lakókocsi, utánfutó tárolása, maximum 30 napig
(nem hosszabbítható)

1000

800

500

Ft/db/nap

5.

Szolgáltató tevékenységek

5.1

Automaták, boxok elhelyezése

1000

800

500

Ft/db/hó

5.2

Javító és szolgáltató tevékenységek

500

400

250

Ft/m2/nap

1

A 30. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.