Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

a rezsiköltségek mérsékléséhez nyújtott támogatásról

Hatályos: 2023. 10. 01

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

a rezsiköltségek mérsékléséhez nyújtott támogatásról

2023.10.01.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 32. § (3) bekezdésében és 45. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendeletben használt fogalmakat – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szoctv.) meghatározottak szerint kell értelmezni.

(2) E rendelet alkalmazásában

a) lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) szerinti fogalom,

b) tartózkodási hely: a Nytv. szerinti fogalom,

c) gyermek: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:10. § (1) bekezdés szerinti kiskorú,

d) fiatal felnőtt: az a nagykorú személy, aki a 25. életévét nem töltötte be.

e) megváltozott munkaképességű személy: a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 2. § (1) bekezdés szerinti személy

tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos személy: a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § f) pont szerinti személy

(3) E rendelet alkalmazásában a gyermekkel egy tekintet alá esik a

a) 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal felnőtt,

b) 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató fiatal felnőtt.

2. A hatáskör gyakorlásának szabályai

2. § A Képviselő-testület az e rendelet szerinti települési támogatással kapcsolatos hatáskörét Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) részére ruházza át.

3. Általános eljárási rendelkezések

3. § (1) A Rendelet keretében nyújtott szociális rászorultságtól függő ellátásra (a továbbiakban: szociális ellátás) való jogosultság megállapítása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell előterjeszteni.

(2) Amennyiben a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem nem az (1) bekezdésben foglaltak szerint kerül előterjesztésre, úgy a kérelem előterjesztése napjának az írásban előterjesztett igény benyújtásának igazolt napját kell tekinteni, feltéve, hogy a formanyomtatványon történő utólagos bejelentés a hiánypótlási felhívásban foglaltak szerint megtörténik.

4. § A szociális ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

a) a jövedelem típusának megfelelő hivatalos igazolást;

b) jövedelem hiányában az állami foglalkoztatási szervvel elhelyezkedése érdekében történő jelenlegi együttműködésről szóló hatósági bizonyítványt;

c) jövedelmet terhelő letiltás esetén a letiltás jogcímének és a jövedelmet terhelő letiltás nettó összegének igazolását;

d) eltartott rokon részére teljesített tartásdíj összegéről szóló bírósági határozatot, valamint hitelt érdemlő igazolást a teljesített tartásdíj összegéről;

e) árvaság, félárvaság esetén az árvaellátást megállapító határozatot, valamint igazolást az ellátás összegéről vagy halotti anyakönyvi kivonat;

f) a gyermek elhelyezése, ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést, továbbá a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendelet szerinti, a gyámhatóság által felvett jegyzőkönyvet a gyermek szülői felügyeleti jogának gyakorlásáról;

g) a gyermektartásdíj megállapítása tárgyában hozott bírósági döntést vagy megállapodást, valamint igazolást a tartásdíj összegéről;

h) a 16. életévét betöltött gyermek esetében a köznevelési, illetve felsőoktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról;

i) egyedül élő, egyedülálló kérelmező esetében a 2. melléklet szerinti nyilatkozatot;

j) igazolást a gyermek tartós betegségének vagy súlyos fogyatékosságának tényéről;

k) az egyetemes villamosenergia-szolgáltató kérelmező nevére szóló hivatalos dokumentumát a villamosenergia lakossági piaci áron történő vételezésének tényéről, valamint a villamosenergia lakossági piaci áron történő igénybevételének összegéről;

l) az egyetemes földgázszolgáltató kérelmező nevére szóló hivatalos dokumentumát a földgáz versenypiaci költségeket tükröző áron történő vételezésének tényéről, valamint a földgáz versenypiaci költségeket tükröző áron történő igénybevételének összegéről;

5. § A jövedelemszámításnál irányadó időszakra a Szoctv. eljárási rendelkezései az irányadók.

6. § (1)1 A kérelem a tárgyév október 1. napjától terjeszthető elő.

(2)2 A kérelem az (1) bekezdésben meghatározott időponttól tárgyévet követő év március 31-ig terjedő időszakban bármikor előterjeszthető.

(3)3 A támogatásra jogosultság a kérelem előterjesztése hónapjának első napjától tárgyévet követő év április 30-ig terjedő időszakra kerül megállapításra.

(4) A 7. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt támogatás a (3) bekezdés szerinti időszakban havi rendszerességgel pénzbeli ellátásként kerül kifizetésre.

(5) A pénzbeli ellátás kifizetése a jogosult részére pénzintézetnél vezetett lakossági folyószámlára utalással vagy – a jogosult kérelmére – postai úton.

4. A jogosultság feltételrendszere

7. § (1) A (2) bekezdésben meghatározott személy a szociális helyzete alapján jogosult:

a) villamosenergia szolgáltatáshoz nyújtott veszélyhelyzeti települési támogatásra, vagy

b) földgázszolgáltatáshoz nyújtott veszélyhelyzeti települési támogatásra.

(2) A (3) bekezdésben foglalt feltétellel a szociális ellátásra Sátoraljaújhely közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, más településen tartózkodási hellyel nem rendelkező és életvitelszerűen a bejelentett – a szociális ellátásra való jogosultsággal érintett – sátoraljaújhelyi lakóhelyén élő

a) egyedül élő személy vagy,

b) gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő,

c) megváltozott munkaképességűek,

d) tartós betegségben szenvedők és velük egy háztartásban élők,

e) az energiaválság következtében munkajogi szempontból hátrányos helyzetbe került személyek,

f) egy háztartásban életvitelszerűen élő gyermektelen házasok,

g) egy háztartásban életvitelszerűen élő egy vagy két gyermeket nevelő házasok.

(3) A Bizottság megállapítja a szociális ellátásra való jogosultságot, amennyiben a kérelmező

a) a 6. § (4) bekezdésben meghatározott időszak legalább egy hónapjában a villamosenergiát lakossági piaci áron vételezte vagy

b) a 6. § (4) bekezdésben meghatározott időszak legalább egy hónapjában a földgázt versenypiaci költségeket tükröző áron vételezte.

(4) A Bizottság a lakosok rezsiköltségeinek mérséklésére támogatást állapít meg a (2) bekezdésben felsorolt személyek részére, amennyiben

a)4 egyedül élő személy esetén az egy főre jutó havi jövedelme a szociális vetítési alap összegének 350 és 650 %-a közé esik,

b)5 gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő személy vagy egy háztartásban életvitelszerűen élő gyermektelen vagy legfeljebb két gyermeket nevelő házasok esetén az egy főre jutó havi jövedelme a szociális vetítési alap összegének 250 és 400 %-a közé esik,

c)6 megváltozott munkaképességűek, tartós betegségben szenvedők és velük egy háztartásban élők, az energiaválság következtében munkajogi szempontból hátrányos helyzetbe került személyek esetén az egy főre jutó havi jövedelme a szociális vetítési alap összegének 500 és 800 %-a közé esik.

(5) A jogosult az e rendelet szerinti települési támogatást kizárólag egy lakásra veheti igénybe.

8. § A szociális ellátásra való jogosultságról és a támogatás összegéről a Bizottság határozattal dönt.

9. § (1) A 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti veszélyhelyzeti települési támogatás összege az egyetemes villamosenergia-szolgáltató kérelmező nevére szóló hivatalos dokumentumban szereplő, a villamosenergia lakossági piaci áron történő igénybevételének összege, de legfeljebb havi 5 000 forint;

(2) A 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti veszélyhelyzeti települési támogatás összege az egyetemes földgázszolgáltató kérelmező nevére szóló hivatalos dokumentumban szereplő, a földgáz versenypiaci költségeket tükröző áron történő igénybevételének összege, de legfeljebb havi 5 000 forint.

(3) A támogatás, Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének mindenkori költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében meghatározott működési költségvetési kiadások jogcímén belül az ellátottak pénzbeli juttatásai keretösszegéig nyújtható.

(4) A támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell megállapítani.

5. Adatkezelés

10. § (1) Az önkormányzat a pénzbeli ellátásra való jogosultság megállapítása és folyósítása érdekében az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon szereplő adatokat, a 4. § szerint csatolt dokumentumokban szereplő adatokat és a hatósági eljárás során keletkezett egyéb adatokat a kérelem előterjesztését követő 5 évig, a pénzbeli ellátás kifizetéséhez szükséges adatokat 8 évig kezeli.

(2) Az adatok megismerésére Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatalának e feladattal megbízott munkatársai jogosultak.

6. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.

1

A 6. § (1) bekezdése a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 6. § (2) bekezdése a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 6. § (3) bekezdése a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 7. § (4) bekezdés a) pontja a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 7. § (4) bekezdés b) pontja a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 7. § (4) bekezdés c) pontja a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.