Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete

a növényi hulladék és avar nyílttéri égetéséről

Hatályos: 2022. 11. 02

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete

a növényi hulladék és avar nyílttéri égetéséről

2022.11.02.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és a 48. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja és hatálya

1. § A rendelet célja a növényi hulladékok és avar nyílttéri égetésére vonatkozó helyi szabályok megalkotása a levegő tisztaságának védelme érdekében.

2. § (1) A rendelet területi hatálya Sátoraljaújhely város közigazgatási területének belterületére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben meghatározott területen a természetes személyekre, jogi személyekre és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

3. § A rendelet alkalmazásában:

a) növényi és kerti hulladék (a továbbiakban: növényi hulladék): metszési hulladék, kaszálék, nyesedék, lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék,

b) veszélyes hulladék: a műanyag, a gumi, fáradt olaj, vegyszer, festék, gyógyszer, szárazelem, és ezek maradékai,

c) ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles és akinek (amelynek) a közszolgáltató rendelkezésére áll.

d) füstköd-riadó: rendkívüli levegővédelmi intézkedéseket kell tenni, kedvezőtlen meteorológiai viszonyok között, több forrásból származó szennyezőanyag-kibocsátás következtében a légszennyezettség tartósan és nagy területen meghaladja egy vagy több légszennyező anyag tájékoztatási, vagy riasztási küszöbértékét

e) tűzgyújtási tilalom: tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében

II. Fejezet

Részletes szabályozás

3. Növényi hulladék és avar égetésének szabályai

4. § Sátoraljaújhely város közigazgatási területének belterületén a növényi hulladék és avar ártalmatlanításáról elsősorban komposztálással kell gondoskodni.

5. § (1) A komposztálásra alkalmatlan avar és növényi hulladék égetése minden év március 1. és június 15. között valamint október 1. és november 30. közötti időszakokban végezhető el,

(2) Növényi hulladék és avar égetése megfelelő légköri és időjárási viszonyok esetén a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával munkanapokon 13:00-19:00 óra közötti időszakban végezhető,

(3) Munkaszüneti napon és vasárnap az égetés tilos,

(4) A nyílttéri égetés a hatóság által elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején, illetve a füstköd-riadó alkalmával elrendelt korlátozás időtartama alatt tilos,

(5) Az égetendő avar és növényi hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes hulladékot,

(6) A telepített közművek (pl. gázcsonk) védőtávolságán belül, valamint a villamosvezetékek alatt tilos az égetés.

6. § (1) Az avar és növényi hulladék égetése cselekvőképes személy által vagy felügyelete mellett, a tűzvédelmi előírások betartásával végezhető úgy, hogy az égetéssel, az égetés hősugárzásával környezeti, vagyoni kár nem okozható és az égetés az emberi egészséget nem veszélyeztetheti.

(2) Közterületen növényi hulladék és avar égetése tilos.

7. § (1) Az égetést szélcsendes időben, kellően száraz növényi hulladék, avar esetében szabad végezni. Az égetés során az általános tűzvédelmi szabályokat be kell tartani. Az égetésnél égésgyorsító anyag, vagy más segédanyag nem alkalmazható.

(2) A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad és veszély esetén azonnal el kell oltani. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható és szükség esetén eloltható.

(3) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell a visszamaradt parázs vagy hamu lelocsolásáról és földréteggel való lefedéséről.

4. Záró rendelkezések

8. §1

9. § Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.

1

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.