Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2001. (XI. 15.) önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

Hatályos: 2001. 11. 16

Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2001. (XI. 15.) önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

2001.11.16.

Deszk Község Önkormányzat Képviselőtestülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 4. §-ában kapott felhatalmazás és ugyanezen törvény 49/H. §-a, és 49/J. §-a alapján, figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 13. § (2) bekezdésére is, az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya Deszk Község Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

(2) A rendelet 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott szociális támogatások azokat a nyugállományú köztisztviselőket illetik meg, akik a Polgármesteri Hivataltól, illetve jogelőd szervezetétől kerültek nyugállományba.

(3) A rendelet 2. §-ában meghatározott szabályokat a polgármesterre is alkalmazni kell.

2. § A köztisztviselő részére az önkormányzat az alábbi szociális, jóléti, és egészségügyi juttatásokat biztosítja:

a) visszatérítendő rendkívüli (eseti) pénzbeli szociális segély,

b) egészségügyi juttatásként

ba) fogászati kezelések díjához történő - vissza nem térítendő - hozzájárulás,

bb) szemüveg (kontaktlencse) készítésének díjához történő - vissza nem térítendő - hozzájárulás,

c) továbbképzési, nyelvtanulási támogatás,

d) üdülési hozzájárulás.

3. § A 2. §-ban meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző az egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg.

A nyugállományú köztisztviselők támogatásával kapcsolatos szabályok

4. § (1) A nyugállományú köztisztviselő az éves költségvetési rendeletben biztosított szociális keret terhére az alábbi pénzbeli és természetbeni támogatásokban részesülhet:

1. eseti szociális segély,

2. temetési segély,

3. kedvezményes étkeztetés.

(2) A támogatások megállapítására kérelem alapján kerülhet sor. A kérelmet a nyugállományú köztisztviselő, vagy a vele közös háztartásban élő házas-, illetve élettársa és gyermeke adhatja be.

(3) A kérelmekről a jegyző dönt.

Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon a jegyző gondoskodik.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek jutalmazásáról és külön juttatásairól szóló 20/1996. (XI.27.) számú rendelet.

Simicz József s.k.
polgármester

Dr. Bata Marianna s.k.
jegyző