Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004. (IV.29.) önkormányzati rendelete

a sportról

Hatályos: 2009. 10. 20- 2023. 03. 31

Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004. (IV.29.) önkormányzati rendelete

a sportról

2009.10.20.

Deszk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény 61. § (4) bekezdése felhatalmazása alapján – a kötelező és az önként vállalt önkormányzati sportfeladatok ellátása érdekében az alábbi rendeletet - továbbiakban: Ör. - alkotja:

I. Általános rendelkezések

1. § Az Ör. célja, hogy megalapozza és létrehozza Deszk Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) sportkoncepciójának megvalósításához szükséges feltételrendszert, és meghatározza a helyi sporttevékenység finanszírozásának módját.

2. § Az Ör. hatálya kiterjed:

a) az önkormányzat közigazgatási területén lakó, továbbá a helyi sporttevékenységben résztvevő magánszemélyekre;

b) az önkormányzat által fenntartott és működtetett sportlétesítményekre, testnevelési és sporttevékenységet végző önkormányzati költségvetési szervekre;

c) a képviselő-testületre és szerveire, valamint a polgármesteri hivatalra.

II. Az önkormányzat sportfeladatai

3. § Az önkormányzat sportfeladatait külön jogszabály és az önkormányzat hosszú távú községi sportkoncepciója tartalmazza részletesen.

Az önkormányzat kötelező sporttevékenységgel kapcsolatos részletes feladatai

A községi sportkoncepció kialakítása

4. § Az önkormányzat a települési sportkoncepció meghatározása, megvalósítása és önkormányzati ciklusonként történő felülvizsgálata során kiemelt figyelmet fordít:

a) a sportszervezetek utánpótlás nevelésének támogatására;

b) a diáksporttal kapcsolatos feladatok meghatározására és támogatására;

c) a meglévő sportlétesítmények többfunkciós használatának biztosítása;

d) a tradicionális települési sportágak stabil és eredményes működésének segítésére.

A sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködés

5. § (1) Az önkormányzat – testnevelési és sportfejlesztési célkitűzéseivel összhangban – mindenkori lehetőségeinek megfelelően támogatja a sporttal foglalkozó helyi szervezeteket.

(2) Az általa fenntartott sportlétesítmények használatát biztosítja a vagyonrendelet speciális szabályai szerint. A sportegyesületekkel, a sporttevékenységet is folytató civil szervezetekkel a létesítmények tartós és rendszeres használatának feltételeit illetően megállapodásokat köt.

(3) A közterületek és a közterületeken lévő önkormányzati tulajdonú kiszolgáló létesítmények, műszaki berendezések sport célú használatát biztosítja az erre vonatkozó külön önkormányzati rendelet alapján.

Az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása, működtetése

6. § Az önkormányzat a tulajdonában lévő sportlétesítmények működéséhez, állagmegóvásához, indokolt fejlesztéséhez szükséges fedezetet éves költségvetésében biztosítja.

Az önkormányzati iskolai sporttevékenység megteremtése

7. § (1) Az önkormányzat az iskolai sporttevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosításáról gondoskodik.

(2) Az oktatási intézmények testnevelési alapfeladataik ellátásán túl részt vesznek a település sportegyesületeinek utánpótlás nevelésében, figyelembe véve a gyermek és ifjúság különböző korcsoportjainak életkori sajátosságait. Az oktatási intézmények és a település önkormányzati támogatásban részesülő sportszervezetei együttműködnek a tanórán kívüli sporttevékenységek szervezésekor.

Az önkormányzat önként vállalt sportfeladatai

Az önkormányzati tulajdonban álló sportlétesítmények fejlesztése

8. § 1. Az önkormányzat ciklusprogramjának megfelelően dönt a sportlétesítmények és tevékenységek fejlesztéséről a mindenkori éves költségvetésében. A fejlesztéseknél előnyben kell részesíteni azokat a fejlesztési programokat, amelyek

a) multifunkcionális létesítmények fejlesztését célozzák;

b) a sportturizmust is szolgálják.

A szabadidősport feltételének fejlesztése

9. § Az önkormányzat az egészségmegőrzés, a fizikai fittség fokozása, az egészséges, mozgásban gazdag életmód iránti igény további felkeltése érdekében szerepet vállal a szabadidősport feltételeinek fejlesztésében.

A gyermek- és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a nők és a családok sportjának, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok sportjának, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának segítése

10. § (1) A gyermek- és ifjúsági sportot, az utánpótlás-nevelést, a nők és a családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok sportját, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolítását az önkormányzat támogatja.

(2) A gyermek- és ifjúsági sportot, az utánpótlás-nevelési tevékenységet a Felmérési Kiválasztási Foglalkoztatási rendszer támogatásával segíti, valamint vállalja az önkormányzat:

1. a szabadtéri sportlétesítmények fejlesztését;

2. játszóterek fejlesztését;

3. a településen működő sportszervezetekben az amatőr versenyző utánpótlás nevelésének támogatását;

4. az úszás oktatásának támogatását.

(3) A tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának területén az önkormányzat a visszatérő hagyományos sporteseményeket és rendezvényeket támogatja.

A nemzetközi sportkapcsolatokban való részvétel

11. § (1) Az önkormányzat adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban

a) a testvértelepüléseivel való sportkapcsolatok kiépítésével lehetőséget biztosít sportrendezvényeken való szereplésre,

b) a nemzetközi jelentőségű helyi sportesemények, tevékenységek, valamint a települési sportszervezetek nemzetközi sportrendezvényeken való részvételét támogatja.

III. Az önkormányzat sportintézményei és létesítményei

12. § (1) Az önkormányzat az alábbi sportlétesítményeket tartja fenn és működteti:

a) települési Sportcsarnok

b) települési Szabadidőpark

c) települési Sportcentrum.

(2) A felsorolt létesítmények feladatait Deszk Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, valamint a Deszki Település-üzemeltetési Kht-vel kötött közhasznúsági szerződés és az intézmények alapító okiratai és szervezeti működési szabályzatai tartalmazzák. Törvényességi ellenőrzésüket, felügyeletüket a jogszabályban meghatározott rend szerint végzik az arra jogosult szervezetek.

IV. A sporttevékenység irányítása

13. § Külön jogszabályban és ezen Ör.-ben meghatározott sportfeladatokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület, és átruházott hatáskörben a polgármester és a képviselő-testület által létrehozott Sport– és Ifjúsági Bizottság gyakorolja. A polgármester és a Sport– és Ifjúsági Bizottság hatásköreit külön önkormányzati rendeletbe foglalt SZMSZ szabályozza.

V. A sporttevékenység finanszírozása

14. § (1) Az oktatási intézményekben folytatott tanórán kívüli sporttevékenység éves pénzügyi feltételeit az önkormányzat az intézményi költségvetésben lehetőségei szerint biztosítja.

(2) Az önkormányzat éves költségvetési koncepciójának elfogadása előtt az önkormányzat képviselő-testülete, az illetékes bizottsága az önkormányzati támogatásban részesülő sportszervezetek tájékoztatása alapján, a következő évi terveik ismeretében alakítja ki a költségvetés sporttámogatási koncepcióját. Az önkormányzat az éves költségvetési beszámolója előtt a támogatott szervezetektől tájékoztatót kér az előző évi szakmai és gazdálkodási munkájukról.

(3) Az önkormányzat a sportcélú támogatások összegéről az éves költségvetési rendeletében dönt. A támogatás forrásai a sporttörvény alapján az állam által biztosított normatív támogatás, valamint az önkormányzat saját bevételei.

(4) A sportcélú támogatások elosztását a képviselő-testület, a Sport– és Ifjúsági Bizottság javaslata alapján végzi.

VI. A sporttörvény végrehajtásával kapcsolatos helyi államigazgatási feladatok

15. § (1) A település közigazgatási területén a sporttörvény vonatkozó előírásai szerint lehet sportrendezvényt szervezni, a sportrendezvényért a szervező felel.

(2) Az önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítményekben, a közterületeken és az önkormányzati intézményekben szervezett sporteseményeket illetően a szervezőnek az önkormányzat felé előzetes tájékoztatási kötelezettsége van. A szervező a jogszabályokban foglalt engedélyek birtokában és az igénybe vett terület kezelőjének hozzájárulásával tarthatja meg a sportrendezvényeket.

(3) Közterületeken rendezvények a közterületek használatáról szóló rendeletnek megfelelően szervezhetők és megtartásukhoz az önkormányzat (képviselőjének vagy megbízottjának) előzetes tulajdonosi hozzájárulása és közterület használati megállapodás szükséges.

(4) Az önkormányzat tulajdonában vagy az önkormányzati intézmények tulajdonában, illetve kezelésében lévő sportlétesítmények, eszközök üzemeltetője köteles a sportlétesítményeket, eszközöket rendeltetésszerű állapotban tartani.

VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

16. § (1) Az önkormányzat a település sportéletének fejlesztését elősegítő magán- és jogi személyeket, a sikeres sportolókat és sportszervezeteket a vonatkozó rendelet szerint kitűntetésben részesítheti.

(2) A településhez kötődő országos és nemzetközi sikereket elért sportolóknak az intézmények, közterületek elnevezésekor méltó emléket állíthat.

17. § Az önkormányzati sport célú támogatásban részesülők kötelesek a sporttörvény előírásai és az önkormányzattal kötött megállapodások szerint tevékenykedni; a törvényi előírások vagy a vállalt kötelezettségeik megszegése a támogatások megvonásával illetve az önkormányzattal kötött szerződések, felmondásával járhat. A megállapodások megkötésére a tárgyévi költségvetés elfogadását követő két hónapon belül kerül sor.

Záró rendelkezések

18. § (1) Az ezen Ör.-ben nem szabályozott kérdésekben a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Ezen Ör. 2004. május 1. napján lép hatályba.

(3) Ezen Ör. kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záradék1

19. § (1) A rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul.

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Simicz József s.k.
polgármester

Dr. Román Éva s.k.
jegyző

1

Kiegészítette a 15/2009. (X. 19.) Ör. Hatályos 2009. október 20. napjától.