Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2015.(XI. 24.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Hatályos: 2016. 01. 02

Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2015.(XI. 24.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

2016.01.02.

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A § (2) bekezdésében és a 26. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed arra a környezethasználóra, aki az önkormányzat illetékességi területén a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódóan a környezet terhelésével járó anyagot bocsát ki a talajba (a továbbiakban kibocsátó).

Megállapítási, bevallási, befizetési szabályok

2. § (1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania és bevallania az Önkormányzat által rendszeresített formanyomtatványon a tárgyévet követő év március 31-éig.

(2) Ha a kibocsátó több ingatlannal vagy telephellyel rendelkezik, bevallásában az adatokat ingatlanonként, telephelyenként kell feltüntetnie.

(3) A talajterhelési díj megfizetésének kötelezettsége a tényleges kibocsátót terheli abban az esetben is, ha a fogyasztásmérő (vízóra) nem az ő nevén van. Több tényleges kibocsátó esetén a talajterhelési díjat a vízdíjfizetés arányában kell megfizetni.

(4) A talajterhelési díjat a kibocsátónak egy összegben, a tárgyévet követő év március 31-éig kell megfizetni Deszk Község Önkormányzatának K&H Bank Zrt. 10402142-49555648-52521298 számú talajterhelési díj beszedési számlájára.

(5) A kibocsátó köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a díjfizetés alapja, valamint összege telephelyenként megállapítható.

(6) A talajterhelési díj alapját mérési lehetőség hiányában az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet 3. számú mellékletében foglalt átalánymennyiségek figyelembevételével kell megállapítani.

Adatszolgáltatási kötelezettség

3. § (1) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a közszolgáltatót a rendelet hatálya alá tartozó kibocsátókra vonatkozóan a szolgáltatott víz mennyisége, az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott víz, a külön vízmérőn mért locsolási célú víz mennyisége, valamint a csatornára való rácsatlakozók köre és a kibocsátó személyében történt változás tekintetében.

(2) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezetet a kibocsátók szennyvíztárolójából a tárgyévben elszállított folyékony hulladék mennyiségéről.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a tárgyévet követő év február 28-ig kell teljesítenie az adatszolgáltatásra kötelezetteknek.

Ellenőrzés

4. § A kibocsátó által beadott bevallásokat az önkormányzati adóhatóság a szolgáltató által közölt adatszolgáltatás alapján ellenőrzi, egyezteti és eltérés esetén határozatban állapítja meg a kibocsátó részére a fizetendő vagy visszaigényelhető díjat.

Díjfizetési kötelezettség megszűnése

5. § (1) A kibocsátó talajterhelési díjfizetési kötelezettsége azzal a nappal megszűnik, amely napon

a) a vízszolgáltatás igénybevétele a szolgáltató igazolása szerint megszűnt,

b) a kibocsátó a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt.

(2) A kibocsátónak a talajterhelési díj fizetési kötelezettségének megszűnéséről, annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül bevallást kell készítenie az önkormányzati adóhatósághoz.

Díjmentesség

6. § (1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a kibocsátó

1. akinek méréssel igazolt éves vízfogyasztása nem haladja meg a 30 m3-t,

2. ha van műszaki megoldás a közcsatornára történő rákötésre, de ennek költsége a településen szokásos költségek többszöröse lenne.

(2) Mentes a talajterhelési díj fizetés alól a lakossági kibocsátó abban az esetben, ha a telek földrajzi fekvése, a terepviszonyok, a közcsatorna mérete miatt nincs olyan műszaki megoldás, mellyel megoldható lenne a közcsatornára való rákötés.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak tisztázása, ellenőrzése minden esetben egyedileg történik.

Értelmező rendelkezések

7. § Ezen rendelet alkalmazásában:

1. Folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezet: Deszk Község Önkormányzat mindenkori hatályos rendelete szerint az e tevékenység gyakorlására feljogosított szervezet.

2. Kerti csap: a közszolgáltató által igazoltan, kizárólag locsolási célra létesített, külön mérőórával (főmérő vagy almérő) mért kültéri vízvételező hely.

3. Közszolgáltató: Alföldvíz Zrt.

4. Technológiai célú vízfelhasználás: a közszolgáltató által igazolt vízmennyiség, amely a kibocsátó által engedéllyel végzett termelő tevékenysége során veszteség nélkül az előállított termék részévé válik.

Záró rendelkezések

8. § (1) Jelen rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2)1

1

Hatályát vesztette a Jat. 12. § (2) bekezdése alapján.