Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (V.26.) önkormányzati rendelete

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testület 8/2015. (V. 26. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi zárszámadásáról

Hatályos: 2015. 06. 03

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testület

8/2015. (V. 26. ) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014.évi zárszámadásáról
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat önállóan gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szerveire, valamint a nem önkormányzati szervek közösségi szolgáltatásának támogatására.


Létszám2. § Az önkormányzat intézményei létszámkeretének alakulását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.Költségvetési bevételek és kiadások3. § (1) A képviselő-testület a 2014. évi önkormányzati költségvetés módosított bevételi előirányzatát 5.773.382 ezer forintban állapította meg, a tényleges bevétel összege 5.761.719 ezer forintra teljesült.

(2) A kiadások összege 2014-ban 5.359.637 ezer forintra teljesült, a tervezett 6.063.308 ezer forinttal szemben.

(3) Az önkormányzat maradványának összegét 455.308 ezer forintban határozza meg.

Ebből a Deszki Közös Önkormányzati Hivatal maradványa 12.283 ezer forint,

           a Deszki Művelődési Ház és Könyvtár maradványa 1.324 ezer forint,

           az önkormányzat intézményi szintű maradványa 172.381 ezer forint.

(4) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulás maradványának összegét 247.034 ezer forintban,

a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás maradványának összegét 22.286 ezer forintban határozza meg.

(5) Az önkormányzat társulásokkal összevont adósságállománya nulla forintban határozta meg.

(6) Az önkormányzat társulásokkal összevont eredményét 61.078 ezer forintban határozta meg.Költségvetési bevételek


4. § A költségvetési bevételek előirányzatát és teljesített pénzforgalmát e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.Finanszírozási bevételek5. § A finanszírozási bevételeket forrásonként a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.


Költségvetési kiadások6. § A 2014. évi költségvetési kiadások (személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulék, dologi, ellátottak pénzbeli juttatásait, felhalmozási kiadások) előirányzatát, felhasználását részletesen a 2. számú melléklet tartalmazza.


Finanszírozási kiadások7. § finanszírozási kiadásokat forrásonként a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.Igazgatási tevékenységDeszki Közös Önkormányzati Hivatal


8. § (1) A tényleges bevételeket és kiadásokat előirányzatok szerint, valamint a teljesítést e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.


(2) A 2014. költségvetés módosított bevételi előirányzatát 104.713 ezer forintban állapította meg, a tényleges bevétel összege 104.707 ezer forintra teljesült.

(2) A kiadások összege 2014-ban 92.424 ezer forintra teljesült, a tervezett 104.713 ezer forinttal szemben.Intézmények


9. § (1) Az önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézmények kiadásait kiemelt előirányzatok szerint e rendelet 4,6. sz. melléklete tartalmazza.

Az intézmények kiadásai az alábbi főösszegűek:

-

-

-


Társulások


Szegedi Kistérség Többcélú Társulása


10. § (1) A bevételeket és a kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Társulás bevételi főösszege 3.665.297 ezer forint előirányzattal szemben 3.554.014 ezer forintra teljesült.

(3) Kiadási főösszege 3.417.663 ezer forint.
Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás


11. § (1) A bevételeket és a kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 8. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Társulás bevételi főösszege 45.738 ezer forint előirányzattal szemben 43.548 ezer forintra teljesült.

(3) Kiadási főösszege 21.262 ezer forint.Tisza-Maros Szög Szúnyoggyérítési Önkormányzati Társulás


12. § (1) A bevételeket és a kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 9. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Társulás bevételi és kiadási főösszege nulla forint.


Pénzügyi beszámolók13. § (1) Az önkormányzat összevont egyszerűsített mérlegét a 11. sz. melléklet, a település összevont -, intézmények -, , társulások  összevont mérlegeit a 12-17. sz. melléklet tartalmazza.
Vagyonkimutatás14. § Az Önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyak (ingatlanok, ingóságok, gépek, berendezések, felszerelések) eszköztípusonként összesítését e rendelet 19. sz. melléklete tartalmazza.


Ellenőrzések


15. § A könyvvizsgálói záradékkal ellátott független könyvvizsgálói jelentést a 20. sz. melléklet tartalmazza.


Záró rendelkezések17. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Király László                                                Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita

polgármester                                                           jegyző
A rendelet kihirdetve: 2014. május 26.