Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelete

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelete Deszk Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről

Hatályos: 2016. 02. 24
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete

3/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelete


Deszk Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjérőlDeszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) , valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Deszk Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:


I. fejezet


A rendelet hatálya1. § A rendelet hatálya a Deszk Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságára, az általa és a társulások által fenntartott költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.2. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai


2. § A képviselő-testület az Mötv-ben foglaltak figyelembe vételével 2016. évre a 2. számú mellékletében határozza meg kötelezően ellátandó önként vállalt és államigazgatási feladatait.


3. A költségvetés címrendje3. § A képviselő-testület az Áht-ban foglaltak – valamint a pénzügyminiszter tájékoztatójának – figyelembe vételével a költségvetési címrendjét 2016. évre az 1. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.


4. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési hiány és finanszírozásának módja


4.§ (1) Deszk Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2016. évi költségvetésének

bevételi főösszegét     7.788.655.962 forintban,

kiadási főösszegét      7.788.655.962 forintban állapítja meg.

Kötelező önkormányzati feladatra       7.787.00.646forint,

önként vállalt feladatra                      0 forintot,

államigazgatási feladatra                   1.655.316 forintot állapít meg.


(2) A képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 5.224.848.431 Ft-ban, a kiadási főösszegét 4.824.691.817 Ft-ban állapítja meg.


(3) A képviselő-testület a felhalmozások bevételi főösszegét 472.155.924 Ft-ban, a kiadási főösszegét 490.543.000 Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási bevételek összegéből a forráshiány összegét 18.387.076 forintban állapítja meg, melyet rövid lejáratú hitel felvételével biztosít.

(4) Az önkormányzati szintű költségvetés működési és felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a 3. számú mellékletben összesített bevételi-kiadási kiemelt előirányzatainak részletezését, az önkormányzat működési támogatásait a 11-14. számú melléklet, a  felhalmozási kiadásokat a 17. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak (likviditás) teljesüléséről szóló ütemtervet a 18. számú melléklet tartalmazza.

(7)               Az  önkormányzat 3 évre épülő bevételi és kiadási előirányzatainak várható adatait a 19. számú melléklet tartalmazza.

(8)               A többéves kihatással járó hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatását éves bontásban a 20. számú melléklet tartalmazza.

(9)               Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 21. számú melléklet tartalmazza.


II. fejezet


Deszk Község Önkormányzatára, költségvetési szerveire, gazdasági társaságára vonatkozó rendelkezések5.§ (1) Az önkormányzat intézményi szintű költségvetését a 6. számú melléklet tartalmazza, melynek főösszege 1.771.677.004 forint. A működési bevételek főösszege 1.659.858.431 forintban a kiadások főösszegét 1.616.599.970 forintban, a felhalmozási bevételeket 0 forintban és kiadások főösszegét 20.900.000 forintban határozza meg. A felhalmozási forráshiány 20.900.000 forintos összegét, fejlesztési tartalék összege nélkül rövid lejáratú éven belül visszatérítendő hitelből fedezi.

(2)                     A Polgármesteri Hivatal intézményi szintű költségvetésének főösszegét a 7. számú melléklet tartalmazza, melynek főösszege 56.291.190 forint, mely összeg egyben a működési bevételek és kiadások főösszege is.

(3) A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár intézményi szintű költségvetésnek főösszegét az 8. számú melléklet tartalmazza, melynek főösszege 29.885.844 forint. A működési bevételek és kiadások főösszege 28.605.844 forint, a felhalmozási bevételek és kiadások főösszege 1.280.000 forint.

(4) Az önkormányzat finanszírozását (működési támogatás) igénylő intézmények költségvetését, mint az SZKTT Szociális szolgáltató Központ, az SZKTT Közoktatási Intézmény 16. számú melléklet, Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft pénzügyi tervét a 15. számú melléklet tartalmazza.

6.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében 0 Ft összegű forráshiányt hagy jóvá. Az év közben felmerülő likviditási problémák megoldására – a bevételek befolyásának időszakos jellegére tekintettel – költségvetési éven belül lejáró futamidejű likvidhitel felvételét jóváhagyja.

1. A költségvetés végrehajtása7.§  (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet keretein belül az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, illetve tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(2)A költségvetési szervek felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére, azok a részükre jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A gazdálkodás szabályait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák.

(3)A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötöttséggel.

(4)A költségvetési szerveknél a bevételi előirányzatok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatások emelkedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetőek.

(5)A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül bevételi többletét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 50 %-ának megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel. A bevételi többlet másik 50 %-át a költségvetési szervek kötelesek átutalni az irányító szerv fizetési számlájára.

(6)A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár személyi juttatási előirányzatai a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pályázatok keretében foglalkoztatottakra vonatkozóan a mindenkor hatályban lévő munkatörvénykönyv alapján nyújtanak fedezetet. Személyi juttatások előirányzatának megtakarítása terhére állapítható meg kiadás, tartós kötelezettség azonban nem vállalható.

(7)Költségvetési szervek jutalmat nem tervezhetnek, személyi juttatások megtakarításából arra előirányzat képezhető. Személyi juttatások előirányzata, kizárólag a munkaadókat terhelő járulék egyidejű módosításával történhet.

(8)Költségvetési szervek kiemelt előirányzatok között saját hatáskörű átcsoportosítást nem végezhetnek, csak és kizárólag kiemelt előirányzaton belül.

(9)A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, illetve rövid lejáratú értékpapír vásárlására.

(10)A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának módosítására és a kiadási előirányzatok átcsoportosítására. Az előirányzat-módosítás, átcsoportosítás átvezetését első negyedév kivételével, negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetés rendeletét módosítja. A költségvetésben előirányzatként nem szereplő, azonban pénzügyi kihatással járó képviselői előterjesztés csak a forrás megjelölésével terjeszthető a képviselő-testület elé.

(11)Költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(12)Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a soron, következő ülésen tájékoztatást ad.

(13)Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendelettel egyidőben hagyja jóvá.

8.§ (1)A 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit. Kft. (a továbbiakban: Nonprofit Kft.) és az önkormányzat közhasznú feladatok ellátására külön szerződést köt a közhasznú megállapodás keretein belül. Az önkormányzat a Nonprofit Kft. számára a közhasznú feladatok ellátásának fedezeteként jelen rendelet 15. számú mellékletben meghatározott összegű működési támogatást nyújt. A támogatás folyósítására az év folyamán havi részletekben, feladatellátással arányosan kerül sor.

(2)A Kft. ügyvezetője és a könyvvizsgáló az önkormányzati támogatás felhasználásáról, a közhasznú feladatok végrehajtásáról írásban köteles számot adni a képviselő-testület előtt, első alkalommal a féléves beszámoló után 08. 20., éves beszámoló 04. 20. napjáig. A felügyelő-bizottság a közhasznú társaság működése és gazdálkodásának ellenőrzése során tapasztaltakról számol be félévente a Képviselő-testület előtt.

(3)Amennyiben a Nonprofit Kft. vállalkozási eredményt ér el, úgy annak felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

(4)A Kft. ügyvezetője, amennyiben a Nonprofit Kft.-nek az önkormányzattal kötött közhasznú szerződés összegének 10 %-át meghaladó 30 napon túli lejárt tartozása van és azt 1 hónapon belül nem képes 30 nap alá leszorítani, köteles azt írásban a Polgármester, illetve a Felügyelő Bizottság tudomására hozni.

9. §(1) Költségvetési előirányzatokból kulturális, közművelődési, sport, szabadidő sport, egyéb támogatás jogcímen, pályázat útján igényelhető. Pénzeszköz átadás Pénzügyi, Ügyrendi- és Kulturális Bizottsági, képviselő-testületi döntést követően írásbeli megállapodással, támogatási szerződéssel történhet. A támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy köteles igazolni, hogy köztartozásait maradéktalanul rendezte, illetve átütemezésről szerződést kötött, illetve nem áll végrehajtási vagy felszámolási eljárás alatt. Természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére megállapított folyamatos működését szolgáló támogatás, ha a határozat másképp nem rendelkezik, - 500 ezer forint értéken felül – negyedévente, tárgynegyedév második hónapjának 15. napjáig történik. Időponthoz kötött rendezvény, beruházás, felújítás esetében annak ütemezéséről támogatási szerződésben kell rendelkezni. Pályázatok megállapítása, befogadása során összeférhetetlenség vizsgálatát a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvény alapján.

(2) A támogatott szervezetnél a támogatás igény szerinti felhasználást a támogatási szerződésben foglaltak alapján a kérelmében meghatározott célok megvalósítását követően 30 napon belül részletes pénzügyi beszámolót nyújt be az Polgármesteri Hivatal Gazdasági csoportja felé, melyet a Pénzügyi, Ügyrendi- és Kulturális Bizottság ellenőrizhet.

(3) Elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a kötelezettségszegést követő 1 évig nem ítélhető.

(4) Amennyiben a támogatott a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségének a támogatási cél objektív okok miatt történő meghiúsulása miatt nem tud eleget tenni, úgy vele szemben a (3) bekezdésben foglaltak nem alkalmazandóak.2. Kötelezettségvállalásra, bankszámlavezetésre vonatkozó szabályok10.§ (1) Deszk Község Önkormányzata nevében kötelezettséget a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.

(2) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős.

(3) Deszki Polgármesteri Hivatal nevében kötelezettséget a jegyző vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. A Hivatal rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért és a beszámolási kötelezettség teljesítéséért a jegyző a felelős.

(4) A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár nevében kötelezettséget az intézmény igazgatója vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. Az intézmény rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért és a beszámolási kötelezettség teljesítéséért az intézmény igazgatója a felelős.

(5) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a gazdasági vezető vagy az általa felhatalmazott személy (Kormány rendeletben meghatározott képesítéssel rendelkező) jogosult.

(6) A 100 ezer forintot elérő összegű kötelezettségvállalást minden esetben előzetesen írásba kell foglalni.

(7) Az 1 millió forintot meghaladó szerződések megkötésére a polgármester és a költségvetési szerv vezetője a képviselő-testület felhatalmazása alapján jogosult.

(8) Egy kötelezettségvállalásra vonatkozóan, ellenérték megfizetése 200 ezer forint összeget meghaladóan készpénz átadásával nem teljesíthető.

(9) A gazdálkodás részletes szabályozását az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák.III. fejezet


Társulásokra vonatkozó rendelkezések
11. § (1) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása költségvetését a 9. számú melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a Társulás 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 5.419.590.000 forint, a működési bevétel 3.056.620.000 forint, a kiadási főösszege 3.055.561.000 forint, a felhalmozási bevétel 467.304.000 forint és a kiadás főösszege 468.363.000 forint. A költségvetési hiány összege 0 forint.

(2) A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetését a 10. számú melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 511.221.924 forintban állapítja meg. A működési bevétel 506.370.000 forint, a kiadási főösszege 511.221.924 forint, a felhalmozási kiadások 0 forint és bevételek főösszege 4.851.924 forint. A költségvetési hiány összege 0 forint.IV. fejezet


1.  A költségvetési szervek létszámkerete12. § (1) Az önkormányzat és az intézmények, társulások által foglalkoztatottak létszámát, illetve intézményenkénti részletezését a rendelet 3. számú melléklete határozza meg.

(2) A költségvetési szervek a létszámkereten belül gazdálkodhatnak.

(3) A közfoglalkoztatottak létszámát az önkormányzati létszámkeret tartalmazza, a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közfoglalkoztatás szervezésére. A létszám-előirányzat éves kerete 23,9 fő.

(4) Az önkormányzat összesített létszámkerete közfoglalkoztatottak nélkül 587,15 fő. Az önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszáma 611,05 fő.

2. Vegyes rendelkezések13. § (1) Deszk Község Önkormányzat és intézményei fizetési számláit, alszámláit a Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt. vezeti.

(2) A köztisztviselők illetményalapja a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben foglaltak alapján 2016. január 1-jétől 38.650 Ft.

(3) A köztisztviselő tárgyévre meghatározott illetménykiegészítésre jogosult, felső- és középfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 20 %-a.

(4) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának, természetbeni juttatásának mértékéről szóló 17/2014.(X.23.) önkormányzati rendelet rendelkezik.

(5) A szociális és gyermekétkeztetés intézményi térítési a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete határozza meg.

(6) Deszk Község Önkormányzat a köztisztviselőit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben és a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 54. § (2) bekezdésében meghatározottak szerinti nyújtandó ún. cafetéria-juttatásban részesíti, és az 54. § (3) bekezdésben meghatározottak szerint nyújtandó bankszámla-hozzájárulás, melynek szabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza. A cafetéria-juttatás 2016. évi kerete 200.000 Ft, a bankszámla- hozzájárulás mértéke 1.000 Ft/hó.

(7) Az államháztartásról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 28. § meghatározott közvetett támogatásokat az alábbiak szerint állapít meg:

 - Helyiadó mentesség,     telekadó         691.360 forint,

 - helyiségek hasznosításából nyújtott kedvezmény        66.000 forint.

Más jogcímen Deszk Község Önkormányzata nem állapít meg közvetett támogatást.

 

3. Záró rendelkezések14. § (1)     Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Deszk Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2015 (II.24.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 6/2015. (III.9.) önkormányzati rendelete.

(3) Hatályát veszti Deszk Község Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról szóló17/2015.(XII.15.) önkormányzati rendelete.     


      Király László                                                       Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita

      polgármester                                                               jegyző
Rendelet kihirdetésének időpontja: 2016. február 23.                                                                                  Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita

                                                                                                    jegyző