Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017.évi zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 06. 01

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat önállóan gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szerveire, valamint a nem önkormányzati szervek közösségi szolgáltatásának támogatására.


Létszám2. § Az önkormányzat intézményei létszámkeretének alakulását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.Költségvetési bevételek és kiadások3. § (1) A képviselő-testület a 2017. évi önkormányzati költségvetés módosított bevételi előirányzatát 14.924.899.151 forintban állapította meg, a tényleges bevétel összege 13.597.487.885 forintra teljesült.

(2) A kiadások összege 2017-ban 6.882.586.365 forintra teljesült, a tervezett 14.924.899.151 forinttal szemben.

(3) Az önkormányzat maradványának összegét 6.714.902.192 forintban határozza meg.

Ebből a Deszki Polgármesteri Hivatal maradványa 6.329.210 forint,

           a Deszki Művelődési Ház és Könyvtár maradványa 2.296.681 forint,

           az önkormányzat intézményi szintű maradványa 389.374.820 forint.

(4) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulás maradványának összegét 295.934.608 forintban,

a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás maradványának összegét 6.020.966.873 forintban határozza meg.

(5) Az önkormányzat társulásokkal összevont adósságállománya nulla forintban határozta meg.

(6) Az önkormányzat társulásokkal összevont eredményét a 23. számú melléklet szerint 5.892.350.617 forintban határozta meg.

(7) A település összevont -, intézmények -,  társulások  összevont eredményeit a 24-29. sz. melléklet tartalmazza.Költségvetési bevételek


4. § A költségvetési bevételek előirányzatát és teljesített pénzforgalmát e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
Finanszírozási bevételek5. § A finanszírozási bevételeket forrásonként a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.Költségvetési kiadások6. § A 2017. évi költségvetési kiadások (személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulék, dologi, ellátottak pénzbeli juttatásait, felhalmozási kiadások) előirányzatát, felhasználását részletesen a 2. számú melléklet tartalmazza.Finanszírozási kiadások7. § Finanszírozási kiadásokat forrásonként a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.8. § (1) A tényleges bevételeket és kiadásokat előirányzatok szerint, valamint a teljesítést e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat intézményi szintű 2017.évi költségvetésének módosított bevételi előirányzatát 2.128.729.441 forintban állapította meg, a tényleges bevétel összege 2.255.216.486 forintra teljesült.

(3) A kiadások összege a tervezett 2.128.729.441 forinttal szemben, 2.128.729.441 forintra teljesült.


Igazgatási tevékenységDeszki Polgármesteri Hivatal


9. § (1) A tényleges bevételeket és kiadásokat előirányzatok szerint, valamint a teljesítést e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(2) A 2017. költségvetés módosított bevételi előirányzatát 63.187.913 forintban állapította meg, a tényleges bevétel összege 64.494.240 forintra teljesült.

(3) A kiadások összege 2017-ben 63.187.913 forintra teljesült, a tervezett 63.187.913 forinttal szemben.Intézmények


10. § (1) Az önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézmények kiadásait kiemelt előirányzatok szerint e rendelet 6-10 sz. melléklete tartalmazza.

Az intézmények kiadásai az alábbi főösszegűek:

- Az óvoda működési kiadása 73.695.117 forint.

- A gyermekétkeztetés működési kiadása 13.978.799 forint

- Az SZKTT Szociális Szolgáltató Központ működési kiadása 26.610.901 forint

- A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár bevétele 33.944.285, kiadása 34.644.341 forintra teljesült, melyből     1.123.515 forint felhalmozási kiadás
Társulások


Szegedi Kistérség Többcélú Társulása


11. § (1) A bevételeket és a kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Társulás bevételi főösszege 5.814.880.295 forint előirányzattal szemben 5.160.839.001 forintra teljesült.

(3) Kiadási főösszege 4.864.904.393 forintra teljesült..Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás


12. § (1) A bevételeket és a kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 8. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Társulás bevételi főösszege 6.882.457.161 forint előirányzattal szemben 6.082.994.545 forintra teljesült.

(3) Kiadási főösszege 62.027.672 forintra teljesült.
Pénzügyi beszámolók13. § (1) Az önkormányzat összevont egyszerűsített mérlegét a 16. sz. melléklet, a település összevont -, intézmények -,  társulások  összevont mérlegeit a 17-22. sz. melléklet tartalmazza.
Vagyonkimutatás14. § Az Önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyak (ingatlanok, ingóságok, gépek, berendezések, felszerelések) eszköztípusonként összesítését e rendelet 31-33. sz. melléklete tartalmazza. A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár vagyonkimutatását a 34-35. számú melléklet tartalmazza.


Ellenőrzések


15. § A könyvvizsgálói záradékkal ellátott független könyvvizsgálói jelentést a 36. sz. melléklet tartalmazza.


Záró rendelkezések16. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Király László                                                Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita

polgármester                                                           jegyző
A rendelet kihirdetve: 2018. május 31.