Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 07. 11

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a 31. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságára, az önkormányzat önállóan gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szerveire, valamint a nem önkormányzati szervek közösségi szolgáltatásának támogatására.


Létszám2. § Az önkormányzat intézményei létszámkeretének alakulását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.Költségvetési bevételek és kiadások3. § (1) A képviselő-testület a 2019. évi önkormányzati költségvetés módosított bevételi előirányzatát 19.399.442.707 forintban állapította meg, a tényleges bevétel összege 16.597.057.934 forintra teljesült.

(2) A kiadások összege 2019-ben 10.612.900.177 forintra teljesült, a tervezett 19.399.442.707 forinttal szemben.

(3) Az önkormányzat maradványának összegét 5.932.083.925 forintban határozza meg, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Ebből a Deszki Polgármesteri Hivatal maradványa 8.849.490 forint,

           a Deszki Művelődési Ház és Könyvtár maradványa 11.953.342 forint,

           az önkormányzat intézményi szintű maradványa 140.172.687 forint.

(4) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulás maradványának összegét 1.148.490.653 forintban,

a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás maradványának összegét 4.622.618.753 forintban határozza meg.

(5) Az önkormányzat társulásokkal összevont adósságállománya nulla forintban határozta meg.

(6) Az önkormányzat társulásokkal összevont eredményét a 30. számú melléklet szerint -12.079.894 forintban határozta meg.

(7) A település összevont -, intézmények -, társulások összevont eredményeit a 31.-36. sz. melléklet tartalmazza.


Költségvetési bevételek


4. § A költségvetési bevételek előirányzatát és teljesített pénzforgalmát e rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.Finanszírozási bevételek5. § A finanszírozási bevételeket forrásonként a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.Költségvetési kiadások6. § A 2019. évi költségvetési kiadások (személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulék, dologi, ellátottak pénzbeli juttatásait, felhalmozási kiadások) előirányzatát, felhasználását részletesen a 4. számú melléklet tartalmazza.Finanszírozási kiadások7. § Finanszírozási kiadásokat forrásonként a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.8. § (1) Az önkormányzat intézményi tényleges bevételeket és kiadásokat előirányzatok szerint, valamint a teljesítést e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat intézményi szintű 2019. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzatát 2.445.493.505 forintban állapította meg, a tényleges bevétel összege 2.584.710.331 forintra teljesült.

(3) A kiadások összege a tervezett 2.445.493.505 forinttal szemben, 2.444.537.644 forintra teljesült.


Igazgatási tevékenységDeszki Polgármesteri Hivatal


9. § (1) A tényleges bevételeket és kiadásokat előirányzatok szerint, valamint a teljesítést e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

(2) A 2019. költségvetés módosított bevételi előirányzatát 108.786.977 forintban állapította meg, a tényleges bevétel összege 105.538.064 forintra teljesült.

(3) A kiadások összege 2019-ben 80.180.680 forintra teljesült, a tervezett 96.689.574 forinttal szemben.


Intézmények


10. § (1) Az önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézmények kiadásait kiemelt előirányzatok szerint e rendelet 8, 21. sz. melléklete tartalmazza.

Az intézmények kiadásai az alábbi főösszegűek:

  • Az óvoda működési kiadása 77.242.761 forint.
  • A gyermekétkeztetés működési kiadása 13.738.227 forint
  • Az SZKTT Szociális Szolgáltató Központ működési kiadása 31.169.469 forint.
  • A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár bevétele 61.745.480, kiadása 49.792.138 forintra teljesült, melyből 3.179.250 forint felhalmozási kiadás.
Társulások


Szegedi Kistérség Többcélú Társulása


11. § (1) A bevételeket és a kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 10. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Társulás bevételi főösszege 3.659.313.823 forint előirányzattal szemben 3.722.798.736 forintra teljesült.

(3) Kiadási főösszege 2.578.820.926 forintra teljesült.Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás


12. § (1) A bevételeket és a kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 15. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Társulás bevételi főösszege 9.899.332.734 forint előirányzattal szemben 6.917.031.105 forintra teljesült.

(3) Kiadási főösszege 2.294.412.352 forintra teljesült.
Pénzügyi beszámolók13. § (1) Az önkormányzat összevont egyszerűsített mérlegét a 23. sz. melléklet, a település összevont -, intézmények -, társulások összevont mérlegeit a 24-29. sz. melléklet tartalmazza.Vagyonkimutatás14. § Az Önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyak (ingatlanok, ingóságok, gépek, berendezések, felszerelések) összesítését e rendelet 38. sz. melléklete tartalmazza. A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár vagyonkimutatását a 39. számú melléklet tartalmazza.


Ellenőrzések


15. § A könyvvizsgálói záradékkal ellátott független könyvvizsgálói jelentést a 40. sz. melléklet tartalmazza.


Záró rendelkezések16. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Király László                                                Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita

polgármester                                                           jegyző
A rendelet kihirdetve: 2020. július 10.

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita

                                                                                                          jegyző