Deszk Község Önkormányzata 22/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelete

Deszk Község Környezetvédelmi Alapjáról

Hatályos: 2021. 01. 01

Deszk Község Önkormányzata 22/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelete

Deszk Község Környezetvédelmi Alapjáról

2021.01.01.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) Kormányrendeletben foglaltakra – a polgármester a következőket rendeli el:

1. A Környezetvédelmi Alap célja

1. § (1) Deszk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Környezetvédelmi Alapot hoz létre.

(2) A Környezetvédelmi Alap célja, hogy a deszki környezet és természet védelmét közvetlenül elősegítő feladatok megvalósítását hatékonyan segítse.

2. A Környezetvédelmi Alap bevételei

2. § (1) A Környezetvédelmi Alap bevételei:

a) a Deszk Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által véglegesen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,

b) a területi környezetvédelmi hatóság által a települési önkormányzat területén véglegesen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a, a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben véglegesen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével,

c) a környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része,

d) az Önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célú összegeken felüli – a Környezetvédelmi Alap támogatására – elkülönített összege,

e) a környezetvédelemmel kapcsolatos állami és nemzetközi alapokhoz benyújtott pályázatokon elnyert összeg,

f) adományok,

g) a Környezetvédelmi Alap előző évi bevételeinek és kiadásainak különbözete,

h) egyéb, a Környezetvédelmi Alapot megillető bevételek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételeket az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó alszámlán kezeli.

3. A Környezetvédelmi Alap felhasználása

3. § (1) A Környezetvédelmi Alap bevételeit kizárólag a deszki környezet és természet védelmét közvetlenül elősegítő feladatok megvalósítására lehet felhasználni, így különösen:

a) az illegálisan lerakott hulladékok összegyűjtésére, elszállítására, illegális hulladéklerakó helyek megszüntetésére;

b) a zöldfelületek fenntartására, védelmére, fejlesztésére, kezelésére;

c) a közterületen növekvő, egészségre ártalmas, allergén növények elleni védelemre, azok irtására;

d) a környezet- és természetvédelmi célú pályázatok önrészének biztosítására;

e) levegőtisztaság-védelmi célokra;

f) vízminőség-védelemre, a felszíni és a felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi megőrzésére;

g) zaj- és rezgésvédelemre;

h) talajvédelmi célokra, a talajszennyeződések megelőzésére, a szennyezett talajok feljavítására;

i) környezetvédelmi témájú nevelésre, oktatásra, tájékoztatásra, szemléletformálásra;

j) a környezet- és természetvédelmi mérések, elemzések, tanulmányok, programok finanszírozására;

k) a környezetszennyezést megelőző és csökkentő beruházások finanszírozására;

l) egyéb a környezet védelmét elősegítő tevékenységre.

(2) A Környezetvédelmi Alap felhasználásáról a Képviselő-testület évente a költségvetési rendelet és a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.

(3) A 2. § (1) bekezdés c) és g) pontjaiban meghatározott jogcímen a Környezetvédelmi Alapba befolyt összeg csak környezetvédelmi beruházásokra fordítható.

(4) A Környezetvédelmi Alap bevételeiből kell fedezni az alap kezelésével járó költségeket.

4. Hatályba léptető rendelkezések

4. § E rendelet 2021. január 01. napján lép hatályba.

Király László sk.
polgármester

dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita sk.
jegyző