Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (III.24.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2020. 03. 26

Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (III.24.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

2020.03.26.

Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy Deszk Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a deszki polgárok érdekeit szem előtt tartva, a település művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek, sajátosságok és hagyományok alapján meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáját, módját és mértékét.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményekre, az önkormányzattal közművelődési megállapodást kötő szervezetekre, magánszemélyekre, valamint a közművelődési szolgáltatást igénybe vevőkre.

Az önkormányzat közművelődési feladatai

3. § Az önkormányzat a település adottságainak figyelembevételével, a helyi közművelődési tevékenység támogatása terén az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat látja el:

a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek végzésére és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása;

b) az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése;

c) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása keretében

ca) településismertető kiállítások szervezése,

cb) műsorok, bemutatók, versenyek szervezése,

cc) helyi értékek, a település múltjára utaló tárgyak összegyűjtése, védelme, közismertté tétele, értéket gazdagító összefogások ösztönzése,

cd) turizmus lehetőségeinek felkutatása, ápolása;

d) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúrák megismertetése, megértésének és befogadásának elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása keretében

da) művelődési alkalmak, színházi előadások, koncertek, hangversenyek, művészeti kiállítások, irodalmi estek, filmklubok szervezése,

db) különböző népművészeti, tárgyalkotó, hagyományőrző közösségek életre hívása, segítése, rendezvényeik szervezése,

dc) a különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez kulturált lehetőségek biztosítása, speciális kisközösségek szervezése,

dd) a nemzeti, nemzetiségi, kisebbségi és helyi ünnepek, évfordulók közismertté tétele;

e) az ismeretszerző, az amatőr alkotó közösségek tevékenységének támogatása keretében

ea) amatőr művészeti csoportok, kézműves tevékenységek szervezése, alkotó táborok szervezése,

eb) a népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához ének, zene, táncegyüttesek szervezése, működtetése,

ec) a népi iparművészeti képességek fejlesztéséhez tanfolyamok, nyári táborok szervezése,

ed) kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tétele, bemutatók, kiállítások rendezése;

f) a helyi társadalom közösségi életének, érdekérvényesítésének, az egyén autonóm polgárrá válását segítő közösségi-művelődési formák fejlesztése keretében

fa) a település különböző civil közösségeinek igény szerinti segítése, művelődési szándékaik támogatása,

fb) a civil közösségek közismertségének gondozása, bemutatkozó fórumok, találkozók szervezése, a különböző civil közösségek közötti együttműködés kezdeményezése,

fc) az ifjúság érdekérvényesítési, önigazgatási, művelődési kezdeményezéseinek kiemelt gondozása, segítése;

g) a gyermek és ifjúsági közművelődési formák kiemelt támogatása;

h) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése;

i) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez feltételek biztosítása, azok állandó fejlesztése;

j) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása keretében

ja) sajtótermékek, zenei-, videó- és elektronikus dokumentumok megtekintésének elősegítése,

jb) lakossági fénymásolás és egyéb irodai szolgáltatások kínálata, számítógép használatának biztosítása.

A közművelődési feladatellátás formája, módja

4. § (1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott közművelődési alapszolgáltatások és feladatok folyamatos ellátásáról közművelődési intézmény fenntartása, valamint közművelődési megállapodás útján gondoskodik.

(2) Az önkormányzat a közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott művelődési ház, a Deszki Művelődési Ház és Könyvtár (röviden: Faluház, székhelye: 6772 Deszk, Tempfli tér 8.) útján látja el. A közművelődési intézmény integrált kulturális intézményként közös szervezetben látja el a rendeletben meghatározott közművelődési alapszolgáltatásokat, valamint a nyilvános könyvtári feladatokat.

(3) Az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény az önkormányzat által jóváhagyott tárgyévi költségvetésben meghatározott pénzügyi keretek figyelembevétele mellett elkészíti és március 31-éig a fenntartóhoz jóváhagyásra beterjeszti a tárgyévi munkatervet. Ugyanezen időpontra elkészíti és beterjeszti az előző évi munkaterv végrehajtásáról szóló beszámolót.

(4) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása érdekében együttműködik:

a) a település közigazgatási területén működő nevelési és oktatási intézményekkel;

b) a településen működő, közművelődési célú társadalmi szervezetekkel;

c) a kulturális tevékenységet is végző gazdasági szervezetekkel, illetve civil szervezetekkel;

d) a településen működő nemzetiségi önkormányzatokkal.

A közművelődési megállapodás szabályai

5. § (1) Közművelődési feladat megállapodás keretében csak akkor látható el, ha azt az önkormányzati közművelődési intézmény nem vállalja vagy nem tudja ellátni.

(2) Közművelődési megállapodás keretében vállalt feladatot olyan közművelődési vagy nevelési-oktatási célú szervezet, gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozó láthat el, amely

a) deszki székhelyű,

b) legalább három éves folyamatos közművelődési tevékenységet tud igazolni,

c) nem áll fenn köztartozása és

d) lehetővé teszi, hogy az önkormányzat betekintsen az üzleti titkot nem képező gazdálkodási, ügyviteli és működési dokumentumaiba.

(3) A megállapodás megkötése előtt a jogi személy köteles közművelődési célját és tevékenységét alapszabályban, illetve alapító okiratban szerepeltetni, és erről hiteles másolatot, valamint legfőbb döntéshozó szervének a feladatellátás szándékáról szóló, 30 napnál nem régebbi döntését, az erről szóló jegyzőkönyvi kivonat és jelenléti ív hiteles másolatát benyújtani.

(4) Gazdasági társaság csak akkor bízható meg a feladatellátással, ha vezető tisztségviselője - betéti társaság esetében egy beltagja – rendelkezik felsőfokú közművelődési szakirányú végzettséggel.

(5) Megállapodás akkor köthető egyéni vállalkozóval, ha rendelkezik 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal, érvényes vállalkozói igazolvánnyal és felsőfokú közművelődési szakirányú végzettséggel.

A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása

6. § (1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott közművelődési feladatait költségvetéséből finanszírozza, amelynek forrása lehet:

a) saját bevétel,

b) a központi és a minisztériumi költségvetésből származó támogatások,

c) egyéb pályázati (uniós, hazai) pénzeszközök, valamint

d) a szolgáltatásokért fizetendő díj.

(2) Az önkormányzat a közművelődési tevékenységet folytató szervezeteket az éves költségvetési rendeletében a szervezetek támogatására előirányzott összeg terhére támogathatja. A támogatás nyújtásáról a támogatási kérelem benyújtását követően, egyedi döntéssel határoz a képviselő-testület.

Az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény díjmentes és díjköteles szolgáltatásainak köre

7. § (1) Díjmentes szolgáltatások:

a) a közművelődési intézmény termeinek, felszerelésének, berendezésének és az alkalmazottak munkájának igénybevételével önkormányzati intézmények, kulturális célú közösségek és civil szervezetek számukra bevételt nem termelő szervezeti, közművelődési, közösségi tevékenysége, valamint a 3. §-ban felsorolt mindazon saját tevékenység, amely a közművelődési intézménynek közvetlen kiadással nem jár;

b) mindaz a tevékenység, amelyet az önkormányzat célzott feladatként finanszíroz.

(2) Díjköteles szolgáltatások:

a) minden nem kulturális és/vagy üzleti célú tevékenység;

b) minden olyan kulturális tevékenység, amely a közművelődési intézménynek saját költségvetéséből közvetlen kiadással jár.

(3) A szolgáltatás díját úgy kell megállapítani, hogy az adott tevékenységgel kapcsolatos összes bevétel (a szolgáltatási díj, a saját bevétel, és a támogatások együttes összege) a közművelődési tevékenység esetében a közvetlen költségekre; egyéb, nem kulturális célú vagy üzleti tevékenység esetében a közvetlen és közvetett költségek együttes összegére fedezetet nyújtson.

Egyéb rendelkezések

8. § (1) Az önkormányzat közművelődési feladatellátását jelentős mértékben érintő kérdésekben kikéri a Deszken élő nemzetiségeket érintő közművelődési kérdésekben a nemzetiségi önkormányzatok véleményét.

(2) A Deszki Közművelődési Kerekasztal véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a település közművelődési tevékenységével kapcsolatos valamennyi kérdésben, figyelemmel kísérheti, véleményezheti az önkormányzat által közművelődési célra biztosított pénzügyi támogatás felhasználását és a vagyoni eszközök célszerű használatát a vonatkozó döntések, az éves költségvetési és zárszámadási rendelettervezet alapján.

Záró rendelkezések

9. §1 A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Király László s.k. polgármester Dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita s.k. jegyző

1

Módosult a Jat. 12. § (2) bekezdése alapján.