Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről

Hatályos: 2022. 06. 01

Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről

2022.06.01.

Deszk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 36. § (2) bekezdése, valamint 58. § (2) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Deszk Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségekre (a továbbiakban: helyiség).

2. Értelmező rendelkezések

2. § A rendelet alkalmazása során használt fogalmakra a mindenkor hatályos polgári törvénykönyvben (a továbbiakban: Ptk.) és a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Lakástörvény) foglalt értelmező rendelkezések és meghatározások az irányadók.

II. Fejezet

A helyiségek bérbeadása

3. A helyiségek bérbeadásával kapcsolatos feladatok és hatáskörök ellátása

3. § (1) Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületétől (a továbbiakban: Képviselő-testület) átruházott hatáskörben – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a polgármester gyakorolja a helyiségekre vonatkozó bérbeadói jogokat és kötelezettségeket, amelynek keretében dönt különösen:

a) a bérleti szerződés megkötéséről,

b) a bérleti szerződés felmondásáról,

c) a bérbeadói hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról a helyiségbe történő befogadás esetén,

d) a bérleti jogviszonyról történő lemondás elfogadásáról,

e) a részletfizetés és halasztás engedélyezéséről a bérleti díjfizetés tekintetében,

f) a bérbeadói hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról átalakítás, korszerűsítés elvégzése esetén,

g) a helyiség rendeltetésszerű használatának tulajdonosi ellenőrzéséről, a bérleti szerződés felülvizsgálatáról,

h) a bérbeadói hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról a helyiség bérleti jogának a bérlő által másra történő átruházása, elcserélése, valamint albérletbe adása esetén.

(2) A Képviselő-testület a helyiségekkel kapcsolatban dönt a bérlőkijelölésről.

(3) Ahol a rendelet a felek megállapodására utal, a megállapodás rendeletben nem szabályozott tartalmi elemeit a polgármester állapítja meg.

(4) A polgármester a helyiségek bérletével kapcsolatban hozott döntéseiről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.

(5) A polgármesteri döntések előkészítése és végrehajtása a helyiség bérletével kapcsolatos egyedi ügyekben – beleértve a szerződésekkel kapcsolatos feladatokat is – a Deszki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) feladata.

4. A helyiségbérleti jogviszony létrejötte

4. § (1) A helyiségbérleti jogviszonyt az Önkormányzat és a bérlő közjegyző által hitelesített, írásbeli bérleti szerződése hozza létre határozatlan vagy határozott időtartamra.

(2) Helyiség – a 8. §-ban foglaltak kivételével – kizárólag pályázat útján adható bérbe.

5. § (1) A polgármester a megüresedett, bérbe adható helyiség bérbeadása érdekében – amennyiben annak műszaki állapota megfelelő – haladéktalanul intézkedik a pályázat kiírása iránt.

(2) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:

a) a helyiség adatait (címe, rendeltetése, alapterülete, felszereltsége, műszaki állapota),

b) a bérleti jogviszony időtartamát,

c) az induló, piaci viszonyoknak megfelelően megállapított bérleti díj legkisebb összegét,

d) a helyiség profilkötöttségére vonatkozó feltétel meghatározását,

e) a helyiség megtekinthetőségének időpontját azzal, hogy a pályázónak a megadott időpontban való megjelenése, a helyiség megtekintése, illetve a helyszínen felvett jelenléti ív pályázó általi aláírása a pályázati ajánlat érvényességének feltétele,

f) a helyiségre vonatkozó egyéb feltételeket,

g) a pályázat követelményeit, benyújtási határidejét és helyét,

h) a pályázat elbírálásának idejét, az eredményközlés módját.

(3) A pályázati kiírás teljes szövegét ki kell függeszteni a Hivatal hirdetőtábláján, valamint a bérbeadó honlapján és a helyi újságban közzé kell tenni.

6. § (1) A helyiségre a pályázó az 1. melléklet szerinti pályázati adatlap kitöltésével pályázhat. A pályázatot a Hivatalhoz kell írásban, postai úton benyújtani.

(2) A pályázati adatlaphoz a pályázónak mellékelnie kell:

a) a tevékenység végzésére jogosító okirat (30 napnál nem régebbi cégkivonat, egyéni vállalkozói igazolvány, vagy a tevékenység jellegétől függő egyéb hatósági igazolás) másolatát vagy ennek beszerzésére vonatkozó nyilatkozatot.

b) 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldányt.

(3) A helyiségre az nyújthat be pályázatot, aki a pályázatban megjelölt helyiségre vonatkozó óvadék befizetését vállalja.

(4) Az óvadék összege:

a) 0-59 m2 alapterületű helyiségek esetén bruttó 120.000,- Ft,

b) 60 m2 és a feletti alapterületű helyiségek esetén bruttó 150.000,- Ft.

7. § (1) A polgármester a beérkezett pályázatokat minősíti, rangsorolja, majd dönt a bérlő személyéről.

(2) A minősítés és az elbírálás során előnyt élveznek az alábbi pályázók:

a) aki az induló bérleti díj összegére a legmagasabb ajánlatot tette,

b) akinek a tevékenysége a helyiség profilkötöttségének megfelel.

(3) Amennyiben egy helyiségre a meghirdetett határidőn belül több, a pályázati feltételeknek megfelelő, a bérleti díj összegére azonos ajánlatot tartalmazó pályázat érkezik, a polgármester a nyertes pályázó személyéről a jegyző és a pályázók jelenlétében nyilvános sorsolással dönt a bérlő személyéről.

(4) A sorsolási eljárás lebonyolítása a jegyző feladata. A sorsolást a pályázat benyújtási határidejének lejártától számított 7 napon belül kell megtartani. A sorsolás időpontjáról a pályázókat előzetesen a Hivatal értesíti. Amennyiben a pályázó a sorsoláson nem jelenik meg és távolmaradását előzetesen nem menti ki, úgy kell tekinteni, hogy pályázatát visszavonta. A sorsolási eljárásról minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni.

(5) A polgármester a bérlő személyéről szóló döntést követően 3 napon belül – sorsolás esetén a jelenlevő nyertes pályázót azonnal – írásban nyilatkoztatja a nyertes pályázót arról, hogy a helyiséget elfogadja-e. A nyertes pályázó a nyilatkozatot a felhívás kézhezvételétől számított 5 napon belül – sorsolás esetén a jelenlevő nyertes pályázó azonnal – köteles megtenni.

(6) Amennyiben a nyertes pályázó határidőn belül nem nyilatkozik, vagy úgy nyilatkozik, hogy a helyiséget nem fogadja el, a polgármester – a pályázók számától függően – gondoskodik a helyiségre vonatkozó új pályázat kihirdetéséről, vagy a jegyző által a (4) bekezdésben foglaltak szerint lefolytatott ismételt sorsolás útján dönt a bérlő személyéről. Megismételt sorsolási eljárás során a nyertes pályázót az (5) bekezdésben foglaltak szerint nyilatkoztatni szükséges.

(7) A pályázat eredményéről, valamint a helyiségbérleti szerződés megkötéséről a polgármester a jegyző által készített előterjesztés útján tájékoztatja a Képviselő-testületet.

8. § (1) A Képviselő-testület önkormányzati feladatellátáshoz vagy az önkormányzat által támogatott tevékenységhez szükséges helyiség bérbe adása érdekében élhet a bérlőkijelölési jogával.

(2) A bérbeadó a bérlőkijelöléssel érintett helyiség bérlőjével kizárólag határozott időtartamú, vagy feltételhez kötött bérleti jogviszonyt hozhat létre.

5. A helyiségbérleti szerződés és a helyiség átadása

9. § (1) A helyiségbérleti jogviszonyt a bérbeadó és a bérlő közötti írásbeli, közjegyző által hitelesített helyiségbérleti szerződés hozza létre.

(2) A helyiségbérleti szerződésnek tartalmazni kell különösen:

a) a helyiségre vonatkozó adatokat,

b) a bérlő adatait,

c) a felek által meghatározott bérleti díjat,

d) a helyiségbérleti szerződés időtartamát,

e) a bérbeadó és a bérlő jogait és kötelezettségeit,

f) a helyiségbérleti szerződés felmondásának eseteit, jogkövetkezményeit,

g) a hivatkozást arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati rendeletben, illetve a helyiségbérleti szerződésben nem szabályozott esetekben a Lakástörvényben foglaltakat kell alkalmazni.

(3) A helyiség átadás-átvétele a helyiségbérleti szerződés hatálybalépését követően történhet meg. A helyiség átadás-átvétele során a bérbeadó képviseletében a Hivatal műszaki ügyintézője jár el.

(4) A bérbeadó a helyiséget a bérlő részére rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles átadni. A helyiség átadásakor észlelt, a rendeltetésszerű használatot akadályozó hibák, hiányosságok megszüntetéséről a bérbeadó köteles gondoskodni. Ha a bérbeadó e kötelezettségét a bérlő írásbeli felszólítása ellenére 30 napon belül nem teljesíti, a bérlő a szükséges munkákat a bérbeadó helyett és költségére elvégezheti.

(5) A helyiség átadásakor minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni. A bérlő a helyiség átvételét a jegyzőkönyv aláírásával ismeri el.

(6) Az átadás-átvételi jegyzőkönyv legalább a következőket tartalmazza:

a) a bérlő adatai,

b) a helyiség megjelölése,

c) a helyiség tartozékairól szóló leltár (bútorok, egyéb berendezés),

d) a helyiség műszaki állapotának jellemzése,

e) a helyiséghez kapcsolódó közművek mérőóraállása,

f) a bérlő esetleges észrevételei.

(7) Az átadás-átvételi jegyzőkönyv a helyiségbérleti szerződés mellékletét képezi.

6. A helyiségbérlet megszűnése

10. § (1) A helyiségbérleti szerződés megszűnik, ha:

a) a felek a helyiségbérleti jogviszonyt közös megegyezéssel megszüntetik,

b) az arra jogosult felmondja,

c) a helyiség megsemmisül,

d) a bérlő a helyiséget elcseréli,

e) a bérlő helyiségbérleti jogviszonyát a bíróság megszünteti,

f) a bérlő helyiségbérleti jogviszonya hatósági határozat, vagy bírói ítélet alapján megszűnik,

g) a bérlőt Magyarország területéről kiutasították,

h) a Lakástörvényben meghatározott egyéb esetekben.

(2) A határozott időre szóló helyiségbérleti jog a helyiségbérleti szerződésben meghatározott idő elteltével megszűnik.

11. § (1) Közös megegyezéssel a helyiségbérleti szerződést a felek írásban bármikor megszüntethetik.

(2) A közös megegyezéssel történő megszüntetés feltétele, hogy a bérlőnek a helyiségbérletből következően semmiféle köz- és egyéb tartozása a bérbeadó és más közüzemi szolgáltató felé nem áll fenn. A bérlő köteles a közműszolgáltatóval szembeni tartozásmentességét igazolni és az igazolást a bérbeadó képviselőjének bemutatni.

12. § (1) A bérbeadó a helyiségbérleti szerződést írásban felmondhatja, ha

a) a bérlő a bérleti díjat a fizetésre megállapított időpontig – felszólítás ellenére – nem fizeti meg,

b) a bérlő a helyiségbérleti szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét – felszólítás ellenére – nem teljesíti,

c) a bérlő a helyiséget, a hozzá tartozó területet rongálja vagy a rendeltetésükkel ellentétesen használja.

(2) Ha a bérlő a díjfizetésre megállapított időpontig a bérleti díjat nem fizeti meg, a bérbeadó köteles a bérlőt – a következményekre történő figyelmeztetéssel – a teljesítésre írásban felszólítani. Ha a bérlő a felszólításnak nyolc napon belül nem tesz eleget, a bérbeadó további nyolc napon belül írásban felmondással élhet.

(3) Ha a bérlő a helyiségbérleti szerződésben vállalt, vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét nem teljesíti, a bérbeadó köteles a bérlőt – a következményekre történő figyelmeztetéssel – a teljesítésre határidő tűzésével írásban felszólítani. Ha a bérlő a felszólításnak határidőn belül nem tesz eleget, a bérbeadó a határidőt követő tizenöt napon belül írásban felmondással élhet.

(4) Ha a bérlő magatartása szolgál a felmondás alapjául, a bérbeadó köteles a bérlőt – a következményekre történő figyelmeztetéssel – a magatartás megszüntetésére vagy megismétlésétől való tartózkodásra a tudomására jutástól számított nyolc napon belül írásban felszólítani. A felmondást az alapjául szolgáló magatartás folytatásától vagy megismétlésétől számított nyolc napon belül írásban kell közölni.

(5) A felmondást nem kell előzetes felszólításnak megelőznie, ha a kifogásolt magatartás olyan súlyos, hogy a bérbeadótól a helyiségbérleti szerződés fenntartását nem lehet elvárni. A felmondást a tudomásra jutástól számított nyolc napon belül írásban kell közölni.

13. § (1) A helyiségbérleti jogviszony megszűnésével egyidejűleg a bérlő köteles a helyiséget a helyiségbérleti szerződésben vállalt, de legalább az átadás-átvételi jegyzőkönyvnek megfelelően helyreállított állapotban visszaadni a bérbeadó részére.

(2) A helyiségbérleti jogviszony épület felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bontása miatti megszűnésekor a bérlő a helyiséget helyreállítatlanul, de az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített leltárnak megfelelő tartozékokkal, berendezésekkel adja vissza bérbeadónak.

7. A felek jogai és kötelezettségei

14. § (1) A helyiségbérleti szerződés alapján a bérlő köteles a helyiség és az ahhoz tartozó helyiségek használatáért bérleti díjat fizetni a bérbeadó részére.

(2) A bérlő a helyiségbérleti szerződésben meghatározott módon köteles a bérleti díjat minden hónap 15. napjáig a bérbeadó részére megfizetni.

15. § (1) A helyiség bérlő részére történő átadásakor a bérbeadó és a bérlő közösen leolvassa a közüzemi mérőórákat, melyek alapján a bérlő 8 napon belül köteles az érintett közszolgáltatókkal szerződést kötni. A bérlő a közszolgáltatási díjak megfizetésének igazolása érdekében kéthavonta köteles a közüzemi számlákat, valamint a befizetéseket igazoló bizonylatokat a bérbeadó részére bemutatni.

(2) A bérbeadó szükség szerint, de legalább évente ellenőrzi a helyiség rendeltetésszerű használatát és a bérlőt terhelő kötelezettségek teljesítését. Az ellenőrzést a bérlő tűrni köteles. Az ellenőrzés munkanapokon 8-17 óra között végezhető.

16. § (1) A bérlő köteles a helyiséget a helyiségbérleti szerződésben meghatározott rendeltetésnek megfelelően használni. Köteles a bérbeadónak írásban bejelenteni, amennyiben ezen kötelezettségének 2 hónapot meghaladóan nem tesz eleget.

(2) A bérlő a helyiségbérleti jogviszony fennállása alatt – kivéve a profilkötöttséggel bérbe adott helyiségeket – jogosult a bérbeadó hozzájárulásával a helyiséget az eredeti rendeltetésétől eltérő célra használni.

17. § (1) A bérbeadó köteles gondoskodni az épület karbantartásáról, a központi berendezések állandó üzemképes állapotáról, a falak és a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, e helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák, hiányosságok megszüntetéséről, a helyiségben lévő elektromos vezetéknek, érintésvédelmi rendszernek, fűtőberendezéseknek a felújításáról, vagy a hatósági előírásoknak megfelelő kialakításáról.

(2) A bérlő a helyiségbérleti jogviszony ideje alatt köteles gondoskodni a helyiség belső festéséről és mázolásáról, burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról. Amennyiben a nyílászárók a bérlőnek nem felróható okból cserére szorulnak, a bérbeadó köteles gondoskodni azok pótlásáról és cseréjéről.

(3) A bérlő a (2) bekezdésben felsorolt kötelezettségeit olyan időpontban és módon köteles teljesíteni, ahogy azt a helyiség, illetve a hozzá tartozó berendezések állapota szükségessé teszi.

(4) Nem köteles a bérlő az egyébként őt terhelő munkák elvégzéséről gondoskodni, ha bérbeadói mulasztás történt, illetve ha az épület, vagy a vezetékhálózat meghibásodása miatt vált szükségessé a munkálatok elvégzése.

(5) Ha az épületben, az épület központi berendezéseiben, továbbá a helyiségben a bérlő magatartása folytán kár keletkezik, a hibák kijavításáról, az eredeti állapot helyreállításáról és a kár megtérítéséről – függetlenül a helyiségbérlet időtartamától – a bérlő köteles gondoskodni.

(6) A bérlő jogosult a szükséges hatósági engedélyek birtokában és a bérbeadó hozzájárulásával a helyiséget saját költségén beszámítási, megtérítési igény nélkül átalakítani.

(7) A bérlő és bérbeadó megállapodhatnak, hogy a bérlő a helyiséget korszerűsítheti, felújíthatja. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a munkálatok elvégzésének költségei melyik felet terhelik. Amennyiben a bérlő a helyiségben bérbeadói hozzájárulással végzett korszerűsítési, felújítási munkálatok során a Lakástörvényben meghatározott kötelezettséget is teljesít a bérbeadó helyett, úgy a bérbeadó és a bérlő előzetesen megállapodhatnak ezen munkálatok költségének bérbeadó általi megtérítésében.

18. § (1) A bérbeadó a helyiség albérletbe adásához vagy más módon történő használatba adásához, illetve a helyiség harmadik személy székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként történő bejegyzéséhez (a továbbiakban: albérlet) legfeljebb öt éves időtartamra hozzájárulhat.

(2) A polgármesterhez benyújtandó albérletbe adás iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a bérlő és az albérlő között létrejött – 30 napnál nem régebbi – albérleti szerződést,

b) az albérlő tevékenysége végzésére jogosító okirat (30 napnál nem régebbi cégkivonat, egyéni vállalkozói igazolvány, vagy a tevékenység jellegétől függő egyéb hatósági igazolás) másolatát vagy ennek beszerzésére vonatkozó nyilatkozatot, és

c) az albérlő 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldányát.

(3) A bérbeadó az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén járulhat hozzá az albérletbe adáshoz:

a) az albérleti szerződés időtartama az öt évet, illetve – amennyiben a helyiségbérleti jogviszony ennél rövidebb – a határozott idejű jogviszonyból még hátralévő időtartamot nem haladhatja meg;

b) a bérlőnek az albérletbe adni kívánt helyiség vonatkozásában a bérbeadó felé sem a helyiségbérleti jogviszonnyal kapcsolatban, sem más jogcímen tartozása nem áll fenn;

c) a bérlő helyiségbérleti jogviszonya nem áll felmondás alatt,

d) a bérlő kötelezettséget vállal az albérletbe adott terület, illetve annak üzemeltetéséhez szükséges szociális és egyéb helyiségek alapterülete után 30%-kal emelt bérleti díj fizetésére az albérletbe adás időtartama alatt;

e) a bérbeadó és a bérlő között a kérelem benyújtásakor a helyiség bérleti díjában nincs jogvita;

(4) A bérbeadó hozzájárulása hatályát veszti, ha az albérlő a helyiséget rendeltetésellenesen használja.

(5) Amennyiben az albérletbe adott helyiség albérlőjének személye megváltozik az albérletbe adás időtartamának lejárta előtt, úgy a bérlőnek a (2) bekezdés alapján új kérelmet kell benyújtania a bérbeadóhoz, amellyel egyidejűleg igazolnia kell a (3) bekezdés bekezdésben foglalt feltételek fennállását.

(6) Az albérleti jogviszony a határozott időtartam elteltével megszűnik. Amennyiben a bérlő és az albérlő fenn kívánja tartani az albérleti jogviszonyt, úgy a bérlőnek a (2) bekezdés alapján új kérelmet kell benyújtania a bérbeadóhoz, amellyel egyidejűleg igazolnia kell a (3) bekezdés bekezdésben foglalt feltételek fennállását.

(7) Amennyiben a helyiség címe harmadik személy székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként bérbeadói hozzájárulás nélkül kerül bejegyzésre, az utólagos bérbeadói hozzájárulás feltétele, hogy a bérlő – a (3) bekezdésben foglalt feltételek együttes teljesülése mellett – vállalja a cégbírósági bejegyzés napjáig visszamenőleg az albérletbe adott terület és annak üzemeltetéséhez szükséges szociális és egyéb helyiség alapterülete után 50%-kal emelt bérleti díj megfizetését.

(8) Amennyiben a helyiség bérbeadói hozzájárulás nélkül, vagy azt meghaladó mértékben került albérletbe adásra, az utólagos bérbeadói hozzájárulás feltétele, hogy a bérlő – a (3) bekezdésben foglalt feltételek együttes teljesülése mellett – vállalja visszamenőleg a hozzájárulás nélkül, illetve azt meghaladó mértékben albérletbe adott terület és annak üzemeltetéséhez szükséges szociális és egyéb helyiség alapterülete után 50%-kal emelt bérleti díj megfizetését.

(9) A bérbeadó a helyiségbérleti jog cseréjéhez, egyéb jogcímen történő átruházásához nem járul hozzá.

8. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések

19. § (1) A bérbeadó, a Képviselő-testület, valamint a Hivatal (a továbbiakban: közös adatkezelők) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelet, az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a Lakástörvény és e rendelet keretei között, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott feladatok teljesítése céljából jogosultak kezelni mindazokat a személyes adatokat, amelyek a bérbeadás feltételeinek megállapítása, a kérelem megtagadása, a bérbeadói hozzájárulásról szóló döntés meghozatala érdekében szükségesek, illetve a tudomásukra jutottak.

(2) A közös adatkezelők adattovábbítást csak jogszabályi kötelezettség alapján, valamint a kérelmező kifejezett írásbeli hozzájárulása alapján végeznek.

III. Fejezet

A helyiségek elidegenítése

9. A Lakástörvény alapján elővásárlási joggal érintett helyiségek eladása

20. § (1) A Lakástörvény, illetve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti elővásárlási jog jogosultja akkor gyakorolhatja elővásárlási jogát, ha a Képviselő-testület a helyiséget elidegenítésre kijelölte.

(2) A helyiség értékesítésének szándékáról a kijelölést követő 15 napon belül az Önkormányzat írásban értesíti a helyiség bérlőjét.

(3) Az értesítésnek tartalmaznia kell az ajánlati kötöttség időtartamát, a vételár mértékét, a szerződés megkötésekor fizetendő vételár részlet mértékét, a részletfizetés időtartamát, a szerződéses kamat mértékét, a vételárengedmény feltételeit.

(4) A bérlőnek 15 napon belül nyilatkoznia kell arról, hogy élni kíván-e elővásárlási jogával.

(5) Ha az elidegenítésre kijelölt helyiség bérlője él az elővásárlási jogával, a Képviselő-testület a helyiség értékesítésre történő kijelöléstől számított 180 napon belül eladási ajánlatot tesz. Az ajánlati kötöttség időtartama 90 nap.

(6) Az eladási ajánlatnak legalább a következőket tartalmaznia kell:

a) az elővásárlási joggal rendelkező bérlő adatait,

b) a helyiség legfontosabb adatait (alapterület, hozzá tartozó egyéb helyiségek adatai, komfortfokozat),

c) a helyiség vételárát és a vételár kialakításánál figyelembe vett tényezőket,

d) a fizetési feltételeket.

(7) Ha az elidegenítésre kijelölt helyiség bérlője nem nyilatkozik vagy elővásárlási jogával nem él, a Lakástörvényben meghatározott kivétellel a helyiség harmadik személy részére a 25–26. §-ban foglaltak szerint értékesíthető.

21. § (1) Az elővásárlási joggal érintett helyiség vételárának megállapításához értékbecslést kell készíteni, amely 180 napig érvényes. A helyiség vételárát a független szakértő által elkészített értékbecslésben megállapított összegben kell megállapítani.

(2) A helyiség – a Lakástörvénynek megfelelően megállapított – vételárából le kell vonni a bérlőnek a helyiségre fordított és az Önkormányzat által meg nem térített, az Önkormányzat előzetes hozzájárulásával elvégzett és számlákkal igazolt értéknövelő beruházásainak értékét.

(3) A helyiség vételára a helyiségbérleti jogviszony létesítésekor az Önkormányzatnak befizetett óvadék összegével nem csökkenthető.

(4) A helyiséggel kapcsolatban a bérlőt terhelő karbantartási, felújítási, pótlási kötelezettség elmulasztását a forgalmi érték megállapításánál értékcsökkentő tényezőként nem lehet figyelembe venni.

22. § (1) Ha az elidegenítésre kijelölt helyiség bérlője él az elővásárlási jogával, a legalacsonyabb összegű ellenérték azonos a helyiség forgalmi értékével. Amennyiben a bérlő a vételárat a közjegyző által hitelesített adásvételi szerződés megkötésekor egy összegben megfizeti, úgy 10% vételárengedmény illeti meg.

(2) Ha a bérlő nem él elővásárlási jogával és az általa bérelt helyiség harmadik személy részére kerül eladásra, a legalacsonyabb összegű ellenérték azonos a helyiség forgalmi értékével. A vételárra ebben az esetben részletfizetés és vételárengedmény nem adható.

23. § (1) Az elővásárlási jog jogosultja kérelmére a közjegyző által hitelesített adásvételi szerződés megkötésekor a megállapított vételár részletekben történő megfizetése köthető ki.

(2) A vételár részletekben történő megfizetése esetén a havonta fizetendő részletet úgy kell megállapítani, hogy legfeljebb 15 év alatt a teljes vételár megfizetésre kerüljön.

(3) Részletfizetés esetén az első vételárrészlet összege a vételár legfeljebb 20%-a.

(4) Részletfizetéssel történő vétel esetén az adásvételi szerződésben a hátralék mértékéig jelzálogjogot, a tartozás kiegyenlítéséig elidegenítési és terhelési tilalmat kell kikötni az Önkormányzat javára, amelynek ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről gondoskodni kell.

(5) A vételár teljes kiegyenlítéséig az elidegenítéshez csak akkor adhat a Képviselő-testület hozzájárulást, ha a helyiség elidegenítésének a célja másik – legalább azonos forgalmi értékű – helyiség megszerzése, és a hozzájárulást kérő vállalja, hogy a vételárhátralék kiegyenlítéséig a másik ingatlanra elidegenítési és terhelési tilalom, a vételárhátralék és járulékai erejéig jelzálogjog kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba az Önkormányzat javára.

(6) Részletfizetés esetén az első részlet megfizetését követően fennmaradó vételár hányadra a Ptk. szerint megállapított pénztartozás utáni kamatot kell fizetnie az elővásárlásra jogosultnak.

(7) Ha az elővásárlásra jogosult a havonta esedékes részletfizetéssel késedelembe esik, vagy az adásvételi szerződésben vállalt határidőben a teljes vételárat nem fizeti meg, a késedelmes teljesítés után a Ptk. szerinti késedelmi kamatot kell felszámítani.

(8) Az Önkormányzat a részletfizetési kedvezményt megvonja és a hátralékos vételár, illetve annak kamata egy összegben esedékessé válik, ha az elővásárlásra jogosult egy naptári éven belül összesen négyhavi törlesztőrészlet tartozást halmozott fel.

24. § (1) Amennyiben az elővásárlásra jogosult a kedvezménnyel vásárolt helyiséget az adásvételt követő 5 éven belül elidegeníti, az Önkormányzat jogosult azt egyoldalú nyilatkozattal a visszavásárlási jog gyakorlásakor képviselt forgalmi értékével azonos vételáron visszavásárolni.

(2) A visszavásárlási jogot az Önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni.

10. A Lakástörvény alapján elővásárlási joggal nem érintett helyiségek eladása

25. § (1) A Lakástörvény alapján elővásárlási joggal nem érintett helyiség akkor értékesíthető, ha a Képviselő-testület a helyiséget elidegenítésre kijelölte.

(2) Az elővásárlással nem érintett helyiség vételárát a 21. §-ban foglaltak szerint kell megállapítani.

(3) Az elővásárlási joggal nem érintett helyiség eladásakor a legalacsonyabb összegű ellenérték azonos a lakás forgalmi értékével azzal, hogy a vételárra részletfizetés és vételárengedmény nem adható.

26. § (1) Az elővásárlási joggal nem érintett helyiség kizárólag pályázat útján idegeníthető el.

(2) A polgármester az elővásárlási joggal nem érintett, a Képviselő-testület által elidegenítésre kijelölt helyiség eladása érdekében haladéktalanul intézkedik a pályázat kiírása iránt.

(3) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:

a) a helyiség pontos címét, alapterületét, hozzá tartozó egyéb helyiségek adatai, komfortfokozatát,

b) a helyiség értékbecslés alapján megállapított forgalmi értékét és a vételárat,

c) a pályázat követelményeit, benyújtási határidejét és helyét,

d) a pályázat elbírálásának idejét, az eredményközlés módját.

(4) A pályázati kiírás teljes szövegét ki kell függeszteni a Hivatal hirdetőtábláján, valamint a bérbeadó honlapján és a helyi újságban közzé kell tenni.

(5) A polgármester a beérkezett, a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatok közül a nyertes pályázó személyéről a jegyző és a pályázók jelenlétében nyilvános sorsolással dönt.

(6) A sorsolási eljárás lebonyolítása a jegyző feladata. A sorsolást a pályázat benyújtási határidejének lejártától számított 7 napon belül kell megtartani. A sorsolás időpontjáról a pályázókat előzetesen a Hivatal értesíti. Amennyiben a pályázó a sorsoláson nem jelenik meg és távolmaradását előzetesen nem menti ki, úgy kell tekinteni, hogy pályázatát visszavonta. A sorsolási eljárásról minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni.

(7) A polgármester a jelenlevő nyertes pályázót azonnal írásban nyilatkoztatja arról, hogy a helyiség megvételére vonatkozó szándékát fenntartja-e. A jelenlévő nyertes pályázó a nyilatkozatot azonnal köteles megtenni.

(8) Amennyiben a nyertes pályázó úgy nyilatkozik, hogy a helyiség megvételére vonatkozó szándékát nem tartja fenn, a polgármester – a pályázók számától függően – gondoskodik az helyiségre vonatkozó új pályázat kihirdetéséről, vagy a jegyző által a (6) bekezdésben foglaltak szerint lefolytatott ismételt sorsolás útján dönt a nyertes pályázó személyéről. Megismételt sorsolási eljárás során a nyertes pályázót a (7) bekezdésben foglaltak szerint nyilatkoztatni szükséges.

(9) Az Önkormányzat az elővásárlási joggal nem érintett helyiségre vonatkozó, közjegyző által hitelesített adásvételi szerződést a nyertes pályázóval köti meg.

(10) A pályázat eredményéről, valamint az adásvételi szerződés megkötéséről a polgármester a jegyző által készített előterjesztés útján tájékoztatja a Képviselő-testületet.

11. Nem elidegeníthető helyiségek

27. § Nem idegeníthetőek el az alábbi ingatlanokban lévő helyiségek:

a) támogatási szerződés alapján vásárolt, illetve létesített ingatlanokban lévő, továbbá egyéb támogatási szerződés fedezetéül szolgáló, valamint pályázati támogatásból megvalósuló beruházással érintett ingatlanokban lévő helyiségek;

b) hitelszerződés fedezetéül szolgáló, jelzáloggal terhelt ingatlanokban lévő helyiségek;

c) a bérlőkijelölési joggal érintett helyiségek.

12. Hatályba léptető és módosító rendelkezések

28. § Jelen rendelet 2022. június 01. napján lép hatályba.