Domaszék község képviselő testületének 12/2015 (XI.27.) önkormányzati rendelete

A magánszemélyek kommunális adójáról

Hatályos: 2023. 01. 01

Domaszék község képviselő testületének 12/2015 (XI.27.) önkormányzati rendelete

A magánszemélyek kommunális adójáról

2023.01.01.

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) és h) pontjában biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésének és 43. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján a magánszemélyek kommunális adójáról a következőket rendeli el:1

Adótárgyak, adóalanyok, adómentesség, adókedvezmény2

1. §3 (1) Fogalom-meghatározások:

a) Adókötelesek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 11. §-ában és 17. §-ában meghatározott adótárgyak.

b) Adó alanya a Htv. 24. §-ában meghatározott személy.

(2) Mentes a kommunális adó alól a Htv. 13. §-ában és 13/A. §-ában foglaltakon túlmenően:

a) Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Helyi Építési Szabályzatát, valamint Szabályozási Tervét jóváhagyó hatályos helyi rendelet értelmében építési teleknek nem minősülő belterületi földrészlet, valamint a 700 m2 alatti belterületi telek, amennyiben építménnyel nem rendelkezik;

b) az a domaszéki bejelentett lakóhellyel rendelkező személy, aki saját háztartásában:

ba) három kiskorú – 18 év alatti – gyermek eltartásáról egyedül gondoskodik, vagy

bb) négy vagy több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik

azon ingatlan vonatkozásában, ahol bejelentett lakóhellyel rendelkezik;

c) a nem lakás célú épületek, épületrészek abban az esetben, ha az azonos helyrajzi számú ingatlanon lévő épület, épületrész után kommunális adó fizetési kötelezettség áll fenn ugyanazon adóalany részére.

(3) A Domaszéken bejelentett lakóhellyel rendelkező, 70. életévét betöltött személyre vonatkozó kommunális adókedvezmény mértéke belterületen 50%-os, külterületen 100%-os azon ingatlan vonatkozásában, ahol bejelentett lakóhellyel rendelkezik, feltéve, hogy háztartásában csak 70. életévüket betöltött személyek élnek.

(4) Az adómentességet, adókedvezményt az arra való jogosultság megnyílását és megszűnését követő évtől kell engedélyezni, illetve megszüntetni.

(5) A mentességre, kedvezményre vonatkozó kérelmet az adatbejelentés beadásával egyidejűleg, írásban kell benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz, a kérelem alapjául szolgáló bizonyítékokkal együtt.

Az adó mértéke

2. §4 Az adó mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként:

a)5 belterületen, a beépítetlen építési telek kivételével: 8.000,- Ft

b)6 külterületen: 4.000,- Ft

c)7 beépítetlen belterületi építési telek esetén: 20.000,- Ft.

3. §

Záró rendelkezések

4. § A rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

5. § Hatályát veszti a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 21/2011. (XII.9.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 13/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet.

1

A bevezető a Domaszék Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az „Adótárgyak, adóalanyok, adómentesség, adókedvezmény” alcím címe a Domaszék Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § a Domaszék Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § a Domaszék Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § a) pontja a Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2. § b) pontja a Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

7

A 2. § c) pontja a Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.